Call for Labour Experts and Consultants to design and conduct workshops on labour rights, labour legislation and trade unions

Armenian Progressive Youth NGO is looking for Labour Experts and Consultants to design and conduct series of workshops for young people on labour rights, legislation, and participation in trade unions.

I. Project Title: “EU4LabourRights: Increasing Civic Voice and Action for Labour Rights and Social Protection in Armenia”
II. Post Title: Labour Expert / Consultant
III. Contract Duration: March 15 – December 15, 2022
IV. Application Deadline: 20 February, 2022

V. Background:

“EU4LabourRights: Increasing Civic Voice and Action for Labour Rights and Social Protection in Armenia” project is implemented by OxYGen Foundation, Armenian Progressive Youth NGO, Socioscope NGO, “Asparez” Journalists’ Club NGO, Media Diversity Institute – Armenia in cooperation with Protection of Rights without Borders NGO, and Eurasia Partnership Foundation and is funded by the European Union. The Project will facilitate a multi-stakeholder policy Platform – CVA which will lead national consultations on the development and implementation of relevant public policies aimed at addressing the discrimination and violation of labour rights, with the involvement of grassroots organizations and activists’ non formal groups.

VI. Purpose of the assignment

The contracted Labour Experts and Consultants will be tasked to design a comprehensive training module on labour rights, labour legislation, and participation of young people in trade unions tailored to the needs of young people and young employees. Experts will conduct series of 10 workshops for 20 participants each – based on the developed training module and methodology.

VII. Main Responsibilities:

•Carrying out training needs assessment among young people and based on the assessment developing a comprehensive training module (in English) on labour rights, labour legislation, and participation of young people in trade unions tailored to the needs of young people and young employees.
• Conducting series of 10 workshops based on the developed module and methodology – for 20 participants each.
• Working with motivated young people and supporting them to join trade unions or to create pilot trade unions.

VIII. Specific Tasks

• Working closely with the Armenian Progressive Youth NGO project team to agree on the final version of the training module and methodology;
• Conducting a training needs assessment among at least 100 young employees to identify their current level of competency, skill or knowledge on how to defend their labour rights at work, how to join or establish a trade union, where to apply for support in case their labour rights have been violated at work, etc;
• Developing a tailored methodology and a module based on the identified difference between the current and required competencies identified during training needs assessment;
• Conducting workshops for young people based on the designed module on labour rights, legal and policy frameworks in Armenia, mechanisms and procedures of defending labour rights and establishing trade unions;
• Finalizing and submitting training reports in English to Armenian Progressive Youth NGO;
• Supporting the young people to get engaged in trade unions or establish youth-led trade unions.

IX. Deliverables:

Specifically, the Labour Experts and Consultants are expected to provide the following deliverables:

 • A comprehensive publication-quality training module and methodology is designed and tailored to the needs of young people;
 • Series of 10 workshops are conducted for 20 participants each, 200 in total;
 • Training report in English is prepared and submitted to Armenian Progressive Youth NGO;
 • A consultancy to young people interested to establish trade union is provided;

 

X. Experience and Competencies required

 • A post-graduate or equivalent qualification/ degree in Law, Human rights, Political Science, Humanities or any other relevant discipline.
 • At least 3-5 years of prior work experience in the field of human rights education, training delivery, training needs assessment, etc.
 • Knowledge on labour rights and labour legislation in the Armenian context.
 • Demonstrated knowledge and experience in conducting need assessments and developing training modules, training materials etc.
 • Demonstrated experiences and skills in facilitating group consultations and training.
 • Excellent writing, editing, and oral communication skills in Armenian and English.
 • Proven sufficient capacities that ensure a successful completion and high quality of deliverables.
 • Experience in working with non-governmental and international organizations.

 

XI. Timeline

It is expected that potential candidates will come up with tentative timeline with regard of the entire assignment. The assignment should start in mid-March 2022. Details concerning the time schedule will be discussed with successful candidates. Armenian Progressive Youth NGO reserves the right to withhold all or a portion of payment if performance is unsatisfactory, if work/outputs is incomplete, not delivered or for failure to meet deadlines. This ToR is an integral part of the contract to be signed with selected Experts and Consultants.

XII. How to Apply

Applicants are requested to submit their proposals electronically (in English) to Armenian Progressive Youth NGO via [email protected] no later than 20th of February, 2022.

XIII. Application Package Requirements

The Application package should include the following documents:

1. Application Form (Annex I)
2. Price Offer Form (Annex II)
3. CV
4. A cover letter mentioning prior experience in the field
5. Reference to at least 2 training conducted in the relevant field

Applications that do not fall within the guidelines described in this ToR will not be considered.

“EU4LabourRights: Increasing Civic Voice and Action for Labour Rights and Social Protection in Armenia:” Project is implemented by OxYGen Foundation, Armenian Progressive Youth NGO, Socioscope NGO, “Asparez” Journalists’ Club NGO, Media Diversity Institute – Armenia in cooperation with Protection of Rights without Borders NGO, and Eurasia Partnership Foundation. The Project is funded by the European Union.

Աուդիտի Գնանշման հարցում

Գնանշման հարցում։ Աուդիտի իրականացման համար

1․ Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է գնանշման հարցում՝ աուդիտորական ծառայությունների իրականացման նպատակով։
Հաղթող է ճանաչվում այն անձը/կազմակերպությունը, որը կներկայացնի նվազագույն գին։

2․ Ծրագրի մասին տեղեկատվություն

● Ծրագրի անվանում՝ Փոփոխության դերակատարները. ուսանողական ակտիվիզմի խթամումը Հայաստանում:
● Ֆինանսավորող կողմ՝ Չեխիայի, Հունգարիայի, Լեհաստանի և Սլովակիայի կառավարությունների կողմից՝Վիշեգրադ միջազգային հիմնադրամ: Հիմնադրամի առաքելությունն է Կենտրոնական Եվրոպայում կայուն տարածաշրջանային համագործակցության գաղափարների առաջխաղացումը:
● Ծրագրի տևողություն (փաստացի հիմնական ժամանակահատված)՝ 10 ամիս։
● Ծրագրի բյուջե՝ 26,709 (EUR) համարժեք դրամ։
● Փաստացի կատարված ծախսեր՝ 26,709 (EUR) համարժեք դրամ։
● Կից հավելվածներով ներկայացվում ենք նաև լրացուցիչ փաստաթղթեր (Audit guidelines, Audit report

3․ Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն կնքված և հաստատված գնային առաջարկը:

Հաղթող է ճանաչվելու ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 18.11.2021:

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի մասին կարող եք հավելյալ տեղեկատվություն ստանալ հետևյալ հղումով՝ http://apy.am/:

Հետադարձ կապ՝
Հայկ Խաչատրյան
Հեռ. 091-20-56-20

Terms of Reference (TOR) for conducting Research on “Best practices of establishment of Trade Unions in EU”

Armenian Progressive Youth NGO announces a competition for a Research Company or an Individual Consultant to conduct a Research on “Best practices of establishment of Trade Unions in EU” and support adaptation of features of best models from the research to the Armenian context.

I. Project Title: “EU4LabourRights: Increasing Civic Voice and Action for Labour Rights and Social Protection in Armenia”
II. Post Title: Research Company or Individual Consultant
III. Contract Duration: September – November 2021 (20 working days)
IV. Application Deadline: 10 September, 2021

V. Background:

“EU4LabourRights: Increasing Civic Voice and Action for Labour Rights and Social Protection in Armenia” project is implemented by OxYGen Foundation, Socioscope NGO, “Asparez” Journalists’ Club NGO, Armenian Progressive Youth NGO, Media Diversity Institute – Armenia in cooperation with Protection of Rights without Borders NGO, and Eurasia Partnership Foundation and is funded by the European Union. The Project will facilitate a multi-stakeholder policy Platform – CVA which will lead national consultations on the development and implementation of relevant public policies aimed at addressing the discrimination and violation of labour rights, with the involvement of grassroots organizations and activists’ non formal groups.

VI. Purpose of the assignment

Considering the current state of Trade Unions in Armenia and urgent need for supporting the new ways of working among them, Armenian Progressive Youth NGO aims to conduct a research on the best practices of the trade unions, in particular the practices in the EU countries. Consequently, the most effective models of operation of the trade unions will be identified. Features of these models will be adapted to the Armenian situation, taking into consideration the legal grounds available in Armenia. Based on the final study and findings, youth-led trade union will be established in Armenia.

VII. Main Responsibilities:

• Conducting evidence-based and publication-quality research on “Best practices of establishment of Trade Unions in the EU”.
• Conducting desk-based research and identifying the most effective models of operation of the trade unions in the EU.
• Providing an overview and analysis of the best practices that have a transferability potential and can be adapted to the Armenian situation, taking into consideration the legal grounds available in Armenia.

VIII. Specific Tasks

The Research Company or Individual Consultant will be responsible for:
• Working closely with the Armenian Progressive Youth NGO project team to agree on the final version of research design and detailed plan of the study;
• Conducting a desk review of the best practices of establishment of Trade Unions in the European Union along with statistics, available national and international studies, evaluations and reports, and data from relevant agencies;
• Conducting analysis of legal and policy framework, mechanisms and procedures of establishment of Trade Unions in Armenia and in the European Union;
• Analyzing the results of the desk-research and drafting a comprehensive assessment report, including findings and general recommendations to Armenian Progressive Youth NGO on relevant best practices in the EU, the potential of their transferability to the Armenian context and how to adapt them taking into consideration the legal grounds available;
• Finalizing and submitting the report in English to Armenian Progressive Youth NGO;
• Presenting the key findings and recommendations of the initial report to counterparts, NGOs and other key stakeholders;
• Supporting the legal experts of the Armenian Progressive Youth NGO in adaptation of features of best models from the research to the Armenian context and establishment of a Trade Union.

IX. Deliverables:

Specifically, the Research Company or the Individual Consultant is expected to provide the following deliverables:

• Research methodology designed, tools developed (in English) and desk review conducted;
• A comprehensive publication-quality Research report in English is prepared and submitted to Armenian Progressive Youth NGO;
• A consultancy to legal experts of the Armenian Progressive Youth NGO on establishment of Trade Union based on the research findings is provided;
• Key findings and recommendations of the initial report are presented to counterparts, NGOs and other key stakeholders;

X. Experience and Competencies required

• Solid experience in conducting research work;
• Proven sufficient capacities that ensure a successful completion and high quality of deliverables;
• Proven knowledge and experience in data analysis;
• University degree in sociology or statistics for key research staff;
• Knowledge on labour rights and labour legislation will be an asset;
• Experience in working with non-governmental and international organizations;
• Fluency in English for key research staff;
• Excellent analytical skills;
• Excellent listening, observational and verbal communication skills;

XI. Timeline

It is expected that potential candidates will come up with tentative timeline with regard of the entire assignment. The assignment should start in mid-September 2021. Details concerning the time schedule will be discussed with successful company/candidate. Armenian Progressive Youth NGO reserves the right to withhold all or a portion of payment if performance is unsatisfactory, if work/outputs is incomplete, not delivered or for failure to meet deadlines. This ToR is an integral part of the contract to be signed with the Research Company or Individual Consultant.

XII. How to Apply

Applicants are requested to submit their proposals electronically (in English) to Armenian Progressive Youth NGO via [email protected] no later than 10 September, 2021.

XIII. Application Package Requirements

The Application package should include the following documents:

1. Application Form (Annex I)
2. Price Offer Form (Annex II)
3. Proposed Research Timeline
4. CVs of researcher or research personnel
5. Copies of at least 2 researches conducted (in English)
6. Copy of the State Registration Certificate (for companies only)

Applications that do not fall within the guidelines described in this ToR will not be considered.

“EU4LabourRights: Increasing Civic Voice and Action for Labour Rights and Social Protection in Armenia:” Project is implemented by OxYGen Foundation, Socioscope NGO, “Asparez” Journalists’ Club NGO, Armenian Progressive Youth NGO, Media Diversity Institute – Armenia in cooperation with Protection of Rights without Borders NGO, and Eurasia Partnership Foundation. The Project is funded by the European Union.

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ Ջերմատան և կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրում

1. Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացնում է «Զարդենի» ծրագիրը, որի նպատակն է հանրակրթական դպրոցին կից ստեղծել ջերմատուն՝ ուտելի ծաղիկներ աճեցնելու և սոցիալ֊ձեռնարկատիրական֊կրթական նախաձեռնություններ իրականացնելու համար: Ջերմատունը նախատեսվում է հիմնել Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղի դպրոցի մերձակայքում՝ 100քմ տարածքով:

2. Ծրագրի ժամկետներ

Ջերմատան և ոռոգման համակարգի տեղադրման աշխատանքները նախատեսվում են 20/03/2021թ-ից 20/04/2021թ․ ժամանակահատվածում։

3. Ծառայության նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է ջերմատան և կաթիլային ոռոգման մասին գնանշման հարցում համաձայն հավելված 1-ի

4. Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված և հաստատված գնային առաջարկը համաձայն հավելված 1-ի: Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը: Հաղթող է ճանաչվելու ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 15/03/2021:

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի մասին կարող եք հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով՝ http://apy.am/:

Հետադարձ կապ՝

Մարիամ Մարիկյան
Հեռ. +374 93 691515

Գնանշման հարցում սննդի ձեռքբերման և առաքման համար

1. Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունը «Միջազգային CARE Կովկասում» կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացնում է «Աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից տուժած անձանց» ծրագիրը, որի նպատակն է արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված և Հայաստանում բնակություն հաստատած անձանք առավել հրատապ կարիքներին՝ տրամադրելով սնունդ և հիգիենայի պարագաներ։ Ծրագիրն իրականացվում է CARE հումանիտար արձագանքման հիﬓադրաﬕ աջակցությամբ։

2. Ծրագրի ժամկետներ

Ծրագիրը իրականացվում է 08/01/2021թ-ից 28/02/2021թ․ ժամանակահատվածում։

3. Ծառայության նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է սննդի ձեռքբերման և առաքման իրականացման համար գնանշման հարցում Համաձայն հավելված 1-ի։

4. Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված և հաստատված գնային առաջարկը համաձայն հավելված 1-ի: Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը: Պայմանագիր կկնքվի ամենացածր գին և լավագույն որակ համադրությունն առաջարկած մատակարարի հետ։

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 01/02/2021:

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի մասին կարող եք հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով՝ http://apy.am/:

Հետադարձ կապ՝

Հայկ Խաչատրյան
Հեռ. +374 91 205620

Գնանշման հարցում հիգիենայի պարագաների ձեռքբերման և առաքման համար

1. Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունը «Միջազգային CARE Կովկասում» կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացնում է «Աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից տուժած անձանց» ծրագիրը, որի նպատակն է արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված և Հայաստանում բնակություն հաստատած անձանք առավել հրատապ կարիքներին՝ տրամադրելով սնունդ և հիգիենայի պարագաներ։ Ծրագիրն իրականացվում է CARE հումանիտար արձագանքման հիﬓադրաﬕ աջակցությամբ։

2. Ծրագրի ժամկետներ

Ծրագիրը իրականացվում է 08/01/2021թ-ից 28/02/2021թ․ ժամանակահատվածում։

3. Ծառայության նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է hիգիենայի պարագաների ձեռքբերման և առաքման իրականացման համար գնանշման հարցում Համաձայն հավելված 1-ի։

4. Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված և հաստատված գնային առաջարկը համաձայն հավելված 1-ի: Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը: Պայմանագիր կկնքվի ամենացածր գին և լավագույն որակ համադրությունն առաջարկած մատակարարի հետ։

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 01/02/2021:

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի մասին կարող եք հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով՝ http://apy.am/:

Հետադարձ կապ՝

Հայկ Խաչատրյան
Հեռ. +374 91 205620

Գնանշման հարցում անվտանգության ծառայությունների իրականացման համար

1. Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունը «Միջազգային CARE Կովկասում» կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացնում է «Աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից տուժած անձանց» ծրագիրը, որի նպատակն է արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված և Հայաստանում բնակություն հաստատած անձանք առավել հրատապ կարիքներին՝ տրամադրելով սնունդ և հիգիենայի պարագաներ։ Ծրագիրն իրականացվում է CARE հումանիտար արձագանքման հիﬓադրաﬕ աջակցությամբ։

2. Ծրագրի ժամկետներ

Ծրագիրը իրականացվում է 08/01/2021թ-ից 28/02/2021թ․ ժամանակահատվածում։

3. Ծառայության նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է Անվտանգության ծառայությունների իրականացման համար գնանշման հարցում Համաձայն հավելված 1-ի։

4. Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված և հաստատված գնային առաջարկը համաձայն հավելված 1-ի: Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը: Պայմանագիր կկնքվի ամենացածր գին և լավագույն որակ համադրությունն առաջարկած մատակարարի հետ։

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 01/02/2021:

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի մասին կարող եք հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով՝ http://apy.am/:

Հետադարձ կապ՝

Հայկ Խաչատրյան
Հեռ. +374 91 205620

Գնանշման հարցում ստվարաթղթյա արկղերի ձեռքբերման և առաքման համար

1. Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունը «Միջազգային CARE Կովկասում» կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացնում է «Աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից տուժած անձանց» ծրագիրը, որի նպատակն է արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված և Հայաստանում բնակություն հաստատած անձանք առավել հրատապ կարիքներին՝ տրամադրելով սնունդ և հիգիենայի պարագաներ։ Ծրագիրն իրականացվում է CARE հումանիտար արձագանքման հիﬓադրաﬕ աջակցությամբ։

2. Ծրագրի ժամկետներ

Ծրագիրը իրականացվում է 08/01/2021թ-ից 28/02/2021թ․ ժամանակահատվածում։

3. Ծառայության նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է ստվարաթղթյա արկղերի ձեռքբերման և առաքման ծառայությունների իրականացման համար գնանշման հարցում Համաձայն հավելված 1-ի։

4. Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված անձինք [email protected]էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված և հաստատված գնային առաջարկը համաձայն հավելված 1-ի: Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը: Պայմանագիր կկնքվի ամենացածր գին և լավագույն որակ համադրությունն առաջարկած մատակարարի հետ։

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 01/02/2021:

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի մասին կարող եք հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով՝ http://apy.am/:

Հետադարձ կապ՝

Հայկ Խաչատրյան
Հեռ. +374 91 205620

Գնանշման հարցում բեռնափոխադրման ծառայությունների իրականացման համար

1. Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունը «Միջազգային CARE Կովկասում» կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացնում է «Աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից տուժած անձանց» ծրագիրը, որի նպատակն է արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված և Հայաստանում բնակություն հաստատած անձանք առավել հրատապ կարիքներին՝ տրամադրելով սնունդ և հիգիենայի պարագաներ։ Ծրագիրն իրականացվում է CARE հումանիտար արձագանքման հիﬓադրաﬕ աջակցությամբ։

2. Ծրագրի ժամկետներ

Ծրագիրը իրականացվում է 08/01/2021թ-ից 28/02/2021թ․ ժամանակահատվածում։

3. Ծառայության նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է բեռնափոխադրման ծառայությունների իրականացման համար գնանշման հարցում Համաձայն հավելված 1-ի։

4. Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված և հաստատված գնային առաջարկը համաձայն հավելված 1-ի: Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը: Պայմանագիր կկնքվի ամենացածր գին և լավագույն որակ համադրությունն առաջարկած մատակարարի հետ։

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 01/02/2021:

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի մասին կարող եք հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով՝ http://apy.am/:

Հետադարձ կապ՝

Հայկ Խաչատրյան
Հեռ. +374 91 205620

Գնանշման հարցում շարժական Wi-Fi մոդեմի և ինտերնետային փաթեթի

Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իր գործունեությունն է ծավալում սկսած 2009 թվականից նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել նրանց ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: Կազմակերպության տեսլականն է ձևավորել հասարակություն, որտեղ երիտասարդներն ունեն ակտիվ մասնակցություն ժողովրդավարական գործընթացներին և որոշումների կայացմանը, քաղաքացիական հասարակությունը զարգացած է և հանդիսանում է սոցիալական փոփոխությունների շարժիչ ուժ։

Գնանշման հարցման նպատակը

Գնանշման հարցման նպատակն է ընտրել մատակարար, որը ինտերնետի և օժանդակ սարքավորումների հասանելիություն կապահովի կրթությունից դուրս մնացած և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 50 երիտասարդների` հիմնվելով «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կարիքների գնահատման վրա: «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից կընտրվեն 15-ից 25 տարեկան 50 երիտասարդներ, ովքեր կստանան շարժական ինտերնետի տարեկան բաժանորդագրություն և պլանշետ՝ հեռավար կրթության և առցանց ոչ ֆորմալ կրթության մեջ ներգրավվելու համար:

Գնման ժամկետներ

Գնումը նախատեսվում էիրականացվել 01․12․2020 – 31․12․ 2020 ժամանակահատվածում։

Տեխնիկական բնութագիր
 • Առնվազն 12 ամիս բաժանորդագրություն
 • Շարժական Wi-Fi մոդեմի տրամադրումը անվճար
 • Միանվագ տարեկան վճարման հնարավորություն առնվազն 1 տարվա համար
 • Շարժական 4G ինտերնետ
 • Ամսական ինտերնետի փաթեթ – 10 ԳԲ
 • Ինտերնետի և Wi-Fi ցանցի հնարավորություն` առնվազն մինչև 5 սարքի համար (նոութբուք, համակարգիչ, պլանշետային համակարգիչ, սմարթֆոն, տեսա- կամ ֆոտոխցիկ և այլն)
 • Մինչև 150 Մբիթ/վրկ ↓ Մինչև 50 Մբիթ/վրկ ↑
 • Արագությունը ամսական փաթեթը սպառելուց հետո 2 Մբիթ/վրկ ↓ 256 Կբիթ/վրկ ↑
 • Տարեկան ինտերնետային փաթեթների քանակը – 50
 • Շարժական Wi-Fi մոդեմի քանակը – 50

Կողմնորոշիչներ՝

1 ինտերնետային փաթեթի տարեկան նվազագույն արժեքը – 50.000 դրամ

1 ինտերնետային փաթեթի տարեկան առավելագույն արժեքը – 54.000 դրամ

50 ինտերնետային փաթեթի տարեկան նվազագույն արժեքը – 2.400.000 դրամ

50 ինտերնետային փաթեթի տարեկան առավելագույն արժեքը – 2.600.000 դրամ

Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված և հաստատված գնային առաջարկը՝ ըստ հավելված 1-ի կամ իրենց կողմից մշակված գնառաջարկի ձևը՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը: Հաղթող է ճանաչվելու ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 30.11.2020:

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի մասին կարող եք հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով՝ http://apy.am/:

Հետադարձ կապ՝

Հայկ Խաչատրյան
Հեռ. 091-20-56-20