Call for Participants – “EVERYONE MATTERS!”

Armenian Progressive Youth NGO suggests various opportunities for youngters, youth workers and trainers both in Armenia and beyond. All the projects are aiming at developing the skills of the beneficiaries and broadening their professional capacities. Here we offer another opportunity for youth workers, educators and trainers.

This time Armenian Progressive Youth NGO is organizing a training course called  “Everyone Matters! Development of Inclusive and Participatory Youth Work Practices in Eastern Partnership countries” that will take place in Yerevan, Armenia, from 07 to 15 of April, 2018. Currently we are looking for participants for the training course.

The training course will support 35 youth workers, educators and youth trainers who work or are affiliated with the member organizations of the consortium in incorporating inclusion and diversity-awareness in their work, making sure it exists both in the trainings, projects and initiatives of partner organizations. The project aims to empower youth organizations, youth workers, trainers and educators to develop inclusion and diversity orientation in their work with rural and unprivileged young people and build their competence in addressing the needs of marginalized youth.

Objectives of the Training

  • To empower 35 youth workers, trainers and educators to develop diversity orientation in their work with young people and build the their competence in diversity management;
  • To prepare youth workers to work with marginalized youth in their communities;
  • To support youth workers in incorporation of diversity into their working environment, thus, making their work more successful and inclusive;
  • To introduce key theoretical aspects, the glossary as well as the practical tools, methods and instruments to the youth workers who seek to work with marginalized youth in their communities;
  • To develop training and educational activities and tools on inclusion and diversity trying them out in the group of participants in order to use the tools back home.

Partner Countries: Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, Germany, Sweden and Belgium.

Who Can Apply
“EVERYONE MATTERS! Development of Inclusive and Participatory Youth Work Practices in Eastern Partnership countries” training course is for youth workers, youth trainers and educators who live in Armenia and are at least 18 years old.

How to Apply
In order to apply, please, fill out the application form by the following link: goo.gl/4bSWxG.
The deadline for the applications is February 25.

In case of any questions feel free to contact the Project Manager of Armenian Progressive Youth NGO Mane Papyan by the following email address: ma[email protected]

«Մեդիան որպես գենդերային հավասարության հանրայնացման գործիք» դասընթաց

2017թ. հոկտեմբերին մասնակիցների մի խումբ հավաքվեց մի դասընթացի համար։

Ծրագիրը նպատակ ուներ զինել երիտասարդներին գենդերային հավասարությունը մեդիայում տարածելու համար անհրաժեշտ հմտություններով։ Դասընթացը տեղի էր ունենում Վիեննայում։ Ավստրիայի մայրաքաղաքը հյուրընկալել էր Հայաստանից, Ավստրիայից, Վրաստանից, Ուկրաինայից, Լեհաստանից և Նիդեռլանդներից ժամանած երիտասարդության ոլորտի ակտիվիստներին։
Օրակարգով նախատեսվում էին տարբեր գործողություններ. սիմուլյացիոն խաղեր, դերախաղեր, խմբային աշխատանքներ, քննարկումներ, ներկայացումներ… Այս ամենը 6 երկրից ժամանած 24 մասնակիցներին հնարավորություն տվեց վերաբացահայտել գենդերի և սեռի հայեցակարգերը, ԵՄ և հարևան համագործակցող երկրների մեդիայում գենդերային կարծրատիպերը…
Խումբը հեռահար կապի միջոցով հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանից գենդերային հետազոտությունների ոլորտի մասնագետի հետ։
Ընդգծվեց մեդիայում գենդերային հավասարության կարևորությունը։ Դասընթացի ժամանակ հնարավորություններ էին ստեղծվել համագործացկության հաստատման համար։ Որպես արդյունք, մասնակիցները նախագծեցին մի քանի ծրագրեր՝ ուղղված գենդերային հավասարության զարգացմանը։
Մասնակիցներն իրենց ներդրումն ունեցան նախագծում՝ մեդիայի տարբեր տեսակների օգտագործման վերաբերյալ իրենց խորհուրդներով։ Միջմշակութային երեկոյի ընթացքում մասնակիցները կիսվեցին իրենց ազգային ավանդույթներով, խոհանոցով և երգուպարով։
Օրակարգով նախատեսվում էր նաև միջազգային ծրագրի նախագծում… Մասնակցիները միասին զարգացրին մի քանի նախագծային առաջարկներ։ Դրանք ներկայացվելու են Erasmus+ ծրագրի օգնությամբ։

Ծրագրի մասին ավելին իմանալու համար կարող եք դիտել հետևյալ տեսահոլովակը՝


Դասընթացը ֆինանսավորվել էր Erasmus + ծրագրի և Ավստրիական Ազգային գործակալության կողմից (Jugend in Aktion 2014-2020)։

Managing Diversity towards More Inclusive Societies

Have you ever had that feeling when you are in a crowd of like-mined people who have similar lifestyle and background? It‘s cool to be understood from half a word and easily fit in, isn‘t it? Many of young people have never felt that way.
Our education system, our family, the media and politics have developed certain patterns of our behaviour: fear of uncertainty, being judgemental, rejecting unknown and excluding differences. These are patterns that are often strongly connected to our societal habits and, therefore, can be changed. That‘s why the project “Managing Diversity” was born.
“Managing Diversity” project was born out of a concern that many young people in Europe have lack of opportunities and spaces to get involved and to express themselves. Being different from mainstream societies, many are being excluded and marginalized.
This is why 13 non-profit organizations have developed “Managing Diversity” – a long term project working with youth workers, youth trainers and educators, trying to develop their diversity management skills and support them in learning how to implement a culture of diversity in their working environments.
The project targeted specifically those youth workers and educators who are eager to professionally work against structural discrimination and under-representation of marginalized groups. 26 youth workers from 13 countries joined this multi-layer project in August 2017. The group has undergone a series of trainings and capacity building workshops in the Netherlands which were followed by implementation of small local projects back in home countries of the participants.
For about 2 month between August and October, participants have developed and executed 19 local projects reaching about 500 young people in 13 countries ranging from East to West of Europe. The local projects have worked and empowered young refugees, LGBTQI people, Roma youth, youth with disabilities and many other vulnerable and marginalized youth.
Through different types of projects our participants have worked on very sensitive topics. The activities ranged from an improvisational theatre involving Roma youth in Romania and Human Library in Macedonia to career orientation courses for youth with disabilities in Armenia; from a surfing workshop for people with disabilities and a multicultural football tournament in Portugal to a Forum Theatre with refugees in Germany. Many of the projects have targeted the most vulnerable youth, such as a movie projects promoting LGBTQI rights in Moldova or speaking up about domestic violence against women in Armenia.
All the projects were exceptional having in mind that they were implemented with 0 funding, purely organized through the resources of participants, networks of partner organizations and in kind contribution and support provided by local stakeholders in each respective country. The projects took place in home countries of the participants: Armenia, Belarus, Czech Republic, Georgia, Germany, Italy, Latvia, Macedonia, Moldova, the Netherlands, Poland, Portugal and Romania. All the projects were implemented through diversity glasses and tackled issues of minority groups living in participating countries.
Following the successful implementation of small projects, the project results were evaluated and presented to public in Yerevan, Armenia in October, 2017. The public event was attended by young people, representatives of NGO’s and international organizations, media and partners.

According to the Project Coordinator Ms. Nelly Paytyan, “Managing Diversity” was a good tool against widespread stereotypes in our societies. She thinks that “promoting diversity matters and will matter until young people in our societies face discrimination, ignorance and life burdens based on their nationality, ethnic, cultural and religious background, social status, as well as their gender identity and sexual orientation”.

“Managing Diversity” was organized by Armenian Progressive Youth NGO (Armenia) and Jongeren voor Uitwisseling en Begrip (The Netherlands). The project was granted by the Dutch National Agency under the Erasmus Programme of the European Union.

“ToT Let’ Play a Game” Favara, Italy 11-20/09/2017

Lets Play a game!

On the 11th of August, representatives from Armenia, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Georgia, Germany, Moldova, Romania, Russia, as well as Italians, gathered at Tre Torri Hotel, not far from Favara, Italy to find out what is a simulation game, share their experience, and improve their leadership skills.

The training course “ToT Let’ Play a Game” was held as part of Erasmus+ projects. The program was led by Daniela Alexeiciuc and consisted of various activities. Young activists and local leaders from all over Europe participated in diverse exercises focused on simulation games.

Enacting fictitious scenarios, such as discussing a development plan of a city, or composing a survival strategy in a galaxy falling apart, the participants broadened their vision of contemporary society in its complexity, got to know the difficulties of creating a social balance and maintaining control of a situation, and developed their social communication skills. They practiced in managing public discussions, resolvingconflicts, and finding compromises. Such skills are of critical importance in the challenging situation that Europe and the whole world are facing now. As a final contribution, the participants exercised in developing their own simulation games.

Free Minds in Action, the Italian hosting NGO that organized the project, and its head Issam Regragui Soussi, warmly welcomed all the participants in Italy, and secured an impressive cultural program of the event that included a visit to the Valle dei Templi, Scala dei Turchi, and sights in Favara, as well the famous Farm Cultural Park.

It was a creative and a challenge week and thanks organizers be it we got the opportunity to broaden  our horizons  for new experiences.

The first biggest gender-related international project of 2017


A Quest 4 Equality: Breaking Gender Barriers through Youth Work

Nowadays most countries recognize that equal rights, as a question of human rights, democracy and justice should exist as well as that gender equality represents a part of resolution to the challenges that our society is facing to. Albeit many have elaborated and set in motion regulations intended to fight discrimination and different issues, the gender equality situation both in the EU and the Neighboring countries, especially in Eastern Europe and Caucasus remains unsatisfactory.

Gender equality topic has been always considered to be one of the working dimensions of the Armenian Progressive Youth (APY) NGO, which is constantly expanding its boarders by hosting more and more gender-related international projects in Armenia. The first international training course of this year called “A Quest 4 Equality: Breaking Gender Barriers through Youth Work” was convened from the 3rd to the 11th of June in Yerevan. The 38 youth workers coming from Armenia, United Kingdom, Belarus, Czech Republic, Georgia, Hungary, Italy, Latvia, Moldova, Portugal, Romania, Spain, Russia and Turkey have been the integral part of a project aiming to develop and improve the participant’s knowledge and understanding on various concepts related to gender issues, analyze traditions, roles and perceptions of gender in different countries and societies.

Through the implementation of the international training course the youth workers and young leaders from diverse backgrounds had an opportunity to feel and reflect about the power of gender and gender roles by having space to discuss, debate and learn more about the topic that often remains undiscussed. Besides tackling the mentioned issues, the training course looked for solutions in our organizations and daily lives. The participation in different scale of activities as discussions, presentations, field visits let the participants exchange their skills and experiences particularly on gender mainstreaming, gender discrimination, gender violence and gender perspectives in different parts of Europe and know more about diverse realities in Eastern Europe and Caucasus region. Furthermore, thanks to the practical side of the training course, the participants focused on non-formal learning activities adressed for concrete target groups (school leaders, youth with disabilities, etc.), which will enable them to implement afterwards real projects on local or European levels.

This international gender-equality-related training course, unique with its vast geographical coverage and the contemporary topic, has been brought about by the conjoint cooperation between the Armenian Progressive Youth NGO and Nikola Arts organization from the United Kingdom, as well as by the funds of the European Union in the frames of Erasmus+ program.

Notwithstanding that the prevailing conservative, discriminating values in our societies are hard to tackle on account of clearly defined roles for men and women, gender stereotypes and issues with the expression of gender identity and sexual orientation, we believe that through non-formal educational activities we can spread awareness and look for solutions to the issues of our daily lives.