Call for Trainers | Advanced Capacity Building Workshop on Empowerment and Inclusion of Marginalized Young People

Description

Armenian Progressive Youth NGO is recruiting trainers and experts who will provide capacity building workshop, training and expertise to the staff of the organization and its partner organizations on inclusion, participation and outreach of marginalized young people, focusing on youth empowerment tools, introducing new methods of effective inclusion and outreach.

Dates: 09 – 15 August, 2018
Venue: Yerevan, Armenia

The Capacity Building Workshop has the following aims: 

 • To empower our staff, youth workers, coordinators and educators to improve their work on inclusion and outreach of marginalized young people (young people in rural and deprived urban areas, refugee youth, young people with disabilities, ethnic, national, religious minorities, LGBT youth) through series of workshops;
 • To develop skills of the target group on effective outreach and engagement of marginalized young people (young people in rural and deprived urban areas, refugee youth, young people with disabilities, ethnic, national, religious minorities, LGBT youth) into the programs and projects of the European Union.
 • To support the target group with toolbox of fostering inclusion and participation of disadvantaged young people while preventing and combating discriminatory practices.

Target group: 35 staff, youth workers, coordinators and educators of Armenian Progressive Youth NGO and partner organizations from Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, Germany, Belgium and Sweden.

Requested trainer profile

Priority will be given to those that most closely meet these criteria:

 • Advanced knowledge and expertise on youth inclusion, participation, work with marginalized young people, youth empowerment and outreach;
 • Strong knowledge of Eastern Partnership region and the realities of youth participation, inclusion and marginalization;
 • Ability  to provide adequate training to support the capacity of involved stakeholders to engage effectively in inclusion of marginalized young people;
 • Deep knowledge of the EU programs and tools in the fields of youth inclusion and youth empowerment;
 • Experience of work with vulnerable and marginalized communities (young people in rural and deprived urban areas, refugee youth, young people with disabilities, ethnic, national, religious minorities, LGBT youth);
 • Educational background and practitioner experience in the fields of the workshop;
 • Proficiency in English language;
 • Availability to travel to Armenia during the mentioned period;

Working conditions

Main Responsibilities:

 • To have regular online meetings with the project coordinator and other experts;
 • To prepare a quoation and session outlines;
 • To develop the learning curricula and the framework of the workshops;
 • To develop the latest version of the daily program at least 10 days before the workshop;
 • To develop the relevant session outlines at least 10 days before the workshop;
 • To be present at the workshop and implement the tasks in a collective way;

Financial Conditions:

 • The financial remuneration depends on the expertise and competence of the trainer/expert. Please submit a Training Service Quotation – outlining the following information: description of the worskhop/session/series of training, duration of the proposed worskhop/session (in hours), the learning goals of the worskhop/session, the learning outcome to be achieved and the price (per training hour).
 • Travel, food, lodging and cost of materials will be fully covered by Armenian Progressive Youth NGO.

Team composition

Each trainer will be expected to cover 1-2 day workshop outlined in the Training Service Quotation. There will be 4-5 trainers/experts involved as well as a Coordination and Management Team.

Application & selection procedure

Apply no later than: 10/07/2018

How to apply:

In order to apply, please send your CV (including expertise and training experience in the field) and Training Service Quotation to our HR Department via [email protected] 
You will be informed about the selection by: 15/07/2018

For more information

Grigor Yeritsyan, Executive Director
Phone: +37491596235
Email: [email protected]

Call for Participants – “EVERYONE MATTERS!”

Armenian Progressive Youth NGO suggests various opportunities for youngters, youth workers and trainers both in Armenia and beyond. All the projects are aiming at developing the skills of the beneficiaries and broadening their professional capacities. Here we offer another opportunity for youth workers, educators and trainers.

This time Armenian Progressive Youth NGO is organizing a training course called  “Everyone Matters! Development of Inclusive and Participatory Youth Work Practices in Eastern Partnership countries” that will take place in Yerevan, Armenia, from 07 to 15 of April, 2018. Currently we are looking for participants for the training course.

The training course will support 35 youth workers, educators and youth trainers who work or are affiliated with the member organizations of the consortium in incorporating inclusion and diversity-awareness in their work, making sure it exists both in the trainings, projects and initiatives of partner organizations. The project aims to empower youth organizations, youth workers, trainers and educators to develop inclusion and diversity orientation in their work with rural and unprivileged young people and build their competence in addressing the needs of marginalized youth.

Objectives of the Training

 • To empower 35 youth workers, trainers and educators to develop diversity orientation in their work with young people and build the their competence in diversity management;
 • To prepare youth workers to work with marginalized youth in their communities;
 • To support youth workers in incorporation of diversity into their working environment, thus, making their work more successful and inclusive;
 • To introduce key theoretical aspects, the glossary as well as the practical tools, methods and instruments to the youth workers who seek to work with marginalized youth in their communities;
 • To develop training and educational activities and tools on inclusion and diversity trying them out in the group of participants in order to use the tools back home.

Partner Countries: Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, Germany, Sweden and Belgium.

Who Can Apply
“EVERYONE MATTERS! Development of Inclusive and Participatory Youth Work Practices in Eastern Partnership countries” training course is for youth workers, youth trainers and educators who live in Armenia and are at least 18 years old.

How to Apply
In order to apply, please, fill out the application form by the following link: goo.gl/4bSWxG.
The deadline for the applications is February 25.

In case of any questions feel free to contact the Project Manager of Armenian Progressive Youth NGO Mane Papyan by the following email address: [email protected]

«ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիր – Մասնակիցների գրանցման հայտ

Ցանկանու՞մ ես իմանալ՝ ինչ է սոցիալական ձեռնարկատիրությունը և ակտիվ քաղաքացիությունը, ապա այս ծրագիրը հենց քեզ համար է։ Ավելին՝ ծրագիրը ստացած գիտելիքները գործնականում կիրառելու նոր հնարավորություն է։

«ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիրը խրախուսում է երիտասարդների կողմից սոցիալական ձեռնարկատիրությունների ստեղծումը և ակտիվ մասնակցությունը համայնքի կյանքին՝ դասընթացների, մասնագիտական պրակտիկաների և քննարկումների միջոցով։

Ծրագրին կարող են դիմել ՀՀ մարզերում բնակվող 18-ից 28 տարեկան երիտասարդները։ Ծրագրի շրջանակներում ընտրված մասնակիցները հնարավորություն են ունենալու մասնակցելու «Ակտիվ քաղաքացիություն» և «Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» դպրոցներին, ինչպես նաև՝ անցնելու 2 շաբաթ տևողությամբ պրակտիկա հասարակական կազմակերպություններում կամ սոցիալական ձեռնարկատիրություններում։

Ստորև կարող ես տեսնել ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող դասընթացների ամսաթվերը՝

       Ակտիվ քաղաքացիության դպրոց

04.02 – 10.02.2018 /6օր տևողությամբ/ (հետևյալ մարզերի ներկայացուցիչների համար՝ Տավուշ, Գեղարքունիք, Վայոց ձոր, Սյունիք, Արարատ)/ վայր՝ ք.Դիլիջան
18.02 – 24.02.2018 /6օր տևողությամբ/ (հետևյալ մարզերի ներկայացուցիչների համար՝ Լոռի, Շիրակ, Արագածոտն, Կոտայք, Արմավիր) / վայր՝ ք. Վանաձոր

       Սոցիալական ձեռնարկատիրության դպրոց

04․03 – 09․03.2018 /5օր տևողությամբ/ (հետևյալ մարզերի ներկայացուցիչների համար՝ Տավուշ, Գեղարքունիք, Վայոց ձոր, Սյունիք, Արարատ) / վայր՝ ք.Դիլիջան
18.03 – 23.03.2018 /5օր տևողությամբ/ (հետևյալ մարզերի ներկայացուցիչների համար՝ Լոռի, Շիրակ, Արագածոտն, Կոտայք, Արմավիր) / վայր՝ ք. Վանաձոր

       2 շաբաթ տևողությամբ պրակտիկա

       Երիտասարդական ֆորում


Ծրագրի դիմում-հայտը լրացնելու համար հետևի՛ր հետևյալ հղմանը՝ goo.gl/T4GNs4
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 28/01/2018։

Ծրագրին մասնակցությունը ամբողջությամբ ԱՆՎՃԱՐ է։
Հարցերի դեպքում կարող եք գրել Աննա Թովմասյանին՝ հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ [email protected]

 


«ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ-ի և «Կայուն զարգացման և ակտիվ քաղաքացիության ԷկոԼաբ հիմնադրամ»-ի հետ համատեղ։
Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է «Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը» ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի փոքր դրամաշնորհային նախագծի շրջանակներում:

Աշխատանքի Հայտարարություն։ Դասընթացավար-Փորձագետների մրցույթ

«ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիրը հայտարարում է 17 դասընթացավար-փորձագետների և/կամ դասընթացավար-փորձագիտական խմբերի վճարովի ծառայությունների մատուցման մրցույթ։ Դասընթացավար-փորձագետները պետք է պլանավորեն և իրականացնեն 2018 թվականի փետրվարին կազմակերպվող «Ակտիվ Քաղաքացիության Դպրոցը», «Սոցիալական ձեռնարկատիրության դպրոցը» և «Մենթորինգ և քոուչինգ» դասընթացը։

«ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիրն ուղղված է ՀՀ մարզերում բնակվող երիտասարդների հմտությունների և կարողությունների զարգացմանը։ Դասընթացների, մասնագիտական պրակտիկաների և քննարկումների միջոցով ծրագիրը խթանում է մասնակիցների անձնային և մասնագիտական զարգացումը՝ ծանոթացնելով նրանց ավելի ներգրավված և ակտիվ քաղաքացիներ դառնալու հնարավորություններին և խրախուսելով նրանց ակտիվ մասնակցությունը համայնքի կյանքին:

Հայտերի ներկայացման կարգի և աշխատանքային պայմանների մասին կարող եք մանրամասն կարդալ այստեղ՝

«Ակտիվ Քաղաքացիության Դպրոցը» (ք. Դիլիջան, 04.02-09.02.2018թ / ք. Վանաձոր, 18.02-23.02.2018թ)

«Սոցիալական ձեռնարկատիրության դպրոցը» (ք. Դիլիջան, 04․03-08․03, 2018թ / ք. Վանաձոր, 18․03-22․03, 2018թ)

«Մենթորինգ և քոուչինգ» դասընթացը (ք Երևան, 23.03-25.03.2018թ)

Ներկայացված պահանջներին բավարարող և հետաքրքրված անձինք կարող են իրենց հայտն ուղարկել [email protected] էլ փոստի հասցեին։

Հայտին պետք է կցված լինեն հետևյալ փաստաթղթերը`
1. Ինքնակենսագրական, կատարված համանման աշխատանքի մասին տեղեկություն
2. Շարժառիթային/մոտիվացիոն նամակ, նշելով, թե ինչու եք ցանկանում մասնակցել այս մրցույթին, դասընթացի համառոտ մեթոդաբանությունը և նախընտրելի թեմաները, որոնցով ցանկանում եք դասավանդել

Հայտերը կարող են լինել անհատական կամ միացյալ՝ մեկից ավելի փորձագետների կողմից։ Մեկից ավելի փորձագետների կողմից ներկայացվելիք հայտերի դեպքում հարկավոր է ներկայացնել․

1. Յուրաքանչյուր թիմակցի ինքնակենսագրականը, կատարած համանման աշխատանքի մասին տեղեկություն,
2. Շարժառիթային/մոտիվացիոն նամակ, նշելով, թե ինչու եք ցանկանում մասնակցել այս մրցույթին, դասընթացի համառոտ մեթոդաբանությունը և նախընտրելի թեմաները, որոնցով ցանկանում եք դասավանդել։

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏՆ Է ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-ը։

Լրացուցիչ հարցերի կամ տեղեկությունների համար կարող եք նամակ ուղարկել Աննա Թովմասյանին՝ [email protected] էլ փոստի հասցեին։

Ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ կողմից «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ և «Կայուն զարգացման և ակտիվ քաղաքացիության ԷկոԼաբ հիմնադրամ»-ի հետ համատեղ։

Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է «Աջակցություն Հայաստանի Հանրաետության քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը» ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի փոքր դրամաշնորհային նախագծի շրջանակներում։

«Մեդիան որպես գենդերային հավասարության հանրայնացման գործիք» դասընթաց

2017թ. հոկտեմբերին մասնակիցների մի խումբ հավաքվեց մի դասընթացի համար։

Ծրագիրը նպատակ ուներ զինել երիտասարդներին գենդերային հավասարությունը մեդիայում տարածելու համար անհրաժեշտ հմտություններով։ Դասընթացը տեղի էր ունենում Վիեննայում։ Ավստրիայի մայրաքաղաքը հյուրընկալել էր Հայաստանից, Ավստրիայից, Վրաստանից, Ուկրաինայից, Լեհաստանից և Նիդեռլանդներից ժամանած երիտասարդության ոլորտի ակտիվիստներին։
Օրակարգով նախատեսվում էին տարբեր գործողություններ. սիմուլյացիոն խաղեր, դերախաղեր, խմբային աշխատանքներ, քննարկումներ, ներկայացումներ… Այս ամենը 6 երկրից ժամանած 24 մասնակիցներին հնարավորություն տվեց վերաբացահայտել գենդերի և սեռի հայեցակարգերը, ԵՄ և հարևան համագործակցող երկրների մեդիայում գենդերային կարծրատիպերը…
Խումբը հեռահար կապի միջոցով հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանից գենդերային հետազոտությունների ոլորտի մասնագետի հետ։
Ընդգծվեց մեդիայում գենդերային հավասարության կարևորությունը։ Դասընթացի ժամանակ հնարավորություններ էին ստեղծվել համագործացկության հաստատման համար։ Որպես արդյունք, մասնակիցները նախագծեցին մի քանի ծրագրեր՝ ուղղված գենդերային հավասարության զարգացմանը։
Մասնակիցներն իրենց ներդրումն ունեցան նախագծում՝ մեդիայի տարբեր տեսակների օգտագործման վերաբերյալ իրենց խորհուրդներով։ Միջմշակութային երեկոյի ընթացքում մասնակիցները կիսվեցին իրենց ազգային ավանդույթներով, խոհանոցով և երգուպարով։
Օրակարգով նախատեսվում էր նաև միջազգային ծրագրի նախագծում… Մասնակցիները միասին զարգացրին մի քանի նախագծային առաջարկներ։ Դրանք ներկայացվելու են Erasmus+ ծրագրի օգնությամբ։

Ծրագրի մասին ավելին իմանալու համար կարող եք դիտել հետևյալ տեսահոլովակը՝


Դասընթացը ֆինանսավորվել էր Erasmus + ծրագրի և Ավստրիական Ազգային գործակալության կողմից (Jugend in Aktion 2014-2020)։

“Using Media as a tool for Gender equality promotion” training course

In October 2017, a group of participants met for a training course…

The project aimed to enable youth workers to promote gender equality in media. The TC was held in Vienna. The Austrian capital hosted youth workers from Armenia, Austria, Georgia, Ukraine, Poland, and the Netherlands.
Different activities such as simulations, role-plays, group activities, discussions, presentations were on the agenda… These activities gave 24 participants from 6 countries the opportunity to re-explore the concepts of gender and sex, gender stereotypes in the media of EU and neighboring partner countries.
The group also connected with an expert in Gender Studies from Armenia.
The importance of gender equality in the media was emphasized.  A space for networking was provided. The network members also developed projects promoting gender equality.

The participants contributed to the project with recommendations for different sources of media. Participants shared their food, traditions and dances in an Intercultural Evening.

International project writing was also on the agenda… The participants cooperated and developed several project proposals. These project proposals will be applied in the frames of Erasmus+ programme.

If you want to know more about the project you may check the video by the link below:


The training course is financed by Erasmus + Programme and Austrian National Agency (Jugend in Aktion 2014-2020).

Managing Diversity towards More Inclusive Societies

Have you ever had that feeling when you are in a crowd of like-mined people who have similar lifestyle and background? It‘s cool to be understood from half a word and easily fit in, isn‘t it? Many of young people have never felt that way.
Our education system, our family, the media and politics have developed certain patterns of our behaviour: fear of uncertainty, being judgemental, rejecting unknown and excluding differences. These are patterns that are often strongly connected to our societal habits and, therefore, can be changed. That‘s why the project “Managing Diversity” was born.
“Managing Diversity” project was born out of a concern that many young people in Europe have lack of opportunities and spaces to get involved and to express themselves. Being different from mainstream societies, many are being excluded and marginalized.
This is why 13 non-profit organizations have developed “Managing Diversity” – a long term project working with youth workers, youth trainers and educators, trying to develop their diversity management skills and support them in learning how to implement a culture of diversity in their working environments.
The project targeted specifically those youth workers and educators who are eager to professionally work against structural discrimination and under-representation of marginalized groups. 26 youth workers from 13 countries joined this multi-layer project in August 2017. The group has undergone a series of trainings and capacity building workshops in the Netherlands which were followed by implementation of small local projects back in home countries of the participants.
For about 2 month between August and October, participants have developed and executed 19 local projects reaching about 500 young people in 13 countries ranging from East to West of Europe. The local projects have worked and empowered young refugees, LGBTQI people, Roma youth, youth with disabilities and many other vulnerable and marginalized youth.
Through different types of projects our participants have worked on very sensitive topics. The activities ranged from an improvisational theatre involving Roma youth in Romania and Human Library in Macedonia to career orientation courses for youth with disabilities in Armenia; from a surfing workshop for people with disabilities and a multicultural football tournament in Portugal to a Forum Theatre with refugees in Germany. Many of the projects have targeted the most vulnerable youth, such as a movie projects promoting LGBTQI rights in Moldova or speaking up about domestic violence against women in Armenia.
All the projects were exceptional having in mind that they were implemented with 0 funding, purely organized through the resources of participants, networks of partner organizations and in kind contribution and support provided by local stakeholders in each respective country. The projects took place in home countries of the participants: Armenia, Belarus, Czech Republic, Georgia, Germany, Italy, Latvia, Macedonia, Moldova, the Netherlands, Poland, Portugal and Romania. All the projects were implemented through diversity glasses and tackled issues of minority groups living in participating countries.
Following the successful implementation of small projects, the project results were evaluated and presented to public in Yerevan, Armenia in October, 2017. The public event was attended by young people, representatives of NGO’s and international organizations, media and partners.

According to the Project Coordinator Ms. Nelly Paytyan, “Managing Diversity” was a good tool against widespread stereotypes in our societies. She thinks that “promoting diversity matters and will matter until young people in our societies face discrimination, ignorance and life burdens based on their nationality, ethnic, cultural and religious background, social status, as well as their gender identity and sexual orientation”.

“Managing Diversity” was organized by Armenian Progressive Youth NGO (Armenia) and Jongeren voor Uitwisseling en Begrip (The Netherlands). The project was granted by the Dutch National Agency under the Erasmus Programme of the European Union.

“ToT Let’ Play a Game” Favara, Italy 11-20/09/2017

Lets Play a game!

On the 11th of August, representatives from Armenia, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Georgia, Germany, Moldova, Romania, Russia, as well as Italians, gathered at Tre Torri Hotel, not far from Favara, Italy to find out what is a simulation game, share their experience, and improve their leadership skills.

The training course “ToT Let’ Play a Game” was held as part of Erasmus+ projects. The program was led by Daniela Alexeiciuc and consisted of various activities. Young activists and local leaders from all over Europe participated in diverse exercises focused on simulation games.

Enacting fictitious scenarios, such as discussing a development plan of a city, or composing a survival strategy in a galaxy falling apart, the participants broadened their vision of contemporary society in its complexity, got to know the difficulties of creating a social balance and maintaining control of a situation, and developed their social communication skills. They practiced in managing public discussions, resolvingconflicts, and finding compromises. Such skills are of critical importance in the challenging situation that Europe and the whole world are facing now. As a final contribution, the participants exercised in developing their own simulation games.

Free Minds in Action, the Italian hosting NGO that organized the project, and its head Issam Regragui Soussi, warmly welcomed all the participants in Italy, and secured an impressive cultural program of the event that included a visit to the Valle dei Templi, Scala dei Turchi, and sights in Favara, as well the famous Farm Cultural Park.

It was a creative and a challenge week and thanks organizers be it we got the opportunity to broaden  our horizons  for new experiences.

Everybody Counts: Rural Youth Empowerment in Eastern Partnership Countries

Low level of youth participation in rural or deprived urban areas remains one of the key issues across the Eastern Partnership countries. Specifically in Armenia, Moldova and Ukraine there is a clear lack of youth participation structures in rural areas. At the same time, young people are not able to join the decision-making processes on youth issues at a local level because of the absence of youth consultative bodies or youth councils in the municipalities.

Recognizing the above mentioned problem, “Everybody Counts: Rural Youth Empowerment in Eastern Partnership Countries” project pursues the aim of fostering the integrationand participation of young people from rural and deprived urban areas through:
– Raising awareness on youth participation opportunities,
– Providing job preparation, digital and mobility trainings,
– Developing opportunities and an ongoing conversation with participants on civic engagement/participation.

Most importantly, the project mainstreams rural youth participation issues into state youth strategies and policies among the stakeholders in Armenia, Moldova and Ukraine and encourages the state authorities to put specific efforts in regional and rural youth policy development and implementation.

The project outputs include, but are not limited to the following:
– Empowerment of young people and youth workers through workshops and trainings,
– Summarizing the findings of online research on youth participation and involvement.
– Supporting the development of youth participation structures in rural areas through grass-root work and dialogue with official stakeholders responsible for youth,
– Mainstream youth participation issues into state youth strategies and policies through preparation of a package of recommendations on youth policy,
– Development of a handbook on Inclusion of youth with fewer opportunities.

On December 29th in Yerevan, Armenia an International Youth forum was organized as a part of the effort of mainstreaming youth participation issues. The forum brought together rural youth, the actors from civil society and the state to create and offer to the Ministry of Youth Affairs and Sports the package of recommendations Strategy of the State Youth Policy for 2018-2022.


“The project benefits from the support through the EaP CSF Re-granting Scheme. Within its Re-granting Scheme, the Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) supports projects of the EaP CSF members with a regional dimension that contribute to achieving the mission and objectives of the Forum. The donors of the Re-granting Scheme are the European Union and National Endowment for Democracy. The overall amount for the 2017 call for proposals is 290.000 EUR. Grants are available for CSOs from the Eastern Partnership and EU countries. Key areas of support are democracy and human rights, economic integration, environment and energy, contacts between people, social and labour policies.”

Call for One Armenian EVS Volunteer in Bulgaria

Association Alternativi International is looking for young people aged 18 to 30 to join our team in Bulgaria for European Voluntary Service /EVS/.

We are currently having a placement for one Armenian volunteer in a 8-month EVS starting from 1-st of June 2017.

The project “EVS Academy” is already APPROVED and will take place in Blagoevgrad, Bulgaria.

Project Objectives:

 • providing local youth access to quality youth information and counseling on career development, mobility programs, volunteering, personal development;
 • providing alternative to local youth for organizing activities for their leisure time by organizing thematic clubs, summer camps, cultural workshops, youth festivals;
 • promoting volunteering and EVS and inclusion of local young people to the values of volunteering.
 • organizing the free time of youth; there will be thematic workshops organized according to the interests of the volunteers such as music, cooking, culture, traditions, sports to be an alternative for local youth on their free time spending.

Activities:

Part of these activities will be conducted in small town and rural areas and include youth who do not have much access to information and opportunities. The project will offer young people an alternative for leisure time activities to ensure access to quality youth information, activities to promote EVS and Erasmus +, trainings and workshops for career development, Academy of success -3-month activity with various modules such as personal development, acquisition of soft skills, entrepreneurship, information about mobility programs, etc. which will improve the chances of young people to enter the labor market. As part of the project we will organize a youth festival associated with the arts, culture and expression of the talents of local youth. Each month the team will issue online youth magazine with a variety of development opportunities and valuable information for young people. Using the tools of non-formal education, we believe that this project will give new opportunities and will have a positive impact on personal and professional development of many young people by providing access to quality youth information, including young people from small towns, encouraging participation in mobility programs, promote their activity and social responsibility, will inform and motivate them to become volunteers will introduce them to new cultures, will raise the level of their knowledge, skills and competencies.

Accommodation:

The volunteers will be accommodated in a flat in Blagoevgrad sharing a room with another volunteer from other country but same sex.

Costs:

The project is financed by Erasmus+ program thus it covers the volunteer`s accommodation and utility costs, pocket money/70euro/ and food money /110 euro per month/, travel costs/2 way ticket based on the most budget way of travel/;  medical insurance; support from the organization by providing mentor and coordinators; Bulgarian language course.