Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների սահմանադրական ամրագրման խնդիրների շուրջ հանրային քննարկում

Հայտարարություն

Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգում սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքների ամրապնդմանն ուղղված մի շարք փոփոխությունների ներառման վերաբերյալ

Սույն հայտարարությունում տեղ գտած պահանջներն ու առաջարկները հասցեագրված են Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին, ՀՀ Արդարադատության նախարարությանը, ՀՀ Վարչապետին։

25.09.2020 թ․


Սույն հայտարարությունը նախաձեռնվել է 18.09.2020թ․-ին տեղի ունեցած՝ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների սահմանադրական ամրագրման խնդիրների շուրջ հանրային քննարկման մասնակից կազմակերպությունների կողմից։

Հայտարարությունը ստորագրած կազմակերպությունները Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին առաջարկում են Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգում ներառել դրույթներ, որոնք կապահովեն 2015 թ․-ի փոփոխությունների արդյունքում սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքների սահմանափակումների չեղարկումը և սոցիալ-տնտեսական իրավունքների պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքների համապատասխանեցումը՝ ՀՀ ստանձնած միջազգային իրավական պարտավորություններին: Հանձնաժողովին մանսավորապես առաջարկում ենք՝

 1. ՀՀ Սահմանադրության 82-85-րդ հոդվածներում ամրագրված օրենսդրական երաշխիքները (Գլուխ 3) վերաձևակերպել սուբյեկտիվ իրավունքների և ամրագրել Սահմանադրության 2-րդ գլխում որպես հիմնական իրավունքներ։
 2. Սահմանադրորեն ամրագրել ինչպես ֆիզիկական անձանց, այնպես էլ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից բոլոր սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների վերաբերյալ ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի սահմանադրականության վիճարկման իրավունքը/հնարավորությունը:
 3. Վերականգնել բավարար կենսամակարդակի՝ ներառյալ բավարար բնակարանային պայմանների իրավունքի պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները։
 4. Սահմանադրության 38-րդ հոդվածում կրթության իրավունքի երաշխիքների մեջ վերականգնել 2005թ. խմբագրությամբ սահմանադրությամբ ամրագրված հիմնական կրթության պարտադիր լինելու երաշխիքը:
 5. Ելնելով ՀՀ միջազգային պարտավորություններից, մասնավորապես, ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրով (այսուհետ՝ Դաշնագիր) և Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիայով (այսուհետ՝ Խարտիա) ճանաչված ամբողջ ծավալով և նույնանման եզրութաբանության օգտագործմամբ՝ ա) սահմանադրաիրավական ամրագրում տալ աշխատանքի իրավունքին, բ) առողջության պահպանման իրավունքն ամրագրել որպես առողջության իրավունք, գ) սոցիալական ապահովության իրավունքից օգտվելու լրացուցիչ հիմք ամրագրել անձի՝ առողջապահական համակարգից օգտվելու հնարավորության բացակայությունը։Առաջարկների հակիրճ հիմնավորում։

ՀՀ Սահմանադրության նախորդ՝ 2015 թ․-ի փոփոխություններով զգալիորեն նվազեցվեցին սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքները, նաև որոշ երաշխիքներ առհասարակ վերացվեցին։ Փոփոխությունների արդյունքում սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների մի մասը (սոցիալական ապահովության, առողջության պահպանման, աշխատանքի բավարար պայմանների և այլն) ամրագրում չստացան Սահմանադրության 2-րդ գլխում, դադարեցին համարվել հիմնական իրավունքներ և ամրագրվեցին Սահմանադրության 3-րդ գլխում, որպես տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում օրենսդրական երաշխիքներ և պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներ: Տարանջատման արդյունքում սոցիալական, տնտեսական և մշակութային մի շարք իրավունքների նկատմամբ տարածում չստացան անմիջական գործողության, իրավական որոշակիության, համաչափության ու 2-րդ գլխի նկատմամբ կիրառելի այլ սկզբունքները։ Ինչն առավել կարևոր է, սահմանափակվեց այդ իրավունքները կարգավորող իրավանորմերի սահմանադրականության վիճարկման ինստիտուտը։ Արդյունքում, ինչպես ՄԻՊ-ը, այնպես էլ քաղաքացին սահմանադրական վերահսկողության շրջանակներում զրկվեցին հնարավորությունից վիճարկել այն իրավական ակտերի սահմանադրականությունը, որոնք խախտում են գործող սահմանադրության 3-րդ գլխով ամրագրված սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքները: Վերջապես, 2015 թ․-ի խմբագրությամբ Սահմանադրության տեքստից բացառվեցին այնպիսի կարևորագույն իրավունքներ, ինչպիսիք են բավարար կենսամակարդակի, այդ թվում՝ նաև բնակարանի կամ կենսապայմանների բարելավման իրավունքը, իսկ կրթության իրավունքի ձևակերպումից դուրս բերվեց հիմնական կրթության պարտադիր լինելու երաշխիքը։

2015 թ․-ի փոփոխությունները վիճահարույց են իրենց հիմքում դրված հիմնավորումների առումով և խնդրահարույց են դրանցից բխող իրավական, սոցիալական և ինստիտուցիոնալ հետևանքների առումով։

Փոփոխությունների հիմքում են դրվել հայեցակարգային դիրքորոշումներ (2015թ. սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգով), որոնք չունեն բավարար փաստարկային հիմք, չեն բխում միջազգային մարդու իրավունքների մեկնաբանման առաջադեմ փորձից, ժողովրդավարական կառուցակարգերի գործունեության տրամաբանությունից:

Իրականացված փոփոխություններն ու ներդրված սահմանափակումները հակասում են Սահմանադրության 1-ին անփափոփոխելի հոդվածով ամրագրված «սոցիալական-իրավական պետության» կոնցեպտին, էականորեն նվազեցնում են իրավական այն գործիքակազմն ու երաշխիքները, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ կոնցեպտի գործնականացման համար։

Սահմանադրականության վիճարկելիության սահմանափակումը լրջորեն նվազեցնում է սոցիալ-տնտեսական իրավունքների խախտումների դեպքում պաշտպանության միջոցների հասանելիությունը, վիճահարույց է իրավունքների դատական պաշտպանության իրավունքի և իրավունքի գերակայության սկզբունքի տեսանկյունից։

2015 թ․-ի փոփոխությունները սահմանադրական մակարդակում հիմնավորված չեն սոցիալ-տնտեսական իրավունքների շուրջ ձևավորված ՀՀ սահմանադրական արդարադատական իրավակիրառ պրակտիկայով, և կարող են գնահատվել որպես արհեստական օրակարգ։

Իրականացված փոփոխություններով Հայաստանը խախտել է իր միջազգային իրավական պարտավորությունները, մասնավորապես, Դաշնագրի 2-րդ հոդվածը՝ արձանագրելով դաշնագրով սահմանված պետության պարտավորությունների իրականացման էական հետընթաց։ Միևնույն ժամանակ, սոցիալ-տնտեսական իրավունքների նորմերի սահմանադրականության վիճարկելիության սահմանափակումը հակասում է ներկայիս կառավարության՝ Դաշնագրին կից արձանագրությունը վավերացնելու հանձնառությանը։

Թե՛ 2005 թ․-ի և թե՛ 2015 թ․-ի խմբագրությամբ սահմանադրություններում սոցիալական մի շարք իրավունքների՝ աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքի, աշխատանքային պայմանների իրավունքի, առողջության պահպանման իրավունքի, սոցիալական ապահովության իրավունքի ձևակերպումները ամբողջ ծավալով չեն արտացոլել ՀՀ ստանձնած միջազգային իրավական պարտավորությունները (Դաշնագրի և Խարտիայի պահանջները), ինչպես և միջազգային մարդու իրավունքների մարմինների պրակտիկայի զարգացումը, ուստի առկա է նաև դրանց բովանդակային վերանայման անհրաժեշտություն։

Հայտարարությամբ ներկայացվող բոլոր փաստարկների և առաջարկությունների հիմնավորումներն առավել մանրամասն ներկայացված են Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնի կողմից պատրաստված «Սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքները կարգավորող նորմերի սահմանադրականության վիճարկելիության վերականգման, պաշտպանության ռեժիմի բարձրացման և սահմանադրաիրավական երաշխիքների ուժեղացման անհրաժեշտությունը ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հայեցակարգում» հետազոտական փաթեթի շրջանակներում։

Հաշվի առնելով ՀՀ վարչապետի N 181-Ա որոշմամբ ամրագրված՝ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի գործունեության թափանցիկության, հրապարակայնության, ինչպես նաև հայեցակարգի պատրաստման գործընթացում հանրության մասնակցության ապահովման պահանջները՝ ներքոստորագրյալ կազմակերպություններն ակնկալում են Հանձնաժողովի արձագանքը հայտարարության վերաբերյալ, բաց են ներկայացված առաջարկների շուրջ բովանդակային մասնագիտական քննարկումների համար։

Հայտարարությունը բաց է միանալու համար։

«Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ
«Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ
«Հելսինկյան ասոցիացիա» իրավապաշտպան ՀԿ
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ

«Առցանց ակտիվիզմ» կրթական ծրագրի մասնակցության հրավեր

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը հրավիրում է Երևանում և մարզերում բնակվող մարդու իրավունքներով, ժողովրդավարությամբ և իրենց համայնքում առկա խնդիրների լուծմամբ հետաքրքրված 18-ից 30 տարեկան ակտիվ երիտասարդներին մասնակցելու «Առցանց ակտիվիզմ. լսելի դարձնելով երիտասարդների ձայնը COVID-19-ը ճգնաժամի ընթացքում» նոր երիտասարդական կրթական ծրագրին։

 

ԻՆՉՈ՞Ւ

Նոր կորոնավիրուսային վարակով պայմանավորված համաշխարհային ճգնաժամը զգալի փոփոխություններ առաջացրեց բոլորիս կյանքում։ Երիտասարդներն անմասն չմնացին համավարակի ազդեցությունից՝ անմիջականորեն իրենց վրա կրելով դրա հետևանքները կրթական, աշխատանքային, առողջապահական և այլ ոլորտներում։
Ստեղծված պայմաններում առավել քան կարևոր է զարգացնել երիտասարդների թվային կարողությունները և առցանց հաղորդակցական հմտությունները՝ նրանց հաղորդելով անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և փորձ մեդիագրագիտության, կիբերանվտանգության, շահերի պաշտպանության ոլորտներում և աջակցել երիտասարդներին բարձրաձայնել սեփական խնդիրները և սկսել հանրային երկխոսություն այդ խնդիրների լուծման համար պատասխանատու գերատեսչությունների հետ։

 

Ի՞ՆՉ

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը հրավիրում է մարդու իրավունքներով, ժողովրդավարությամբ և իրենց համայնքում առկա խնդիրների լուծմամբ հետաքրքրված երևանաբնակ և մարզաբնակ 18-ից 30 տարեկան ակտիվ երիտասարդներին մասնակցելու՝ «Առցանց ակտիվիզմ. լսելի դարձնելով երիտասարդների ձայնը COVID-19-ը ճգնաժամի ընթացքում» նոր երիտասարդական կրթական ծրագրին։

Ծրագիրը բաղկացած է 3 հիմնական փուլերից՝

 

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ

«Առցանց ակտիվիզմ և մեդիագրագիտություն» երիտասարդ ակտիվիստների մեկամսյա ակադեմիա։ Ակադեմիայի տևողությունը՝ 1 ամիս (ս.թ. հոկտեմբերի 1-ից նոյեմբերի 1-ը)։ Ընդհանուր կունենանք 8 առցանց աշխատարան (workshop), շաբաթական 1-2 անգամ, յուրաքանչյուր աշխատարանի տևողությունը՝ 2-2․5 ժամ։ Դասընթացը կանցկացվի առցանց Zoom հարթակի միջոցով։

Թեմաներ`
 • Առցանց ակտիվիզմ՝ ինքնակազմակերպումը և հանրային համախմբումը թվային հարթակներում (2 աշխատարան),
 • Կիբերանվտագություն ակտիվիստների համար․ ինչպես պաշտպանել անձնական տվյալները առցանց հարձակումներից և պահպանել տեղեկատվության գաղտնիությունը,
 • Մեդիագրագիտություն․ COVID-19-ի ազդեցությունը մեդիադաշտի վրա և դրա հետևանքները (2 աշխատարան),
 • Տվյալների հետ աշխատանք և տեղեկությունների ստուգում (1 աշխատարան),
 • Առցանց պետիցիաներ, ֆոնդհայթայթում և քրաուդֆանդինգ․ ինչպես կարող ենք ֆինանսական ռեսուրսներ գտնել տարբեր սոցիալական խնդիրների լուծման համար՝ օգտագործելով սոցցանցերը և սոցիալական հարթակները (Change.org, Kickstarter, Indiegogo) (1 աշխատարան),
 • COVID-19-ի ազդեցությունը մեր հոգեկան առողջության և աշխատանքային արդյունավետության վրա․ ինչպես բարելավել մեր հոգեկան բարեկեցությունը և սթրեսակայունությանը համավարակի ընթացքում (1 աշխատարան):

 
Ակադեմիայի ընթացքում նախատեսում ենք նաև հետևյալ 3 թեմաներով հանդիպում-քննարկումներ փորձագետների հետ ՝
 

 1. Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության խնդիրները COVID-19 համավարակի օրերին,
 2. Կորոնավիրուսը որպես կրթական մարտահրավեր,
 3. Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը COVID-19-ին հակազդելիս։

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

 
 
«Մենք և սոցիալական մեդիան»՝ հանրային արշավների իրականացման 7-օրյա դասընթաց։ Դասընթացի ընթացքում ծրագրի մասնակիցները պրակտիկայում կծանոթանան տարբեր սոցիալական հարթակների յուրահատկություններին և դրանց օգտագործմանը որպես իրենց առօրյա ակտիվիզմի և պայքարի գործիք։
7-օրյա դասընթացը տեղի կունենա նոյեմբերին Երևան քաղաքում և կմիավորի ծրագրի 25 մարզաբնակ և երևանաբանակ մասնակիցներին։ Դասընթացի կեցության, սննդի, ուղևորափոխադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում է կազմակերպությունը:
 

Թեմաներ՝

 • Սոցիալական մեդիան տեղեկատվության աղբյուր հայաստանյան հասարակության համար. ձևավորվող ստանդարտներ և կիրառվող պրակտիկա
 • Facebook-ը որպես առցանց ակտիվիզմի գործիք
 • Միկրոբլոգինգ․ Twitter և Telegram
 • Վլոգինգը (vlogging) ՝ ինչպես սկսել 0-ից և նկարահանել բովանդակալից, նպատակային և լսարանին ուղղված հոլովակներ
 • Վիդեոխմբագրում և վիդեոհարթակներ՝ Youtube և TikTok
 • Փոդքասթ (podcast)
 • Ֆոտոխմբագրման հավելվածներ և հարթակներ՝ Instagram, Picsart
 • Սոցիալական մեդիա արշավներ․ պլանավորում և իրականացում
 • Առցանց հաղորդակցություն և ուղերձների կազմում

 

ԵՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

 
 


«Ինքնակազմակերպվե՛նք» սոցիալական մեդիա արշավների իրականացման 2-ամսյա մենթորության մոդուլ։ Մոդուլի շրջանակներում ծրագրի մասնակիցները կբաժանվեն 6 թիմերի և 4 մեդիա փորձագետների և մենթորների աջակցությամբ 2 ամսվա ընթացքում կկարողանան իրենց ստացած գիտելիքները և զարգացրած կաողությունները ներդնել կազմակերպելու և իրականացնելու իրենց սեփական սոցիալական մեդիա արշավները։
Ժամանակացույցը որոշում են թիմերը իրենց մենթորների հետ միասին։ Այս փուլը ևս առցանց է։

 

Ծրագիրը հնարավորություն կտա՝
 • Գիտելիքներ ստանալ և զարգացնել երիտասարդների կարողությունները թվային ակտիվիզմի, մեդիագրագիտության, կիբերանվտանգության, մոբայլ ակտիվիզմի, տվյալների հետ աշխատանքի և մարդու իրավունքների հետ առնչվող մի շարք ոլորտներում,
 • Ազատ օգտագործել սոցիալական մեդիա հարթակները գրագետ և կառուցողական հանրային արշավներ կազմակերպելու, դրանք իրականացնելու և համացանցի միջոցով երիտասարդների ձայնը լսելի դարձնելու ոլորտի պատասխանատու անձանց,
 • Նպաստել առաջնորդական, քննադատական մտածողության և առցանց հաղորդակցման հմտությունների զարգացմանը և տարածք ստեղծել քննարկելու COVID-19-ով պայմանավորված մարտահրավերները, որոնց բախվում են Հայաստանում ապրող երիտասարդները, լուծման ուղիներ փնտրել և առաջարկների փաթեթ կազմել կառավարության համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու համար։

 

Ո՞ՎՔԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ

Առցանց ծրագիրը նախատեսված է Երևանում և մարզերում բնակվող մարդու իրավունքներով, ժողովրդավարությամբ և իրենց համայնքում առկա խնդիրների լուծմամբ հետաքրքրված 18-30-ից տարեկան ակտիվ երիտասարդների համար։ Խրախուսվում է մարզերում բնակվող երիտասարդների մասնակցությունը։
Ծրագրի մասնակցությունն անվճար է։
Մասնակիցների ընտրությունը մրցութային հիմունքներով է: Ծրագրի բոլոր փուլերին մասնակցությունը պարտադիր է։ Ծրագրի մասնակցության վկայագիր կշնորհվի միայն ծրագրին 90% մասնակցություն և ավել ցուցաբերած մասնակիցներին։

Դիմումների վերջնաժամկետը: Սեպտեմբերի 23, մինչ ժամը՝ 23:00-ը
Ծրագրի մեկնարկ։ Հոկտեմբերի 1

 

ԴԻՄԵԼ

 

Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանում Բաց հասարակության հիմնադրամներ–Հայաստանի (Open Society Foundations-Armenia) և Եվրոպական երիտասարդական հիմնադրամի (European Youth Foundation) ֆինանսական աջակցությամբ:

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ծրագրի համակարգող Նելլի Փայտյանին՝
զանգահարելով (099) 955384 հեռախոսահամարին կամ նամակ գրելով [email protected] էլ․ հասցեին։

Գրասենյակ այցելությունների դեպքում՝
Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ
Բաղրամյան 45, ք․ Երևան

EaP CSF Armenian National Platform STATEMENT on fraudulent elections and post-electoral violence in Belarus

August 14, 2020

The Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum is deeply concerned over the fraudulent presidential elections in Belarus and the post-electoral developments accompanied by violence. We condemn the disproportionate use of force by law enforcement officers since August 9, 2020 and the use of police gear against peaceful demonstrators and violations of the fundamental human rights.

The presidential elections were conducted in an environment of unequal conditions for the candidates. Over the past several months, the government of Belarus systematically suppressed the democratic opposition by all possible means. According to independent observers and Belarusian civil society, mass violations of electoral rights – including widespread falsifications at polling stations during the voting process that tremendously affected the officially announced results of the elections – were observed. The exit polls and alternative vote count organized by the Belarusian opposition, demonstrate huge discrepancies in numbers.

On August 9 and 10, 2020 after the announcement of preliminary results of the vote, the people of Belarus gathered peacefully to exercise their right to peaceful assembly and freedom of expression. We are confident that violent dispersal of peaceful demonstrations in Minsk and other cities of Belarus by law enforcement was unlawful and disproportionate. We are concerned by reports that at least one person died, several others were seriously injured by stun grenades and rubber bullets and numerous people detained and arrested. We would like to stress that massive disruption of the Internet seriously hampered independent media reporting and violated the right of people to freedom of speech, including to receive and impart information.

We stand in solidarity with courageous people of Belarus in their struggle for dignity, democracy and freedom.
We call on the Belarusian authorities to immediately stop the violent actions against peaceful protesters, release all people detained/arrested on political grounds and initiate an impartial investigation into unlawful and disproportionate use of force.

We call on the international community to undertake urgent and tangible actions that will prevent further escalation of a violent scenario in Belarus.

APY is celebrating its 10 th anniversary!

What was a youth initiative in 2009 that has turned into a well-established youth organization? To tell the truth, 2020 has not been kind to any of us. However, this is a very special year for our member organization – Armenian Progressive Youth NGO – as it marks its 10-year anniversary. This is definitely a milestone to celebrate! 10 years of APY in Armenia has led to the development and recognition of the non-formal education landscape and youth work both in Armenia and in the entire region. All of it was accomplished together with the highly valued former and current talented employees, members, volunteers and beneficiaries of the organization.

Thanks to the combined efforts of every individual who joined APY’s big family over the past 10 years, the organization has delivered directly to 40.000 young people in various ways:
✔ 4000 local and international young volunteers have served with APY;
✔ 5000 young people in Armenia benefited from APY’s training and volunteering opportunities in more than 50 countries;
✔ 10.000 hours of training and capacity building have been provided to young people;
✔ 3500 young people from all over the world visited Armenia to benefit from non-formal education and training opportunities offered by APY;
✔ 500 local and international projects were implemented;
✔ 100 youth initiatives and community projects were supported locally by APY.

After starting a career with APY, many of the organization’s former managers, members, volunteers and beneficiaries are now successful entrepreneurs, community leaders, politicians, educators, CSO leaders, CEO’s of local and international private companies as well as key actors in Armenia’s public institutions. Each one of them has been and is a part of APY’s journey.
Today, APY continues to be a safe place where young people come to learn and develop their capacities and grow personally and professionally. Currently, APY engages 100 enthusiastic members and a bank of 3000 volunteers across the country. Meanwhile, the organization runs about 15 nationwide and a number of international projects through its team of 10 hard-working staff members and about 20 experts, youth workers and young professionals.

The organization is proud of its active team full of creativity, professional drive, innovative ideas, and determination to make them work. Marine Harutyunyan (23, IT specialist) has been volunteering at APY for already 4 years. “I couldn’t be happier to be a part of such an amazing family”, she says. “Volunteering at APY has given me so many opportunities and chances and amazing and irreplaceable friends. I believe that APY has made me the person that I am today. My life before APY was like Alice’s life before Wonderland”. Marine’s story is among many. In the upcoming months, APY will be introducing its success stories and years of work through its #APY10 Anniversary Campaign. You can join the celebrative activities and events via APY 10th anniversary Facebook event.

Փոփոխությունների ալիք | Ուսանողական նախաձեռնություններ

Բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների համատեքստում կարևոր է ուսանողության ակտիվ մասնակցությունը: Ակտիվ ուսանողը որակյալ կրթության թիվ մեկ պահանջատերն է և նրա մասնակցությունը անհրաժեշտ է իր կրթությանը վերաբերող ցանկացած բարեփոխումների քննարկմանն ու իրականացմանը: Հենց այս գաղափարախոսությամբ «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը իրականացրեց «Փոփոխությունների ալիք. Ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը Հայաստանում» ծրագիրը։

Ծրագիրը նվիրված էր կրթական բարեփոխումներում ուսանողների մասնակցության բարձրացմանը, կրթության որակի նկատմամբ նրանց պահանջի ձևավորմանը և ակտիվ ուսանողների նախաձեռնությունների աջակցմանը:

Ծրագրի շրջանակներում մասնակիցներն իրենք հանդես եկան իրենց նախաձեռնություններով և ձեռնամուխ եղան վերջիններիս իրականացմանը։ «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ից ստացած դրամաշնորհների միջոցով մասնակիցները կարողացան իրականացնել իրենց նախաձեռնությունները և իրենց ներդրումը ունենալ ՀՀ-ում ակտիվ ուսանողության ձևավորման գործում։

Ստորև կարող եք գտնել Նախաձեռնություններից երեքը։

 

Տեղ Ուսանողին

«Տեղ Ուսանողին» նախաձեռնությունը նպատակ էր հետապնդում հանրության շրջանում բարձրաձայնել բուհերում գրադարանների և առհասարակ ուսանողության համար նախատեսված հանրային վայրերի հետ կապված բոլոր խնդիրները։ Հենց այս իսկ նպատակով ծրագրի սկզբում մասնակիցները պատրաստեցին սոցիալական հոլովակ, որը ներկայացնում է երազանքի այն գրադարանը, որը ողջամտորեն կգոհացնի ուսանողությանը։ Հետևելով հղմանը կարող եք դիտել սոցիալական հոլովակը՝ https://bit.ly/2Icusn6։

Այնուհետև ուսանողները մեկ ամիս տևողությամբ մասշտաբային արշավ իրականացրին։ Արշավը մեկնարկվեց բացօթյա նկարչությամբ և դրան հաջորդող բացօթյա ցուցահանդեսով, որը տեղի ունեցավ Միսակ Մանուշյանի անվան պուրակում։ Ուսանողները նաև սթիքերներ և օրիգամիի տեսքով թռուցիկներ պատրաստեցին հանրության շրջանում տարածելու համար։ Արշավի վերջում մասնակիցները «Մտքերի գրադարան․ իրազեկ ուսանողը՝ պետության հաջողության գրավական» խորագրով հանրային քննարկում կազմակերպեցին։ Քննարկումը իրականացվեց բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, ուսանողության և կրթության փորձագետների հետ համատեղ։

Այսպիսով, ծրագրի արդյունքում՝ վերոնշյալ արշավների իրականացմամբ, կարողացանք ունենալ ուսանողության, երիտասարդների այնպիսի լսարան, որի մոտ ձևավորվեց իր կրթական իրավունքներին պահանջատեր լինելու գաղափարը և ցանկությունը լինելու փոփոխությունների ալիքներից մեկը։

 

UniConf

«UniConf» ծրագրի նպատակն է վեր հանել բարձրագույն կրթության համակարգում առկա խնդիրները հենց կրթության շահառուների միջոցով, նախադեպը չունեցող ձևաչափով: Ծրագրի մեկ այլ առանցքային նպատակ է ստեղծել հարթակ, որը հետագայում կմիավորի կրթության ոլորտով հետաքրքրված մարդկանց և որի շրջանակներում կիրականացվեն կրթության ոլորտի վերաբերյալ տարատեսակ քննարկումներ, հանրային լսումներ, նոր ծրագրերի մշակում, տեղեկատվական հանդիպումներ և այլն:

Ծրագրի շրջանակում իրականացվել է մեկօրյա կոնֆերանս, որտեղ կրթության շահառուները՝ ուսանողներ, դասախոսներ, կրթության փորձագետներ հնարավորություն են ունեցել բարձրաձայնել և խոսել կրթության համակարգին առնչվող թեմաների վերաբերյալ: Կոնֆերանսի ընթացքում կազմակերպվել են ելույթներ Tedtalk-ի ձևաչափով, պանելային քննարկում, հյուրասիրություն և սիրված երաժշտական խմբերի ուղեկցությամբ երաժշտական համարներ։

Կոնֆերանսը իր տեսակի մեջ առաջինն էր Հայաստանում, քանի որ մեկ հարկի տակ էր առել ներկայացուցիչներ Հայաստանում գործող գրեթե բոլոր համալսարաններից: Միջոցառման մասնակիցները հիմնականում իրենց կրթական հաստատությունների ամենաակտիվ ուսանողներն էին, և վստահ ենք, որ այս քննարկման ժամանակ բարձրացված խնդիրները ոչ թե մնացել են կոնֆերանսի պատերի ներսում այլ տարածվել են նաև այլ ուսանողական շրջանակներում:

 

Երիտասարդների նախաձեռնողականության խթանումը կրթության միջոցով

Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվեցին ներբուհական ոչ ֆորմալ կրթական ուսուցումներ հետևյալ թեմաներով՝

 • քաղաքացիական հասարակություն, մասնակցայնության խնդիրները, ակտիվ հասարակական գործունեությունը բուհ-ի կառավարման գործընթացում,
 • տեղական ինքնակառավարումը բուհական մոդելով,
 • մեդիագրագիտություն և քննադատական մտածողություն,
 • խոսքի ազատության և տեղեկատվության ազատության իրավական կարգավորումներն ու պրակտիկան,
 • մարդու իրավունքներ

Դասընթացներն ուղեկցվել են գործնական աշխատանքներով, որոնց ընթացքում ուսուցումներին ներգրավված ուսանողների կողմից ստեղծվեց ուսանողական ակտիվության մեթոդական ձեռնարկ, որը տպագրվեց և տրամադրվեց բուհ-ի ուսանողներին։ Ձեռնարկում ներառված են կրթական ուսուցումների թեմաները և ուսանողի հասարակական ակտիվության ցուցաբերման ուղեցույցը, որտեղ քայլ առ քայլ՝ ըստ գործողությունների և նկարագրությունների ներկայացվել է ուսանողական ակտիվության չափորոշիչները, դրա համար անհրաժեշտ հմտություններն ու գիտելիքների պաշարի ձեռքբերման աղբյուրները։

Ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր դարձավ մարզային ուսանողների նոր շարժման ձևավորումն ու կայացումը: Նոր գիտելիքներով, փորձով և հմտություններով զինված ակտիվ երիտասարդների խումբը համատեղ որոշմամբ մոնիտորինգ է իրականացնելու մարզային մի քանի

#EaP4Youth առցանց ամառային դպրոցի ընդունելություն

18-ից 35 տարեկան երիտասա՞րդ ես։ Անդամակցո՞ւմ ես որևէ հասարակական կազմակերպության։ Հետաքրքրվո՞ւմ ես միջազգային հարաբերություններով։ Ցանկանո՞ւմ ես իմանալ ավելին Հայաստան – Եվրոպական Միություն հարաբերությունների և դրանց շրջանակներում երիտասարդներին առաջարկող հնարավորությունների մասին։

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը սկսում է իր առաջին #EaP4Youth ամառային դպրոցի ընդունելությունը։

Ամառային դպրոցն առցանց կրթական հարթակ է, որն անկախ մասնագիտությունից երիտասարդներին հնարավորություն կընձեռի՝
 • ուսումնասիրել Հայաստան-Եվրոպական Միություն հարաբերությունների ներկա օրակարգը և դրանց քաղաքական, իրավական, տնտեսական և մշակութային բաղադրիչները,
 • ծանոթանալ Արևելյան Գործընկերության շրջանակներում ԵՄ կողմից հայ երիտասարդներին առաջարկվող կրթական հնարավորություններին,
 • բացահայտել Եվրոպական Միության երիտասարդական փոխանակման և շարժունակության ծրագրերը,
 • հանդիպել եվրոպական ուսումնասիրությունների լավագույն փորձագետներին։

Դպրոցի տևողությունը՝ 2 ամիս (ս.թ. հուլիսի 1-ից սեպտեմբերի 1-ը)։ Ընդհանուր 12 առցանց դաս, շաբաթական 1-2 անգամ, յուրքանչյուր դասի տևողությունը՝ 2-3 ժամ։
Դասընթացի վայրը՝ Zoom (առցանց)

Դպրոցի թեմաները՝
 • Ներածություն։ ԵՄ ինստիտուտներ և որոշում կայացման մեխանիզմներ
 • Հայաստան-ԵՄ հարաբերություններն այսօր
 • Արևելյան Գործընկերություն նախաձեռնությունը և Հայաստանը 10 տարի անց
 • Արևելյան Գործընկերությունը և Ռուսաստանը
 • Արևելյան Գործընկերության քաղաքական բաղադրիչը
 • Արևելյան Գործընկերության տնտեսական բաղադրիչը
 • ԵՄ-Հայաստան ՀԸԳՀ հիմնական դրույթները և «Ակնկալվող արդյունքներ-2020»
 • Արևելյան գործընկերությունը հանուն կրթության և մշակույթի
 • Ստեղծագործ Եվրոպա, Հայաստան-ԵՄ մշակութային համագործակցություն
 • ԵՄ շարժունակության, փոխանակման երիտասարդական ծրագրեր
 • ԵՄ կրթական ծրագրեր, Erasmus+ Մագիստրոսական ծրագրեր
 • Քաղաքացիական հասարակությունը Հայաստան-ԵՄ հարաբերություններում

Դպրոցի բանախոսները՝
Առցանց դասախոսություններով հանդես կգան ոլորտի առաջատար մասնագետներ, հետազոտողներ, քաղաքական և հասարակական գործիչներ: Բանախոսությունները կուղեկցվեն գործնական վարժություններով և հանձնարարություններով։
Դպրոցում ուսուցումն անվճար է։

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է՝ ս․թ․ հունիսի 30-ը:

Դասընթացի մասնակցության կանոնները՝
 • Տեղերը սահմանափակ են։
 • Միայն 90% և ավելի հաճախություն ապահոված մասնակիցներին կտրամադրվի դպրոցի ավարտական վկայական։
 • Երեք անընդմեջ բացակայության դեպքում մասնակցությունը դպրոցին կկասեցվի։

Դպրոցի կազմակերպիչներն են՝
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը և Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը (ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ)։
Դպրոցն իրականացվում է ՔՀՖ ՀԱՊ քարտուղարության «Հզորացնելով ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի ներդրումը ԵՄ-Հայաստան համագործակցության մեջ» ծրագրի շրջանակներում։

Դպրոցի ընդունելությունը՝
Մասնակիցների ընտրությունը մրցութային հիմունքներով է: Բոլոր ցանկացողները պետք է դիմեն մրցույթին՝ լրացնելով մասնակցության առցան հայտը։ Մասնակցության հայտը այստեղ՝

ԴԻՄԵԼ

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝
կարող եք զանգահարել +374 12 539204 հեռախոսահամարով կամ գրել [email protected] էլ․ փոստի հասցեով։

Միջոցառումը իրականացվում է ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության «Աջակցություն ՀԱՊ աշխատանքային խմբերի գործողություններին» ծրագրի շրջանակում:

Coaching for Youth Work | Two-stage project in Georgia and Malta

“Coaching for Youth Work” was a two-stage Erasmus+ Project. The first stage of the project was hosted by the International Center for Peace and Integration – ICPI NGO in Georgia, followed by the second stage of the project in Malta hosted by The Mosta Youth (MY) NGO.

Armenian Progressive Youth NGO’s six volunteers, Arpine Mkhitaryan, Taguhi Galstyan, Lilith Gabrielyan, Vahe Matshkalyan, Hovhannes Martirosyan and Mane Yengibaryan, took part in the project representing Armenia.

The first stage of the project was implemented from the 20th to the 27th of October 2019 in Bakuriani, Georgia. The project brought together 35 young people from 8 different countries: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Italy, Latvia, Malta, Spain and Ukraine. The objective of the project was to provide the participants with various tools for a continuous personal development and instruments for more meaningful emphatic communication aiming at improving peacebuilding attitudes and skills through the self-development process.

The second stage was held in Malta from the 8th to the 15th February 2020. During the second activity, the participants were familiarized with different tools and techniques of coaching that they can further use in their professional, social work and engagement. The methods used during the training were very practical and they aimed at teaching participants efficient ways of communication and coaching. One of the main objectives of the project was to help the participants to set the right life goals and generate steady and productive ways of achieving them.

During the Project participants were given a chance to practice the newly gained knowledge within a multinational environment by sharing personal experience and challenges. Working individually or in groups through a creative stimulation of real life scenarios made the whole process more diverse and authentic.

Arpine Mkhitaryan, a participant from the first stage comments, “The goal of the project was self-development, listening to yourself, recognizing yourself from another side, seeing your potential within yourself and thinking outside the box, showing new attitudes and alternative approaches to problems, getting out of the stereotypes of society and moving with your own inner world. The project taught me how to be in touch and harmony with my inner world. It gave me self-education, self-knowledge and self-care.”

Lilit Gabrielyan, a participant from the second stage comments, “During the project, I have learnt to embrace my vulnerability and, in a way, discovered a new side of me. Despite my seemingly out-going personality, there is a part of me that is quite shy and introverted. During the project I have learnt to listen to those parts of myself, to be in a consent and total harmony without past labelling, etiquettes, and socially required norms and all I was left with was just ‘me’ – all of me.”

The project was financed within the Erasmus +programme to MT01 European Union Programmes Agency in Malta.

Տեղեկատվական հոդված կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) վերաբերյալ

Կորոնավիրուսներ, Նոր կորոնավիրուսային հիվանդություն

Կորոնավիրուսները վիրուսների մեծ ընտանիք են, որոնք հիվանդություններ են առաջացնում թե՛ մարդկանց, թե՛ կենդանիների շրջանում: Մարդկանց շրջանում կորոնավիրուսները կարող են առաջացնել ինչպես թեթև (սուր շնչառական վարակ, հարբուխ), այնպես էլ ծանր ընթացքով հիվանդություններ, օրինակ՝ ծանր սուր շնչառական համախտանիշ (SARS) և Մերձավոր Արևելքի շնչառական համախտանիշ (MERS): Մեր օրերում աշխարհում տարածված հիվանդությունը կոչվում է Նոր կորոնավիրուսային վարակ, որը փոխանցվում է մարդուց մարդ:

 

Վարակի փոխանցման ուղիները

Վիրուսը տարածվում է արդեն վարակված հիվանդի հետ սերտ շփման արդյունքում: Այսպես՝ հիվանդը հազալու կամ փռշտալու հետևանքով առաջացած կաթիլի հետ վիրուսային մասնիկները տարածում է շրջապատում, հատկապես այն դեպքերում, երբ հազալիս կամ փռշտալիս դեմքը փակ չէ դիմակով, անձեռոցիկով կամ ձեռքի արմունկով: Վիրուս պարունակող կաթիլները անմիջապես կարող են թափանցել այլ մարդու շնչական համակարգ և վարակել նրան, եթե պահպանված չէ վարակակրից 1.5-2 մետր հեռավորություն: Ավելի հեռու գտնվելու դեպքում վարակվելու հավանականությունը շատ փոքր է, քանի որ կաթիլները ծանրության հաշվին վայր են ընկնում և չեն հասնում դիմացինին:

Վարակվել հնարավոր է նաև շփվելով այն իրերի կամ մակերեսների հետ, որոնց վրա ընկել ու պահպանվել են վիրուս պարունակող կաթիլները: Վարակը տեղի է ունենում, եթե նման իրերին ձեռքով դիպչելուց հետո ձեռքով դիպչում ենք դեմքին, բերանին, քթին կամ տրորում ենք աչքերը: Վիրուսն օդում մնում է մինչև 3 ժամ, ստվարաթղթի վրա՝ մինչև 24 ժամ, պղնձի վրա՝ մինչև 4 ժամ, իսկ պլաստիկի և չժանգոտվող մետաղի վրա՝ 2-3 օր:
 

Վարակված լինելու ախտանշանները

Պետք է իմանալ, որ կորոնավիրուսով վարակված մարդկանցից ոչ բոլորի մոտ են հայտնվում հիվանդության նշաններ: Տարբեր տվյալների վրա հիմնվելով՝ կարելի է ասել, որ վարակվածներից կեսի մոտ հիվանդությունն ընթանում է աննկատ կամ գրեթե աննկատ, այնպես, որ վարակակիրը չի էլ կասկածում իր մոտ հիվանդության առկայության մասին: Սա իհարկե լավ է տվյալ հիվանդի համար հիվանդությունն առանց խնդիրների տանելու իմաստով, սակայն շատ խնդրահարույց է այն իմաստով, որ այսպիսի մարդիկ ավելի վտանգավոր են վարակը տարածելու առումով: Մեկ կարևոր փաստ ևս․ նշաններ հայտնվում են վարակումից հետո 2-ից 14 օրերի ընթացքում, հիմնականում 5-րդից 8-րդ օրերին: Հիվանդության նշաններ ունեցող 100 հիվանդից՝

 • 99-ի մոտ      առկա      է      տենդ՝  5-39.0C սահմաններում,
 • 70-ի մոտ առկա է հոգնածության զգացողություն,
 • 60-ի մոտ առկա է չոր հազ,
 • 59-ի մոտ առկա են կոկորդում չորություն և ցավ,
 • 40-ի մոտ առկա է ախորժակի կորուստ,
 • 35-ի մոտ առկա են մկանային ցավեր,
 • 31-ի մոտ առկա է դժվարացած շնչառություն,
 • 27-ի մոտ առկա է խորխարտադրություն:

Ավելի հազվադեպ, բայց կարող են դիտվել նաև փորլուծություն, սրտխառնոց և փսխումներ, գլխացավ, մաշկի ցանավորում, հոտառության ու համազգացության կորուստ (կից՝ ցանի գունավոր նկարներ):
Թեթև ընթացքի կամ աննկատ ընթացքի դեպքում հիվանդությունը տևում է միջինում 2 շաբաթ, միջին և ծանր դեպքերում ընթացքը կարող է երկարաձգվել մինչև 5-6 շաբաթ:

 

Կանխարգելիչ պաշտպանական միջոցները

Պետք է գիտակցել, որ մեծ ցանկության և հետևողական լինելու պայմաններում կարելի է ապրել առանց արտակարգ դրության պայմանների և չվարակվել կորոնավիրուսով: Պարզապես մեր առօրյա գործունեության ընթացքում պետք է հետևել մի քանի նոր կանոնների և ձևավորել նոր վարքագիծ:

 

Հանրային վայրերում
 • պահպանել այլ մարդկանցից սոցիալական հեռավորություն (1.5- 2 մետր)
 • կրել դիմակ
 • տարբեր իրերի դիպչելիս հագնել մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ
 • ձեռքով դեմքին չդիպչել
 • հնարավորության դեպքում ձեռքերը լվանալ կամ
 • ախտահանել
 • հազալիս կամ փռշտալիս ծածկել դեմքը

Տուն վերադառնալիս
 • աշխատե՛ք ոչնչի ձեռք չտալ
 • հանե՛ք կոշիկները
 • ախտահանե՛ք ձեր տնային կենդանու թաթերը, եթե նրա հետ եք փողոց դուրս եկել
 • հանե՛ք ողջ հագուստը և լցրե՛ք պարկի մեջ, որ հետո լվանաք (լվացեք 60 C-ից բարձր ջերմաստիճանի ջրով)
 • պայուսակները, բանալիները, դրամապանակը և այլ իրեր թողե՛ք մուտքի մոտ՝ արկղի մեջ
 • լողացե՛ք, անհնարինության դեպքում լվացե՛ք մարմնի բոլոր այն մասերը, որոնք փակ չեն եղել
 • ախտահանե՛ք հեռախոսը սպիրտ պարունակող լուծույթով, իսկ ակնոցը լվացե՛ք օճառով
 • մաքրե՛ք պայուսակները և գնված իրերի ողջ մակերեսը նախքան դրանք տեղավորելը

 

Ձեր քայլերը հիվանդության կասկածի դեպքում

Վատառողջ լինելու դեպքում անհրաժեշտ է մեկուսանալ շրջապատից (և հարկադիր շփման ժամանակ պահպանել առնվազն 1 մետր հեռավորություն) և դիմել տեղամասային բժշկին: Խորհրդատվության կամ լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար պետք է զանգահարել պարետատան թեժ գիծ՝ 8141, կամ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ՝ 060 838300 հեռախոսահամարներով։

 

Թեժ գիծ | օգտակար հեռախոսահամարներ

Պարետատուն՝  8141
Առողջապահության նախարարության օպերատիվ զանգերի կենտրոն՝  060 838300
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն՝  011 300114
Սոցիալական ապահովության ծառայության թեժ գիծ՝  114

Սույն հոդվածը ստեղծվել է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից «Հրատապ աջակցություն hայաստանաբնակ խոցելի խմբերին» ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է Միացյալ Նահանգների Գերմանական Մարշալ հիմնադրամի (The German Marshall Fund of the United States) «Սևծովյան վստահություն» (Black Sea Trust for Regional Cooperation) ծրագրի կողմից։

«Զբաղվածության դպրոց» մեթոդաբանության փոխանցումը Զբաղվածության պետական գործակալությանը. առցանց դասընթաց մեթոդաբանության վերաբերյալ

Ս/թ. մայիսի 25, 26-ին և հունիսի 2-ին շարունակվեց «Զբաղվածության դպրոց» մեթոդաբանությունը Զբաղվածության պետական գործակալությանը փոխանցելու նպատակով կազմակերպված առցանց դասընթացը ՝ Զբաղվածության պետական գործակալության և Երևանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների թվով 17 մասնագետի մասնակցությամբ:

Հիշեցնենք, որ մեթոդաբանության փոխանցումն իրականացվում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ՝ ԳՄՀԸ (GIZ) -ի կողմից իրականացող «Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կողվկասում» (EPIC) ծրագրի շրջանակներում: Նոր մեթոդաբանության կիրառմամբ՝ Զբաղվածության պետական գործակալությունը կնպաստի տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի շրջանում աշխատանքային հմտությունների զարգացմանը և վերջիններիս ներգրավվմանը աշխատաշուկա:

Դասընթացը կրկին անցկացվեց առցանց եղանակով՝ պայմանավորված Covid-19-ի հետևանքով ստեղծված իրավիճակով: Դասընթացի ընթացքում Action Against Hunger (AAH) միջազգային կազմակերպության փորձագետներ Լեյլա Մեսուրաձեի և Լեյլա Մերաբիշվիլիի կողմից մանրամասն ներկայացվեց Վրաստանում Զբաղվածության դպրոցների ներդրման փորձը, ձեռքբերումները, Զբաղվածության դպրոցի մեթոդոլոգիան, մասնակիցների պրոֆիլի ձևավորման, հավաքագրման և ընտրության գործընթացները:

Հայաստանում «Զբաղվածության և Ձեռնարկատիրության դպրոց» մեթոդաբանությունն առաջին անգամ իրականացվել է 2019-2020 թթ -ին EPIC ծրագրի շրջանակներում «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի միջոցով: Դասընթացի ընթացքում դպրոցների կազմակերպման և իրականացման իրենց փորձով մասնակիցների հետ կիսվեցին նաև «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի ծրագրերի համակարգող Դիանա Չոբանյանը և «Զբաղվածության դպրոց» -ի վերապատրաստող Սոնա Գրիգորյանը:

Եռօրյա առցանց դասընթացի ընթացքում ներկայացված թեմաների շուրջ, հարց ու պատասխանի միջոցով, տեղի ունեցան քննարկումներ և կարծիքների փոխանակում մասնակիցների ու ներկայացնողների միջև:

ԳՄՀԸ/GIZ-կողմից իրականացվող EPIC ծրագրի և Զբաղվածության պետական գործակալության միջև համագործակցությունը առաջիկայում կշարունակվի. «Զաղվածության դպրոց» մեթոդաբանությունը կիրականացվի Երևանի Շենգավիթի և Մալաթիա-Սեբաստիայի զբաղվածության տարածային կենտրոններում:

Հրատապ աջակցություն հայաստանաբնակ խոցելի խմբերին

Ելնելով կորոնավիրուսի տարածման դեմ և դրա կանխարգելման նպատակով կիրառված սահմանափակումներից և այդ պատճառով առաջացած տնտեսական ճգնաժամից՝ «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն մշակել է «Հրատապ աջակցություն hայաստանաբնակ խոցելի խմբերին» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Միացյալ Նահանգների Գերմանական Մարշալ հիմնադրամի (The German Marshall Fund of the United States) «Սևծովյան վստահություն» (Black Sea Trust for Regional Cooperation) ծրագրի կողմից։

Ծրագիրը նպատակ է հետապնդում հրատապ մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել Երևանում (որտեղ կենտրոնացված է ՀՀ բնակչության 40%-ը) բնակվող 650 ընտանիքների: Ծրագրի թիրախային խմբում են միայնակ տարեցները, միայնակ մայրերը, ինչպես նաև օրավարձով աշխատող այն անձիք, ովքեր նոր կորոնավիրուս համավարակի հետևանքով կորցրել են աշխատանքը և դուրս են մնացել կառավարության կողմից ընդունված աջակցության ծրագրերից:

Ծրագրի շրջանակներում «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն ոչ միայն մեկամսյա սննդի, հիգիենայի պարագաների փաթեթներ և այլ անհրաժեշտ իրեր կտարամդրի, այլև կիրազեկի քաղաքացիներին առողջության պահպանման և կանխարգելիչ պաշտպանական քայլերի և միջոցառումների մասին։

Ծրագիրն իրականացվելու Երևանում բնակվող 600 կամավորների աջակցությամբ, ում միջոցով էլ շահառուները կստանան մեկամսյա սննի և հիգենային պարագաների փաթեթները:

Համավարակի սոցիալական հետևանքների արդյունավետ հաղթահարելու համար հատկանշական է պետական մարմինների, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության կառուցողական փոխգործակցությունը: Այդ իսկ պատճառով ծրագրի շրջանակներում «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կնքել են փոխըմբռնման հուշագիր: Ըստ ստորագրված հուշագրի, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կտրամադրի աջակցություն կարիք ունեցող քաղաքացիների տվյալները՝ գործընթացի հասցեականությունն ապահովելու համար։

Ծրագրի արդյունքում Երևանում և հարակից մարզերում բնակվոց առավել քան 3000 անձիք, ովքեր այս կամ այն պատճառով դուրս են մնում պետական կամ համայնքային աջակցության շրջանակից, առաջիկա ամսվա ընթացքում ապահովված կլինեն անհրաժեշտ սնունդով և տնտեսական ապրանքներով:

Ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից Միացյալ Նահանգների Գերմանական Մարշալ հիմնադրամի (The German Marshall Fund of the United States) «Սեւծովյան վստահություն» (Black Sea Trust for Regional Cooperation) ծրագրի ֆինանսավորմամբ: