InclusiON NOW! Development of Inclusive Youth Work in the Eastern Partnership countries

Equality, inclusion and diversity are core values of youth work in Europe. Many vulnerable young people in the Eastern Partnership countries have limited access to the four major aspects of inclusion: education, healthcare, employment and civic participation. The youth inclusion gaps in the Eastern Partnership countries are covering a broad spectrum of dimensions, from gender rights to the rights of people with disabilities.

Given this context, a European consortium of youth organizations implements a project – “InclusiON NOW! Development of Inclusive Youth Work in the Eastern Partnership countries”.

We aim to offer an opportunity for a professional development to a group of youth professionals in the Eastern Partnership countries who work in the area of youth inclusion. Additionally, we are aiming at incorporating the issue of inclusion of young people to the advocacy goals of the Working Group 4 of the Eastern Partnership Civil Society Forum and advocate for more youth inclusion both at the national and European levels.

The objectives of the project are the following:
 • Sharing experiences and best practices on increasing inclusiveness of youth work provided to the disadvantaged young people in the Eastern Partnership countries.
 • Equipping young professionals from the Eastern Partnership countries with practical tools and methods to use in their everyday work with disadvantaged young people.
 • Creating a network of partners in the EU and the Eastern Partnership who jointly develop quality youth work measures to support inclusion of disadvantaged young people
 • Mapping good practices, training activities, tools and methodologies, which promote youth inclusion and disseminating them among the members of the Working Group 4 of the Eastern Partnership Civil Society Forum and beyond
 • Incorporating the issue of inclusion of young people under the risk of marginalization in the advocacy goals of the Working Group 4 of the Eastern Partnership Civil Society Forum
 • Disseminating and mainstreaming the results, recommendations and the position paper elaborated within the project among the relevant EU institutions and the national governments in the Eastern Partnership countries.

Through the project, we are planning to implement the following activities:

  Activity 1: Development of a tailor-made training module on Youth Inclusion in the Eastern Partnership countries for Youth Workers and Youth Educators
  Activity 2: InclusiON NOW! Training for Youth Workers and Youth Educators in the Eastern Partnership countries (based on the training module)
  Activity 3: Study Visit to Fryshuset Youth Center in Sweden
  Activity 4: Development of a package of Recommendations
  Activity 5: Advocacy of the recommendations and objectives of the EaP CSF among national and European stakeholders

The project is implemented by Armenian Progressive Youth NGO (Armenia) in cooperation with the Belarusian students’ association (Belarus), the Local Democracy Agency (Georgia), the Foundation for Advancement (Moldova), the Youth organization “STAN” (Ukraine), IZ – Association for the Promotion of Diversity, Dialogue and Education (Austria), AEGEE-Europe (Belgium) and Fryshuset Foundation (Sweden).

The project benefits from support through the Eastern Partnership Civil Society Forum Re-granting Scheme (FSTP) and is funded by the European Union as part of its support to civil society in the region.

Packages of food, hygiene items and other necessities to 900 families, within the framework of cooperation between the MLSA and the APY NGO

>RA Ministry of Labor and Social Affairs and the Armenian Progressive Youth NGO have signed the memorandum of understanding, within the frame of which humanitarian aid will be provided in the form of monthly supplies of food and other essential items to 900 families living in Yerevan city and its neighboring regions.

The purpose of the memorandum is the neutralization of the new socio-economic problems caused by the spread of the Coronavirus in Armenia, and the provision of support to the targeted groups.

Support will be provided to residents in Yerevan and its neighboring regions to the people who need humanitarian support, families whose members have lost their jobs or have been left out of the government support programs.
Within the framework of the memorandum, the Armenian Progressive Youth NGO will not only provide monthly supplies of food and other essential items to 900 families but also will inform citizens about the health care, preventive protection steps and about other events.

For the implementation of the work, the organization will recruit and train volunteers. The organization will also take care of the all necessary expenses during the humanitarian support, including food, hygiene items, acquisition and transportation of other necessary items, the printing of the information leaflets, areas, equipment, obtaining medical and protective resources, and other administrative expenses.

Ministry of Labor and Social Affairs, in turn, will help and provide the data of the citizens who are in need, to ensure the addressability of the process. The acquisition of the support will start on June 1.
Both sides have noted, that effective overcoming of social consequences of the pandemic is possible only by organizing constructive cooperation between state bodies, private sector and civil society, to which will be directed the work carried out within the framework of the memorandum.

Սննդի, հիգիենայի պարագաների և այլ անհրաժեշտ իրեր փաթեթներ՝ 900 ընտանիքների՝ ԱՍՀՆ-ն և «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ համագործակցության շրջանակում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը և «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն ստորագրել են փոխըմբռնման հուշագիր, որի շրջանակներում մարդասիրական աջակցություն կտրամադրվի Երևան քաղաքում և հարակից համայնքներում բնակվող 900 ընտանիքների՝ մեկամսյա սննդի, հիգիենայի պարագաների և այլ անհրաժեշտ իրերի տեսքով։

Հուշագրի նպատակը Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով առաջացած սոցիալտնտեսական խնդիրների չեզոքացումն է և թիրախային և հասցեական աջակցության տրամադրումը:

Աջակցություն կտրամադրվի Երևանում և հարակից համայնքներում բնակվող, մարդասիրական օգնության կարիք ունեցող, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անապահով ընտանիքներին, որոնց անդամները կորոնավիրուսային վարակի հետևանքով կորցրել են աշխատանքը և դուրս են մնացել կառավարության կողմից ընդունված աջակցության ծրագրերից:

Հուշագրի շրջանակներում «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն ոչ միայն մեկամսյա սննդի, հիգիենայի պարագաների փաթեթներ և այլ անհրաժեշտ իրեր կտարամդրի 900 ընտանիքների, այլև կիրազեկի քաղաքացիներին առողջության պահպանման և կանխարգելիչ պաշտպանական քայլերի և միջոցառումների մասին։

Աշխատանքների իրականացման համար կազմակերպությունը կիրականացնի կամավորների հավաքագրում և վերապատրաստում:
Կազմակերպությունը կհոգա նաև մարդասիրական աջակցության իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը, այդ թվում` սննդի, հիգիենայի պարագաների և այլ անհրաժեշտ իրերի ձեռքբերման և տեղափոխման, տեղեկատվական թերթիկների տպագրության, տարածքների, սարքավորումների, բժշկական և պաշտպանիչ միջոցների ձեռքբերման և վարչական այլ ծախսերը։

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն իր հերթին կտրամադրի աջակցություն կարիք ունեցող քաղաքացիների տվյալները՝ գործընթացի հասցեականությունն ապահովելու համար։
Աջակցության տրամադրումը կմեկնարկի հունիսի 1-ից:

Կողմերը նշել են, որ համավարակի սոցիալական հետևանքների արդյունավետ հաղթահարումը հնարավոր է միայն պետական մարմինների, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության կառուցողական փոխգործակցության կազմակերպմամբ, ինչին և ուղղված է լինելու հուշագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքը:

Handbook of Youth Participation and Youth Inclusion in the EaP Countries

The handbook has been created in frames of the 2-year project “Everyone Matters! Development of Inclusive and Participatory Youth Work Practices in the Eastern Partnership countries”.

After two years and seven successful activities, it has been necessary to show everyone the outcomes and benefits of the project for the participants and for the civil societies around the Eastern Partnership states. This hand- book includes a comprehensive assessment of the situation of youth work in Eastern Partnership countries with a focus on marginalized youth, specifically in rural and deprived urban areas of the region. It includes methods, resources, information and ABC of participation and inclusion in order to support youth workers in their daily work.

The Handbook also collects and capitalizes the experiences and testimonies of project participant organisations and participating youth workers. It includes the working methodologies, new tools and recommendations that were developed during the project “Everyone Matters! Development of Inclusive and Participatory Youth Work Practices in Eastern Partnership countries”.

We have created this handbook in order to inform and provide insight on issues and approaches in relation to youth participation and youth inclusion in Eastern Partnership countries. We also wanted to create a methodological source and guidelines for incorporation of inclusive, needs-based and participatory approaches into the activities for the community development. We hope that this handbook will serve as a recourse for youth trainers and youth workers as well as authorities working with marginalized youth. We have tried to highlight the importance of inclusion and youth participation for the development of rural communities in the Eastern Partnership countries. We want to challenge readers in their assumptions and inspire action.

All of these has been done with one aim: to contribute to policy by stimulating discussion and recommendations in order to promote youth participation and inclusion in the Eastern Partnership countries.

This publication has been mainly created for youth work practitioners and other professionals with responsibility for young people’s non-formal learning. We also encourage youth workers, educators, policy influencers, decision-makers, researchers, youth and community workers to read, to get inspired and to act!

The project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. We are grateful for the EU’s constant support in developing more inclusive societies in the Eastern Partnership countries.

Գնանշման հարցում

«Հրատապ աջակցություն hայաստանաբնակ խոցելի խմբերին»

Կորոնավիրուսի տարածման դեմ և դրա կանխարգելման նպատակով կիրառված սահմանափակումներից և դրանից առաջացած տնտեսական ճգնաժամից ելնելով՝ «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ն մշակել է «Հրատապ աջակցություն hայաստանաբնակ խոցելի խմբերին» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Միացյալ Նահանգների Գերմանական Մարշալ հիմնադրամի (The German Marshall Fund of the United States) «Սևծովյան վստահություն» (Black Sea Trust for Regional Cooperation) ծրագրի կողմից։

Ծրագրի շրջանակներում «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ը կազմակերպում է Սննդի և կենցաղային ապրանքների ձեռքբերման, փաթեթավորման և առաքման ու բեռնափոխադրման ծառայությունների համար գնանշման հարցում:

Դիմելու գործընթացին կարող եք ծանոթանալ հետևելով կից հղմանը՝

Սննդի և կենցաղային ապրանքների ձեռքբերման, փաթեթավորման և առաքման համար` https://bit.ly/2W4vf1d,
Սննդի և կենցաղային ապրանքների ցանկ՝ https://bit.ly/2YDRjBx,
Բեռնափոխադրման ծառայությունների իրականացման համար` https://bit.ly/2WuukGg:

Գնառաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետն է 11.05.2020։

My Story of Volunteering in Switzerland

Hello my reader! I am Melanya from Yerevan and I did my amazing EVS in one of the magnificent countries in the world – in Switzerland, a country with breathtaking landscapes and majestic nature.

Why did I apply for EVS?

I asked this question to myself so many times, and I always got the same answer- to live in nature and discover myself, and of course explore new culture with its unique people, traditions and customs and language.

Did I accomplish my mission? – Yes, I did.

I lived 10 months in a very peaceful village near Zurich called Feldbach. Our house was situated on the shore of the lake Zurich. I was volunteer in Synergy Village helping them with accomodating visitors and guests in the guesthouse, cafe and events. I was working 5 days in a week 6 hours per day and was also responsible for landscape gardening, creative and decoration work, renovations, cooking and baking.
I obtained more than I had expected. My biggest accomplishment are my friends from different parts of the world such as Georgia (my super funny and amazing roommate), Mexico (I heard about Cancun so much, that it jumped to the first place in my list of must see countries), Columbia, Brazil, Germany, Italy, France, Netherlands- this list is so long and of course my precious swiss family.

Even though I knew German before leaving for Switzerland, but I discovered their own german -swiss german which is quite different from high german and easier and contains more emotions unlike high german. This language was complete wonder for me as it sounds so delightful and weird at the same time.

Did I experience cultural shock? -Yes, I did as all the people in the world when moving to completely different culture.

Of course there were difficulties in the beginning as I didn’t understand swiss german, etiquette, values and norms were different, mentality was very different, but I was lucky enough to overcome them quickly with the help of my host family and friends and to adjust to new environment very well. I was lucky for having great hosts and a manager from whom I got so much help that it’s hard to describe. I am also grateful to people working in the office who made this experience go smoothly.

What did I get? -I discovered myself.

I acknowledged the power inside me. I got so much knowledge and experience for life and career that I am sure it will help me in my future. I became more independent, patient and tolerant towards others due to improvement of my interpersonal and communicative skills. I had an opportunity to travel to 5 european countries and find out more about their stunning culture and history. Owing to traveling I improved my language skills. I am sure that whenever I go to Switzerland I will have a special place to stay. I left my heart there. I adore that country.
Now I can say my experience is very successful!!!

Don’t hesitate to apply for EVS/ESC as it’s life changing experience- an adventurous, crazy, difficult but facinating one. GOOD LUCK!

MY ERASMUS STORY…

My Erasmus story began in Wroclaw, Poland in November, 2019 when I was 24. I didn’t know much about the city, but now I can say that it was an inspiration at first sight. Wroclaw is a cultural melting pot combining almost all the religions of Europe. For the first time in my life I felt like a true citizen of a European Capital of Culture. Thus, I took the dare of going to hunt for 300 mystical gnomes representing the opposition movement of combating authoritarian regime established under the stern eye of Soviet communists in 1980s. And the witnessing walls of the Soviet regime has contributed to the broad understanding of the term ‘TOLERANCE’ intended to be digested during the 10 days spent in the city.

Growing-up in an Armenian religious family I have always been thought that ‘tolerance’ and ‘acceptance’ and ‘love’ is something that feeds every person in need. It seems that I have been quite aware of these words, but… Having the chance to participate in the Erasmus+ project “YOU are the Tolerance” organized by the Ideal Lab Foundation (the sending organization was the Armenian Progressive Youth NGO) made me contradict lots of values I appreciated before. I came to understand that it was not about liabilities and must-DOs, but openness to argument, willingness to self-doubt, aptitude to see other people’s points of view, enlightened to recognize not man or woman, but HUMAN.

Let’s not forget that every Erasmus+ experience has its challenges at first: I got to meet new people from the other parts of the world, I was anxious about my inclusive capacities, I was overthinking on sharing my private zone of isolation with people from diverse backgrounds and interests. And yes, the brick walls are there for a reason. They have the mission to give us an opportunity to be once more assured how badly we want something and stop us when the desire is not extremely enough. This experience has made me realize how magical the corners of every wall can be and how terrible it is that we know so little about it, so many mind-blowing places that we have never thought existed and so many extraordinary people that we have never met.

By embracing the valuable knowledge that I have gained from this exchange program, I take the chance to emphasize about the motivation, new perspectives, never-ending memories, and most importantly friends for a whole lifetime. On the very first day when we were drawing about our expectations from the program, I outlined friends keeping hands, but imagine… what if all our fictional thoughts come true. Our simple opportunities step by step become responsibilities and here the FEIENDSHIP begins.

Now, I know that we should use every possible opportunity to learn about different faces of the fast-growing society, experience the colors of adventures and make great stories to tell when we are old enough to our minds. Four months have passed and my gratefulness for every moment never ends. Missing the flight from one country to another, taking the wrong direction countless times, getting lost in a big unknown city, appearing in suburbs and being sure that it was the place where I meant to be, missing the last train, trying strange foods and eating without knowing what was inside, being the first at each Polish inspiration event, planning trips at every single opportunity, and so on, and so forth. Is it possible to be jealous of your own days? Well…if it is, I definitely and unquestionably am.

© Alisa Jamalyan

Variety is the spice of life

Between the 22th to the 29th of November, Diana Babakhanyan and Nelly Paytyan, staff members of Armenian Progressive Youth NGO took part in the follow up event of the project ‘Variety is spice of life’ which was implemented by Youth for Exchange and Understanding and funded by European Youth Foundation of the Council of Europe.
Youth for Exchange and Understanding (YEU) was founded in Strasbourg in 1986 by a group of 120 young people from 11 different countries. YEU works to promote peace, understanding and cooperation between the young people of the world in a spirit of respect for human rights. YEU is an inclusive organization with specific policies related to gender perspective and they aim at having their events as a safe place for everybody to be who they are and freely express their identities. From the year 2012 to 2014, Armenian Progressive Youth NGO has been an observer member of YEU International and after two years of active cooperation, our organization has become a full member of YEU. Being a member of such an honorable and important organization fostered our development and opened many new doors for cooperation and implementation of many new ideas for young people.
The two-year workplan called “Variety is the spice of life – try walking in my shoes” was dedicated to intercultural dialogue through the gender perspective and had the aim to define new approaches, methodologies and activities in intercultural dialogue and gender diversity practices.

The first phase gathered around 50 young people from Europe and its neighboring countries. They went deeper into the topic of intercultural dialogue from gender perspective, as well as they discussed and analyzed intercultural societies through cultural traditions related to cycle of life events: birth; adulthood and death. They tried to deconstruct them and approach them with gender sensitive lenses. Apart from learning about other cultures and traditions, they have been relating each one of them to certain human and social rights and discussing the gender roles. The final idea was to develop a guidebook for youth workers, trainers and facilitators dealing with gender issues.

During the second phase, around 20 young people gathered for testing the guidebook “Variety is the spice of life” and understanding how those activities can be used in our own communities depending on cultural understanding and community needs. This guidebook is a tool for youth workers, youth organizations, and facilitators who are dealing with gender issues in their work with young people. There are three main chapters: Birth, Adulthood, and the 3rd Age. The information for these sub-topics came from the research and knowledge of the participants and teams of facilitators and trainers working with them. Each chapter consists of information related to gender issues of that life stage and a series of activities for youth organizations to use when working on gender as a subject. There are also a set of recommendations, ideas, suggestions and tips on working with this subject and the activities for workshops and training courses, etc. The guidebook contains a lot of different terms related to gender that may or may not be familiar.

Ձեռնարկատիրության և Զբաղվածության դպրոց

Մայիսից սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում Ձեռնարկատիրության և Զբաղվածության դպրոցները համախմբեցին Երևանում և հարակից քաղաքային ու գյուղական համայնքներում բնակվող 60 սիրիահայերի և տեղաբնակ անձանց:

Դպրոցները նպատակ էին հետապնդում ծանոթացնել մասնակիցներին Հայաստանի ձեռնարկատիրական ոլորտի և դրան վերաբերող օրենսդրության առանձնահատկություններին, ինչպես նաև Հայաստանի աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին և գործատուների հիմնական պահանջներին։ Ձեռնարկատիրության և Զբաղվածության դպրոցները GIZ-ի կողմից իրականացվող EPIC ծրագրի մասն են կազմում և անցկացվում են Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի կողմից։

Ձեռնարկատիրության դպրոցի դասընթացավարը Սիլվա Մեսրոպյանն է։ Սիլվան ունի առավել քան 15 տարվա աշխատանքային փորձ ոչ ֆորմալ կրթական համակարգում։ Գործունեություն ծավալել է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արևելյան գործընկերության երկրներում։

– Մենք սկսեցինք մեր ձեռնարկատիրական ճանապարհը մասնակիցների հետ՝ սկսած գաղափարների մշակումից, դրանք ավելի նորարար դարձնելուց մինչև գաղափարները արդի շուկայի պահանջների հետ համատեղելի դարձնելը, – ասաց Սիլվան։

Մասնակիցների գաղափարները հղկելու ժամանակ ուշադրությունը սևեռված էր դրանք ավելի իրատեսական դարձնելու վրա՝ գնահատելով պահանջարկը։ Շեշտը նաև դրված էր գաղափարի իրատեսական և շահութաբեր լինելու վրա։ Այս ընթացքում մասնակիցները ձեռք են բերել մի շարք հմտություններ, ինչպես օրինակ հանրային խոսքի, հաղորդակցության և այլ հմտություններ, որպեսզի հետագայում իրենց գաղափարները հետաքրքիր ներկայացնեն ցանկացած հանդիսատեսի։ Մասնակիցներն ուսումնասիրել են նաև տարբեր ֆոնդահայթայթման միջոցներ։

– Խմբում ունեինք թե՛ մասնակիցներ, որոնք արդեն գործող գործարարներ էին, թե՛ այս ոլորտում նորեկներ։ Խումբը շատ բազմազան էր․ գաղափարները շատ տարբեր էին։ Սկսած պանրի արտադրությունից մինչև համայնքի զարգացման ծրագրեր, կրթական ծրագրեր, կարուձևի, անասնապահության, սննդի վերամշակման հետ կապված ծրագրեր։ Շատերի մոտ բիզնես գաղափարը հենց իրենց պատմությունից էր գալիս, իրենց հմտություններից և գիտելիքներից։ Հետաքրքիր փորձառություն էր աշխատել ներգաղթյալների հետ։ Մենք այստեղ ունեինք նաև քառօրյա պատերազի երիտասարդ մասնակիցներ, ում դեպքում էլ անձնական զարգացումն ու առաջընթացը շատ հետաքրքիր էր,-  շարունակում է Սիլվա Մեսրոպյանը։

Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները նաև հնարավորություն են ունեցել այցելել այլ կազմակերպություններ ու մասնակցել այլ դասընթացների։ Հյուրընկալել են էքսպերտների՝ ելնելով լսարանի կարիքներից։ Ունեցել են բրենդինգի վերաբերյալ շուկայի առաջատար էքսպերտներից մեկի հետ, հարկային և հաշվապահական փորձագետի հետ հանդիպում, Զբաղվածության պետական գործակալությունից մասնագետների և, ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնից ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ։ Բացի այդ դպրոցի մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել ներգրավվել մեկ այլ արդյունավետ ծրագրում, որն իրենց համար կազմակերպվել է Վորլդ Վիժն Հայաստանի կողմից՝ իրենց իսկ նախընտրությունների հիման վրա։

Որոշակի խմբային թրեյնինգներից հետո մասանկիցներն ունեցան հնարավորության մասնակցելու անհատական սեսիաների, որտեղ արդեն սկսեցին աշխատել իրենց բիզնես գաղափարները բիզնես պլանի վերածելու շուրջ։

Սոնա Գրիգորյանը Զբաղվածության դպրոցի դասընթացավարն է։ Սոնան առաջին մասնագիտությամբ հոգեբան է, երկրորդով՝ սոցիոլոգ։ Նա ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում է 2006 թվականից։ Իրեն շատ է դուր գալիս ոչ ֆորմալը՝ իր հորիզոնականությամբ, իր հավասարությամբ ու ինֆորմացիայի և սովորելու նյութափոխանակության պրոցեսով:

Ահա Սոնան պատմում է Զբաղվածության դպրոցի մասին․

– Մասնակիցների խումբը շատ բազմազան ստացվեց՝ ֆուտբոլիստից սկսած մինչև երաժիշտ։ Դասընթաց վարելիս ինձ համար շատ կարևոր է, որ բոլոր մասնակիցներն իրենց հարմարավետ զգան խմբում։ Բացահայտումներով լի էր ինձ համար, երբ սկսեցինք կազմակերպել բանավոր  ինքնաներկայացում, իսկ դա  հենց աշխատանքի հարցազրույցի սիմուլիացիոն խաղերից էր: Ամեն սիմուլիացիոն խաղը խմբի մոտ բուռն քննարկումների առիթ էր առաջացնում, որովհետև  ամեն մեկը, ով նստում էր հարցազրույց տվողի դերում նորովի էր բացահայտվում։

Արդեն իսկ դասընթացների արդյուքնում ունեցել են բազմաթիվ հաջողված պատմություններ։ Սոնան խոսեց երկուսի մասին։

Առաջինը ֆուտբոլիստ Պորտուգալյան Աբրահամն է, ով շատ էր ցանկանում գնալ ավելի առաջատար հավաքական: Նրան դա հաջողվեց, և այժմ նա տեղափոխվել է Երևան ակումբ։

Մյուսը Ղազարյան Լիանան է, ով շատ բազմազան հետաքրքրություններ ունի: Շուտով նա կսկսի ոսկերչություն սովորել։

“Իրենցը շատ եմ կարևորում,- ասում է Սոնան,- որովհետև խումբը յուրահատուկ ձևով ոգևորվեց երկուսի հաջողություններով էլ:”

Սոնան շատ բարձր է գնահատում այս փորձը և նշում է, որ շատ գոհ է այս հնարավորությունից, որովհետև նրա համար, բացի հմտություններ և գիտելիքներ տալը շատ ավելի մեծ կապիտալ է ոչ սոցիալականը այսիքն՝ կապերն ու շփումը:

Զբաղվածության և ձեռնարկատիրության դպրոցները տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի աշխատանքային և ձեռնարկատիրական ներուժի զարգացմանը նպատակաուղղված հնգամսյա դպրոցներ են։ Դպրոցներն իրականացվում են «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ -ի կողմից, «Action Against Hunger» միջազգային մարդասիրական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ, ԳՄՀԸ (GIZ)-ի աջակցությամբ իրականացվող «Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագրի շրջանակներում:

«Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագիրն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) կողմից՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ։

«Գտի՛ր գործ, ստեղծի՛ր գործ» կարիերայի և ձեռնարկատիրության դպրոց

Ընդունվում են մասնակցության հայտեր

Դպրոցի նպատակն է Երևանում և հարակից քաղաքային ու գյուղական համայնքներում բնակվող Սիրիահայերին և տեղաբնակ անձանց տրամադրել հմտությունների և կարողությունների զարգացման հնարավորություններ:
Դպրոցը խմբային դասընթացների, քննարկումների, գործնական վարժությունների, ինչպես նաև դասընթացավարի կողմից անհատական խորհրդատվության միջոցով խթանում է մասնակիցների անձնային և մասնագիտական զարգացումը՝ խրախուսելով նրանց մասնագիտական աճը և ներգրավվածությունը ձեռնարկատիրական ոլորտում:
Դպրոցն իրականացվելու է Երևանում: Մարզերից եկող մասնակիցների ճանապարհածախսը կփոխհատուցվի:

Ծրագրի նպատակներն են՝
 • Նպաստել ծրագրի մասնակիցների կարողությունների զարգացմանը ոչֆորմալ կրթական դասընթացների միջոցով։
 • Ծանոթացնել մասնակիցներին Հայաստանի աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին, գործատուների հիմնական պահանջներին` դրանով իսկ նպաստելով նրանց մրցունակության բարձրացմանն աշխատաշուկայում։
 • Ծանոթացնել մասնակիցներին Հայաստանի ձեռնարկատիրական ոլորտի և դրան վերաբերող օրենսդրության առանձնահատկություններին՝ դրանով իսկ նպաստելով նրանց ձեռնարկատիրական ներուժի զարգացմանը, նրանց կողմից ձեռնարկությունների ստեղծմանն ու աճին:

Ծրագրին կարող եք դիմել, եթե՝
 • 18 տարեկանից բարձր եք (տարիքային առավելագույն շեմ չկա),
 • հետաքրքրված եք անձնական և մասնագիտական հմտությունների զարգացմամբ,
 • ներկայումս փնտրում եք աշխատանք կամ ցանկանում եք զարգացնել սեփական բիզնես գաղափարը,
 • կարող եք 5 ամսվա ընթացքում շաբաթական 3 անգամ մասնակցել դասընթացներին։

Դիմումների վերջնաժամկետ՝ 30.10.2019

Վայր՝ քաղաք Երևան
Ժամկետներ՝  նոյեմբեր 2019 – մարտ 2020
Հաճախականություն՝ շաբաթական 2 հանդիպում
Հանդիպման տևողությունը՝ 3-4 ժամ

Թեմաներ՝
 •  թիմային աշխատանք,
 • ինքնակենսագրականի կազմում,
 • աշխատանքի հարցազրույց,
 • շուկայի վերլուծություն,
 • ժամանակի կառավարում,
 • կազմակերպչական և կառավարչական հմտություններ,
 • նորարարական գաղափարների հղացում,
 • բիզնես պլանի մշակում,
 • մարքեթինգ ձեռնարկությունների համար,
 • ֆինանսական պլանի կազմում:

Ծրագրին լիարժեք մասնակցություն ցուցաբերած և լավագույն բիզնես գաղափարներ ներկայացրած որոշ մասնակիցներ կստանան մինչև 550.000 ՀՀ դրամի սահմաններում դրամաշնորհ սեփական բիզնես գաղափարն իրականացնելու համար:
Դպրոցին մասնակցելով՝ դուք կզարգացնեք ձեր կարերայի աճի հեռանկարները և ձեռնարկատիրական հմտություններն ու հնարավորությունները:
Դպրոցն ավարտելով՝ կստանաք մասնակցության վկայական:
Դպրոցին կարող եք դիմել՝ այցելելով մեր պաշտոնական կայք՝ www.apy.am
Բաց դռների օր՝ կարող եք նաև այցելել մեր գրասենյակ ծանոթանքալու դպրոցի մանրամասներին։ Հոկտեմբերի 14-ին և 21-ին ժամը 10:00-18:00-ն սիրով ձեզ կսպասենք Բաղրամյան 45 շենք, բնակարան 3բ հասցեով։

Ծրագրի նկարագիր

«Փնտրի՛ր գործ, ստեղծի՛ր գործ» ձեռնարկատիրական դպրոցը տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի աշխատանքային ձեռնարկատիրական ներուժի զարգացմանը նպատակաուղղված հնգամսյա ծրագիր է: Ծրագիրն իրականացվում է Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿի կողմից, Action Against Hunger միջազգային մարդասիրական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ, ԳՄՀԸ (GIZ) –ի աջակցությամբ իրականացվող «Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագրի շրջանակներում:

 

Ֆինանսավորում

«Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագիրն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) կողմից՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ:

 

Կապ

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ
Հասցե՝ Բաղրամյան 45, բն. 3, 0019 Երևան, ՀՀ
Հեռ.՝ (+374) 93 820665
Կամ՝ 093406842 և 091015611
Աշխատանքային ժամեր զանգերի համար՝ 10:00-18:00
Կայք՝ www.apy.am
Էլ փոստ՝ [email protected]

ԴԻՄԵԼ