“Breaking Walls, Building Bridges”

Апрель 3, 2019
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); Youth Exchange Program “Breaking Walls, Building Bridges” is a transnational initiative for young people (18-30) from four
Read More

E-Book | ACTivate «Agents of change-the vital entrepreneurs of tomorrow»

Февраль 5, 2019
[su_document url="http://apy.am/wp-content/uploads/2019/02/E-book_ACTIVATE.pdf" width="620" height="1560"] document.getElementsByClassName('blog')[0].firstElementChild.remove();
Read More

Armenian Heritage and Memory Beyond the Borders

Февраль 5, 2019
"Armenian Heritage and Memory Beyond the Borders" has been prepared by Umut Erdem and designed by Fulya Berrak as part
Read More

«Փոփոխությունների ալիք. Ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը ՀՀ մարզերում» ծրագիր

Январь 23, 2019
Բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների համատեքստում կարեւոր է մայրաքաղաքի և մարզային ուսանողության ակտիվ մասնակցությունը: Ակտիվ ուսանողը որակյալ կրթության թիվ մեկ
Read More

Job Announcement | Employment Shuttle Coach

Январь 17, 2019
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); Programme: “Economic and Social Participation of Vulnerable Displaced Persons and Local Population in the South Caucasus” (EPIC) implemented by Deutsche Gesellschaft
Read More

Job Announcement | Entrepreneurship Shuttle Coach

Январь 17, 2019
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); Programme: “Economic and Social Participation of Vulnerable Displaced Persons and Local Population in the South Caucasus” (EPIC) implemented by Deutsche Gesellschaft
Read More
Partner up with APY

Partner up with APY

APY has more than 6 years of experience partnering with organizations of every size, in diverse sectors, and from all parts of the globe. If you share our vision of an educated, progressive and welfare society where young people play an active role, don’t hesitate to contact us for possible partnership. Together we can ensure that through partnership we can reach our strategic goals.

Send Donation

Send Donation

Your donation will help APY to ensure that some of the most vulnerable young people in Armenia are able to realize a brighter future. With our experience and knowledge, you can be confident when making your donation. Donors like you enable us to reach and help more young people in Armenia. Together we’ll see greater results in APY’s 3 priority areas: empowering economically vulnerable young people with knowledge and mobility opportunities, helping young people to solve the most challenging problems in their communities and training youth workers and trainers to support youth more effectively. For a Donation please send a message to [email protected]

Click to play