MY ERASMUS STORY…

My Erasmus story began in Wroclaw, Poland in November, 2019 when I was 24. I didn’t know much about the city, but now I can say that it was an inspiration at first sight. Wroclaw is a cultural melting pot combining almost all the religions of Europe. For the first time in my life I felt like a true citizen of a European Capital of Culture. Thus, I took the dare of going to hunt for 300 mystical gnomes representing the opposition movement of combating authoritarian regime established under the stern eye of Soviet communists in 1980s. And the witnessing walls of the Soviet regime has contributed to the broad understanding of the term ‘TOLERANCE’ intended to be digested during the 10 days spent in the city.

Growing-up in an Armenian religious family I have always been thought that ‘tolerance’ and ‘acceptance’ and ‘love’ is something that feeds every person in need. It seems that I have been quite aware of these words, but… Having the chance to participate in the Erasmus+ project “YOU are the Tolerance” organized by the Ideal Lab Foundation (the sending organization was the Armenian Progressive Youth NGO) made me contradict lots of values I appreciated before. I came to understand that it was not about liabilities and must-DOs, but openness to argument, willingness to self-doubt, aptitude to see other people’s points of view, enlightened to recognize not man or woman, but HUMAN.

Let’s not forget that every Erasmus+ experience has its challenges at first: I got to meet new people from the other parts of the world, I was anxious about my inclusive capacities, I was overthinking on sharing my private zone of isolation with people from diverse backgrounds and interests. And yes, the brick walls are there for a reason. They have the mission to give us an opportunity to be once more assured how badly we want something and stop us when the desire is not extremely enough. This experience has made me realize how magical the corners of every wall can be and how terrible it is that we know so little about it, so many mind-blowing places that we have never thought existed and so many extraordinary people that we have never met.

By embracing the valuable knowledge that I have gained from this exchange program, I take the chance to emphasize about the motivation, new perspectives, never-ending memories, and most importantly friends for a whole lifetime. On the very first day when we were drawing about our expectations from the program, I outlined friends keeping hands, but imagine… what if all our fictional thoughts come true. Our simple opportunities step by step become responsibilities and here the FEIENDSHIP begins.

Now, I know that we should use every possible opportunity to learn about different faces of the fast-growing society, experience the colors of adventures and make great stories to tell when we are old enough to our minds. Four months have passed and my gratefulness for every moment never ends. Missing the flight from one country to another, taking the wrong direction countless times, getting lost in a big unknown city, appearing in suburbs and being sure that it was the place where I meant to be, missing the last train, trying strange foods and eating without knowing what was inside, being the first at each Polish inspiration event, planning trips at every single opportunity, and so on, and so forth. Is it possible to be jealous of your own days? Well…if it is, I definitely and unquestionably am.

© Alisa Jamalyan

Variety is the spice of life

Between the 22th to the 29th of November, Diana Babakhanyan and Nelly Paytyan, staff members of Armenian Progressive Youth NGO took part in the follow up event of the project ‘Variety is spice of life’ which was implemented by Youth for Exchange and Understanding and funded by European Youth Foundation of the Council of Europe.
Youth for Exchange and Understanding (YEU) was founded in Strasbourg in 1986 by a group of 120 young people from 11 different countries. YEU works to promote peace, understanding and cooperation between the young people of the world in a spirit of respect for human rights. YEU is an inclusive organization with specific policies related to gender perspective and they aim at having their events as a safe place for everybody to be who they are and freely express their identities. From the year 2012 to 2014, Armenian Progressive Youth NGO has been an observer member of YEU International and after two years of active cooperation, our organization has become a full member of YEU. Being a member of such an honorable and important organization fostered our development and opened many new doors for cooperation and implementation of many new ideas for young people.
The two-year workplan called “Variety is the spice of life – try walking in my shoes” was dedicated to intercultural dialogue through the gender perspective and had the aim to define new approaches, methodologies and activities in intercultural dialogue and gender diversity practices.

The first phase gathered around 50 young people from Europe and its neighboring countries. They went deeper into the topic of intercultural dialogue from gender perspective, as well as they discussed and analyzed intercultural societies through cultural traditions related to cycle of life events: birth; adulthood and death. They tried to deconstruct them and approach them with gender sensitive lenses. Apart from learning about other cultures and traditions, they have been relating each one of them to certain human and social rights and discussing the gender roles. The final idea was to develop a guidebook for youth workers, trainers and facilitators dealing with gender issues.

During the second phase, around 20 young people gathered for testing the guidebook “Variety is the spice of life” and understanding how those activities can be used in our own communities depending on cultural understanding and community needs. This guidebook is a tool for youth workers, youth organizations, and facilitators who are dealing with gender issues in their work with young people. There are three main chapters: Birth, Adulthood, and the 3rd Age. The information for these sub-topics came from the research and knowledge of the participants and teams of facilitators and trainers working with them. Each chapter consists of information related to gender issues of that life stage and a series of activities for youth organizations to use when working on gender as a subject. There are also a set of recommendations, ideas, suggestions and tips on working with this subject and the activities for workshops and training courses, etc. The guidebook contains a lot of different terms related to gender that may or may not be familiar.

Ձեռնարկատիրության և Զբաղվածության դպրոց

Մայիսից սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում Ձեռնարկատիրության և Զբաղվածության դպրոցները համախմբեցին Երևանում և հարակից քաղաքային ու գյուղական համայնքներում բնակվող 60 սիրիահայերի և տեղաբնակ անձանց:

Դպրոցները նպատակ էին հետապնդում ծանոթացնել մասնակիցներին Հայաստանի ձեռնարկատիրական ոլորտի և դրան վերաբերող օրենսդրության առանձնահատկություններին, ինչպես նաև Հայաստանի աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին և գործատուների հիմնական պահանջներին։ Ձեռնարկատիրության և Զբաղվածության դպրոցները GIZ-ի կողմից իրականացվող EPIC ծրագրի մասն են կազմում և անցկացվում են Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի կողմից։

Ձեռնարկատիրության դպրոցի դասընթացավարը Սիլվա Մեսրոպյանն է։ Սիլվան ունի առավել քան 15 տարվա աշխատանքային փորձ ոչ ֆորմալ կրթական համակարգում։ Գործունեություն ծավալել է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արևելյան գործընկերության երկրներում։

– Մենք սկսեցինք մեր ձեռնարկատիրական ճանապարհը մասնակիցների հետ՝ սկսած գաղափարների մշակումից, դրանք ավելի նորարար դարձնելուց մինչև գաղափարները արդի շուկայի պահանջների հետ համատեղելի դարձնելը, – ասաց Սիլվան։

Մասնակիցների գաղափարները հղկելու ժամանակ ուշադրությունը սևեռված էր դրանք ավելի իրատեսական դարձնելու վրա՝ գնահատելով պահանջարկը։ Շեշտը նաև դրված էր գաղափարի իրատեսական և շահութաբեր լինելու վրա։ Այս ընթացքում մասնակիցները ձեռք են բերել մի շարք հմտություններ, ինչպես օրինակ հանրային խոսքի, հաղորդակցության և այլ հմտություններ, որպեսզի հետագայում իրենց գաղափարները հետաքրքիր ներկայացնեն ցանկացած հանդիսատեսի։ Մասնակիցներն ուսումնասիրել են նաև տարբեր ֆոնդահայթայթման միջոցներ։

– Խմբում ունեինք թե՛ մասնակիցներ, որոնք արդեն գործող գործարարներ էին, թե՛ այս ոլորտում նորեկներ։ Խումբը շատ բազմազան էր․ գաղափարները շատ տարբեր էին։ Սկսած պանրի արտադրությունից մինչև համայնքի զարգացման ծրագրեր, կրթական ծրագրեր, կարուձևի, անասնապահության, սննդի վերամշակման հետ կապված ծրագրեր։ Շատերի մոտ բիզնես գաղափարը հենց իրենց պատմությունից էր գալիս, իրենց հմտություններից և գիտելիքներից։ Հետաքրքիր փորձառություն էր աշխատել ներգաղթյալների հետ։ Մենք այստեղ ունեինք նաև քառօրյա պատերազի երիտասարդ մասնակիցներ, ում դեպքում էլ անձնական զարգացումն ու առաջընթացը շատ հետաքրքիր էր,-  շարունակում է Սիլվա Մեսրոպյանը։

Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները նաև հնարավորություն են ունեցել այցելել այլ կազմակերպություններ ու մասնակցել այլ դասընթացների։ Հյուրընկալել են էքսպերտների՝ ելնելով լսարանի կարիքներից։ Ունեցել են բրենդինգի վերաբերյալ շուկայի առաջատար էքսպերտներից մեկի հետ, հարկային և հաշվապահական փորձագետի հետ հանդիպում, Զբաղվածության պետական գործակալությունից մասնագետների և, ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնից ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ։ Բացի այդ դպրոցի մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել ներգրավվել մեկ այլ արդյունավետ ծրագրում, որն իրենց համար կազմակերպվել է Վորլդ Վիժն Հայաստանի կողմից՝ իրենց իսկ նախընտրությունների հիման վրա։

Որոշակի խմբային թրեյնինգներից հետո մասանկիցներն ունեցան հնարավորության մասնակցելու անհատական սեսիաների, որտեղ արդեն սկսեցին աշխատել իրենց բիզնես գաղափարները բիզնես պլանի վերածելու շուրջ։

Սոնա Գրիգորյանը Զբաղվածության դպրոցի դասընթացավարն է։ Սոնան առաջին մասնագիտությամբ հոգեբան է, երկրորդով՝ սոցիոլոգ։ Նա ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում է 2006 թվականից։ Իրեն շատ է դուր գալիս ոչ ֆորմալը՝ իր հորիզոնականությամբ, իր հավասարությամբ ու ինֆորմացիայի և սովորելու նյութափոխանակության պրոցեսով:

Ահա Սոնան պատմում է Զբաղվածության դպրոցի մասին․

– Մասնակիցների խումբը շատ բազմազան ստացվեց՝ ֆուտբոլիստից սկսած մինչև երաժիշտ։ Դասընթաց վարելիս ինձ համար շատ կարևոր է, որ բոլոր մասնակիցներն իրենց հարմարավետ զգան խմբում։ Բացահայտումներով լի էր ինձ համար, երբ սկսեցինք կազմակերպել բանավոր  ինքնաներկայացում, իսկ դա  հենց աշխատանքի հարցազրույցի սիմուլիացիոն խաղերից էր: Ամեն սիմուլիացիոն խաղը խմբի մոտ բուռն քննարկումների առիթ էր առաջացնում, որովհետև  ամեն մեկը, ով նստում էր հարցազրույց տվողի դերում նորովի էր բացահայտվում։

Արդեն իսկ դասընթացների արդյուքնում ունեցել են բազմաթիվ հաջողված պատմություններ։ Սոնան խոսեց երկուսի մասին։

Առաջինը ֆուտբոլիստ Պորտուգալյան Աբրահամն է, ով շատ էր ցանկանում գնալ ավելի առաջատար հավաքական: Նրան դա հաջողվեց, և այժմ նա տեղափոխվել է Երևան ակումբ։

Մյուսը Ղազարյան Լիանան է, ով շատ բազմազան հետաքրքրություններ ունի: Շուտով նա կսկսի ոսկերչություն սովորել։

“Իրենցը շատ եմ կարևորում,- ասում է Սոնան,- որովհետև խումբը յուրահատուկ ձևով ոգևորվեց երկուսի հաջողություններով էլ:”

Սոնան շատ բարձր է գնահատում այս փորձը և նշում է, որ շատ գոհ է այս հնարավորությունից, որովհետև նրա համար, բացի հմտություններ և գիտելիքներ տալը շատ ավելի մեծ կապիտալ է ոչ սոցիալականը այսիքն՝ կապերն ու շփումը:

Զբաղվածության և ձեռնարկատիրության դպրոցները տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի աշխատանքային և ձեռնարկատիրական ներուժի զարգացմանը նպատակաուղղված հնգամսյա դպրոցներ են։ Դպրոցներն իրականացվում են «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ -ի կողմից, «Action Against Hunger» միջազգային մարդասիրական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ, ԳՄՀԸ (GIZ)-ի աջակցությամբ իրականացվող «Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագրի շրջանակներում:

«Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագիրն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) կողմից՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ։

«Գտի՛ր գործ, ստեղծի՛ր գործ» կարիերայի և ձեռնարկատիրության դպրոց

Ընդունվում են մասնակցության հայտեր

Դպրոցի նպատակն է Երևանում և հարակից քաղաքային ու գյուղական համայնքներում բնակվող Սիրիահայերին և տեղաբնակ անձանց տրամադրել հմտությունների և կարողությունների զարգացման հնարավորություններ:
Դպրոցը խմբային դասընթացների, քննարկումների, գործնական վարժությունների, ինչպես նաև դասընթացավարի կողմից անհատական խորհրդատվության միջոցով խթանում է մասնակիցների անձնային և մասնագիտական զարգացումը՝ խրախուսելով նրանց մասնագիտական աճը և ներգրավվածությունը ձեռնարկատիրական ոլորտում:
Դպրոցն իրականացվելու է Երևանում: Մարզերից եկող մասնակիցների ճանապարհածախսը կփոխհատուցվի:

Ծրագրի նպատակներն են՝
 • Նպաստել ծրագրի մասնակիցների կարողությունների զարգացմանը ոչֆորմալ կրթական դասընթացների միջոցով։
 • Ծանոթացնել մասնակիցներին Հայաստանի աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին, գործատուների հիմնական պահանջներին` դրանով իսկ նպաստելով նրանց մրցունակության բարձրացմանն աշխատաշուկայում։
 • Ծանոթացնել մասնակիցներին Հայաստանի ձեռնարկատիրական ոլորտի և դրան վերաբերող օրենսդրության առանձնահատկություններին՝ դրանով իսկ նպաստելով նրանց ձեռնարկատիրական ներուժի զարգացմանը, նրանց կողմից ձեռնարկությունների ստեղծմանն ու աճին:

Ծրագրին կարող եք դիմել, եթե՝
 • 18 տարեկանից բարձր եք (տարիքային առավելագույն շեմ չկա),
 • հետաքրքրված եք անձնական և մասնագիտական հմտությունների զարգացմամբ,
 • ներկայումս փնտրում եք աշխատանք կամ ցանկանում եք զարգացնել սեփական բիզնես գաղափարը,
 • կարող եք 5 ամսվա ընթացքում շաբաթական 3 անգամ մասնակցել դասընթացներին։

<strong>Դիմումների վերջնաժամկետ՝</strong> 30.10.2019

Վայր՝ քաղաք Երևան
Ժամկետներ՝  նոյեմբեր 2019 – մարտ 2020
Հաճախականություն՝ շաբաթական 2 հանդիպում
Հանդիպման տևողությունը՝ 3-4 ժամ

Թեմաներ՝
 •  թիմային աշխատանք,
 • ինքնակենսագրականի կազմում,
 • աշխատանքի հարցազրույց,
 • շուկայի վերլուծություն,
 • ժամանակի կառավարում,
 • կազմակերպչական և կառավարչական հմտություններ,
 • նորարարական գաղափարների հղացում,
 • բիզնես պլանի մշակում,
 • մարքեթինգ ձեռնարկությունների համար,
 • ֆինանսական պլանի կազմում:

Ծրագրին լիարժեք մասնակցություն ցուցաբերած և լավագույն բիզնես գաղափարներ ներկայացրած որոշ մասնակիցներ կստանան մինչև 550.000 ՀՀ դրամի սահմաններում դրամաշնորհ սեփական բիզնես գաղափարն իրականացնելու համար:
Դպրոցին մասնակցելով՝ դուք կզարգացնեք ձեր կարերայի աճի հեռանկարները և ձեռնարկատիրական հմտություններն ու հնարավորությունները:
Դպրոցն ավարտելով՝ կստանաք մասնակցության վկայական:
Դպրոցին կարող եք դիմել՝ այցելելով մեր պաշտոնական կայք՝ www.apy.am
Բաց դռների օր՝ կարող եք նաև այցելել մեր գրասենյակ ծանոթանքալու դպրոցի մանրամասներին։ Հոկտեմբերի 14-ին և 21-ին ժամը 10:00-18:00-ն սիրով ձեզ կսպասենք Բաղրամյան 45 շենք, բնակարան 3բ հասցեով։

Ծրագրի նկարագիր

«Փնտրի՛ր գործ, ստեղծի՛ր գործ» ձեռնարկատիրական դպրոցը տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի աշխատանքային ձեռնարկատիրական ներուժի զարգացմանը նպատակաուղղված հնգամսյա ծրագիր է: Ծրագիրն իրականացվում է Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿի կողմից, Action Against Hunger միջազգային մարդասիրական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ, ԳՄՀԸ (GIZ) –ի աջակցությամբ իրականացվող «Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագրի շրջանակներում:

 

Ֆինանսավորում

«Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագիրն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) կողմից՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ:

 

Կապ

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ
Հասցե՝ Բաղրամյան 45, բն. 3, 0019 Երևան, ՀՀ
Հեռ.՝ (+374) 93 820665
Կամ՝ 093406842 և 091015611
Աշխատանքային ժամեր զանգերի համար՝ 10:00-18:00
Կայք՝ www.apy.am
Էլ փոստ՝ [email protected]

ԴԻՄԵԼ

 

Դարձի՛ր կամավոր


Նոր կամավորների հավաքագրման ծրագիրն իրականացվում է ՀԱԵ-ի կողմից՝ խթանելու հայ երիտասարդների մասնակցությունը երիտասարդական ծրագրերում, ինչպես նաև համայնքի կյանքում: Կամավորները ներդնում են իրենց ժամանակը և մասնագիտական հմտությունները՝ ի շահ կազմակերպության ու համայնքի՝ միևնույն ժամանակ զարգացնելով իրենց անձնային և մասնագիտական հմտությունները:

Հայտադիմումների ընդունման կարգ

Եթե որոշել եք դիմել կամավորների հավաքագրման ծրագրին, հետևե՛ք ստորև նշված հրահանգներին և համոզվե՛ք, որ բարեհաջող եք լրացրել հայտադիմումը։ Հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է սեպտեմբերի 30-ը, 2019 թվական։
Հայտադիմումը լրացնելու համար հետևե՛ք հետևյալ հղմանը՝ https://goo.gl/2wvc7y։

Կամավորական շրջանը տևում է 6 ամիս՝ հոկտեմբերից ապրիլ։
Նախընտրական փուլն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի։

Քայլ 1՝ ծանոթացե՛ք պահանջներին,
Քայլ 2՝ ընտրե՛ք՝ ՀԱԵ բաժիններից որում եք ցանկանում կամավորել,
Քայլ 3՝ լրացրե՛ք հայտադիմումը,
Քայլ 4՝ պատրաստվե՛ք հարցազրույցին։

Յուրաքանչյուր բաժինը բաղկացած է 10-30 կամավորներից։

Ստորև կարող եք ավելի մանրամասն ծանոթանալ ծրագրում ներգրավվելու պահանջներին ու պայմաններին և աշխատանքային խմբերի գործունեությանը։


Հանրային կապերի և հաղորդակցության բաժին

Հանրային կապերը շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների հաջողության հիմնական շարժիչ ուժն են: ՀԱԵ-ն բացառություն չէ: Լավ աշխատանք կատարելը բավարար չէ, եթե այն ճիշտ ձևով չես ներկայացնում: Ահա թե ինչ պատասխանատվություն է կրում ՀԱԵ-ում Հանրային կապերի և հաղորդակցության բաժինը: Բաժնում ընդգրկված կամավորները զբաղվում են ՀԱԵ-ի տեսանելիության ապահովմամբ, կազմակերպության սոցիալական կայքերի կառավարմամբ, հանրային պրեզենտացիաների կազմակերպմամբ, ինչպես նաև ուսանողների հետ հանդիպումների, քարոզարշավների և միջոցառումների կազմակերպմամբ: Հանրային կապերի և հաղորդակցության բաժնի գործունեությամբ է պայմանավորված ՀԱԵ-ի ներկայացումն արտաքին աշխարհին։

Հանրային կապերի և հաղորդակցության բաժինը ներառում է հետևյալ 7 աշխատանքային խմբերը՝

 • Բովանդակության մշակում
 • Սոցիալական մեդիա մարքեթինգ
 • Թարգմանչություն
 • Գրաֆիկ դիզայն
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 • Լուսանկարչություն
 • Տեսանկարահանում

Վերոնշյալ աշխատանքային խմերից որևէ մեկում կամավորելու համար  հարկավոր է համապատասխանել հետևյալ պահանջներին․

«Բովանդակության մշակում» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

 • Տեքստերի մշակման հմտություններ և լրագրության տարրական գիտելիքներ,
 • Ստեղծագործական մտածողություն և հաղորդակցության հմտություններ,
 • Տեքստերի խմբագրման հմտություններ,
 • Անգլերենի և հայերենի գերազանց իմացություն,
 • Հոդվածներ և մամլո հաղորդագրություններ գրելու փորձ,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

«Սոցիալական մեդիա մարքեթինգ» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

 • Մարտավարությունների պլանավորման հմտություններ,
 • Ստեղծագործական մտածողություն և հաղորդակցության հմտություններ,
 • Սոցիալական մեդիայում կիրառման նպատակով օգտագործվող բովանդակության մշակման փորձ,
 • Ստեղծագործական մոտեցում,
 • Անգլերենի և հայերենի գերազանց իմացություն,
 • Լրատվական ընկերություններում, հեռուստաընկերություններում կամ մեդիա հարթակում աշխատանքային կամ կամավորական փորձ,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

«Թարգմանչություն» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

 • Անգլերենի և հայերենի գերազանց իմացություն,
 • Անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն բանավոր և գրավոր թարգմանության աշխատանքային կամ կամավորական փորձ,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

«Գրաֆիկ դիզայն» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

 • Քննադատական և ստեղծագործական մտածողություն,
 • Adobe Photoshop և Adobe Illustrator ծրագրերով աշխատելու փորձ,
 • Գունային կոնցեպտի հասկացողություն,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

 • WordPress-ով աշխատելու փորձ,
 • Կայքերի հետ աշխատանքային փորձ,
 • Խնդիրների լուծման և տվյալների վերլուծությամբ պայմանավորված որոշումներ կայացման հմտություններ,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

«Լուսանկարչություն» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

 • Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների իմացություն,
 • Լուսանկարչական ունակություններ և թվային լուսանկարչական տեսախցիկի օգտագործման իմացություն,
 • Լուսանկարների մշակման հմտություններ,
 • Adobe Photoshop և Adobe Lightroom ծրագրերով աշխատանքային փորձ,
 • Մեդիա աշխատաժողովների և սեմինարների կազմակերպման փորձ,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

«Տեսանկարահանում» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

 • Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների իմացություն,
 • Տեսահոլովակներ պատրաստելու փորձ (տեսանկարահանում և մոնտաժում),
 • Ֆիլմերի պատրաստման փորձ ,
 • Համակարգչային գրաֆիկայի և 2D անիմացիայի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Սցենարներ գրելու կարողություն,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

Թեկնածուները պետք է ամբողջապես կամ մասնակի բավարարեն վերը նշված չափանիշներին։

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Հանրային կապերի և հաղորդակցության բաժնի ղեկավար Հենրիկ Սահակյանին՝ գրելով հետևյալ էլ․ հասցեին՝ [email protected]։

Ծրագրերի համակարգման բաժին

Ցանկանո՞ւմ ես զարգացնել քննադատական մտածողությունդ, առաջնորդության կարողություններդ։ Ցանկանո՞ւմ ես բանակցել, համագործակցել, ստեղծագործել, վերափոխել և զարգացնել մի շարք այլ կարողություններ և հմտություններ։ Եթե այո, ապա այս հնարավորությունը հենց քեզ համար է։

ՀԱԵ-ն հաճախակի հյուրընկալում և կազմակերպում է տարբեր միջազգային միջոցառումներ աշխատակազմի անդամների և կամավորների համար, ինչպես նաև արտաքին միջոցառումներ երիտասարդների, ՀԱԵ-ի հետևորդների, շահառուների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են ՀԱԵ-ի գործունեությամբ: Ծրագրերի համակարգման բաժնի աշխատանքները ներառում են տեղական և միջազգային բազմաբովանդակ ծրագրերի, միջոցառումների, քարոզարշավների, համերգների, կոնֆերանսների և աշխատաժողովների կազմակերպումը: Այս բաժինը պատասխանատու է ՀԱԵ-ի ներքին և արտաքին միջոցառումների պլանավորման, կազմակերպման, կառավարման և իրականացման համար:

Դու նաև հնարավորություն կունենաս կյանքի կոչելու քո իսկ մտահղացումները՝ դրանք կրթական և փոխանակման ծրագրերի տեսքով հանրությանը մատուցելով։ Ծրագրերը կարող են բազմազան՝ կախված քո հետաքրքրություններից և կարողություններից։

Ծրագրերի համակարգման բաժնում կամավորելու համար  հարկավոր է համապատասխանել հետևյալ պահանջներին․

 • Միջոցառումների կառավարման ոլորտում փորձ,
 • Նախագծերի կառավարման և կազմակերպման փորձ,
 • Կազմակերպչական և հաղորդակցման հմտություններ,
 • Անգլերենի բավարար և հայերենի գերազանց իմացություն,
 • Ստեղծագործական մտածողություն և խնդիրներ լուծելու ունակություն,
 • MS Word, Google Drive և Dropbox-ի հետ աշխատելու կարողություններ,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն,
 • Արտիստիկ հմտություններ (երգելու, պարելու, արտասանելու կարողություն, երաժշտական գործիքներ նվագելու կարողություն),

Թեկնածուները պետք է ամբողջապես կամ մասնակի բավարարեն վերը նշված չափանիշներին։

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ծրագրերի համակարգման բաժնի ղեկավար Աննա Թովմասյանին՝ գրելով հետևյալ էլ․ հասցեին՝ [email protected]։

Ինչքա՞ն ժամանակով է կամավորությունը:

Կամավորության նախնական փուլը նախատեսված է 6 ամսվա համար: Յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ ՀԱԵ-ն սկսում է կամավորների հավաքագրման նոր փուլ: Այնուամենայնիվ, հնարավոր է նաև երկարաձգել կամավորական շրջանի ժամկետը, եթե կամավորը կրկին դիմում է, և նրա հայտադիմումը հաստատվում է կազմակերպության կողմից։

Որո՞նք են կամավորի իրավուքները և շահերը:
 • Կամավորներին տրվում է հնարավորություն՝ մասնակցելու միջազգային թրեյնինգներին, փոխանակման ծրագրերին, որոնց ծախսերը մեծամասամբ հոգում է կազմակերպությունը:
 • Միջազգային և տեղական ծրագրերի մասնակիցների հավաքագրման ժամանակ նախապատվությունը տրվում է կամավորներին:
 • Կամավորներին կարող է տրվել հավաստագիր կամավորական շրջանը ավարտելու վերջում, ինչպես նաև նրանք կարող են անհրաժեշտության դեպքում ստանալ անհատական երաշխավորագրեր։
 • Կամավորները կարող են օգտագործել կազմակերպության հնարավորություները, սարքավորումները և ռեսուրսներն իրենց սեփական և աշխատանքային աճի համար:
 • Կամավորները դառնում են ՀԱԵ մեծ ցանցի անդամ և ստեղծում են կապեր, որոնք օգտակար կլինեն աշխատանքային շուկա մուտք գործելիս:
Որո՞նք են կամավորների պարտականությունները։
 • Կամավորները պարտավոր են շաբաթական 2 ժամ տրամադրել խմբային հանդիպումներին, որոնք մեծամասամբ տեղի են ունենում կազմակերպության գրասենյակում։
 • Կամավորները պարտավոր են իրականացնել իրենց հանձնարարված առաջադրանքները պատշաճ կերպով և ժամկետներում, որոնք սահմանվում են խմբի ղեկավարի կողմից։
 • Կամավորները մասնակցում են շաբաթական խմբային հանդիպումներին և պետք է օգտագործեն կազմակերպության հնարավորություններն ու ռեսուրսները հավուր պատշաճի:

Կամավորների և ՀԱԵ-ի համագործակցությունը հիմնված է կամավորական համաձայնագրի վրա, որը ստորագրվում է կամավորության շրջանի առաջին օրը: Պայմանագիրը սահմանում է երկու կողմերի բոլոր իրավունքներն ու պարտականությունները:

Նոր կամավորների հավաքագրման ծրագրին դիմելու վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 30-ն է։

My EVS story

Thinking about a short description for my previous year in Germany, looking back at my journey that started due to APY and continued in LandKunstLeben e.V., I often come to this title – EVS ruined my life.  Most of the time, people get confused, was it that bad? The answer is in my short story.

My story is not about crazy travelling through Europe (visiting more than 15 cities, 6 countries), making amazing, lifelong friends, nor it is about foreign languages that I learnt from basics or improved or got the interest to start learning nor it is about new cultures, new skills, new experiences that I gained, participating in the coolest workshops, competitions, trainings, getting better in my hobbies ( cooking, baking, SMM and many more).  My gratitude to EVS project is not even for the opportunity to experience for the first time in my life things like ecological gardening, planting, working in an office, even biking, eating Bretzel, meeting Finnish people and breaking the stereotype, that they are not funny ( they can really be) and many other things.

My story and my gratitude is not about all this wonderful, life-changing experiences, it is all about getting lost in the stations, breaking my leg ( while learning to bike), facing hardships, it is about destroying ideas and beliefs that I never questioned, destroying dreams that were fake to be brave enough to realize the real ones, my gratitude is about finding myself,  learning to learn, it is about ruining the life that once was full of fears, stereotypes, complexes to fill it with self-understanding, love, respect, friendship, honesty, strength, ability to fail, empathy, support, solidarity and happiness…

Was it that good, you might ask…

No, of course not. ( Because of constant happiness and delicious food, there is a high possibility of gaining weight).

My EVS story

I am Ani from Yerevan, Armenia and I did EVS/ESC in the heart of Vienna, Austria. Yes, I was a lucky person.

I applied for the EVS because I wanted to change my life for better, making it more interesting and diverse, to become more independent, do career and make new friends from all over the world. Now, when my ten months of EVS are over, I can say that I have accomplished that mission.

It has only been ten months but I learned and accomplished a lot of things during that period: I learned a totally new language from basics, German, I met new awesome people from different countries and with different background and became good friends with them, I was exposed to the culture of the country that hosted me, and the more I learned about that country and its people, the more I loved them. I miss Austria sometimes, as it became my second homeland or a country that I am quite familiar with and if being dropped there one day again I will not be lost there, for sure.I worked on my language skills, developed my social skills and career.  And I definitely became more independent. I was a volunteer at Kindergruppe Butterbrot. I was working with 2-6 years old kids. My work at the kindergruppe was very beneficial for me as it gave me an opportunity to grow, I gave as much as I could and I learned new methods of working with kids from my co-workers and I hope I can apply that knowledge one day here, in my country. And what is most important- I once again realized that I love kids and will be working with them in the future. And I really miss my kids there.

I had to work there for five days per week, for six hours a day. My tasks would include taking care of kids, reading books to them, playing different games with them, preparing food, putting the plates in the dishwashing machine, sometimes telling kids interesting things, doing crafts with them. My kindergruppe would also organize some excursions to museums, theaters, celebrations of some kind of festivals together so I would join the kids during the excursions as well and enjoy the theatre performances with them.

While being abroad, traveling becomes easier and one of my tips for the next volunteers is to travel as much as possible. I managed to visit two new countries while volunteering, but I know that I could allocate more time for traveling. It broadens one’s mind, and I had a feeling that I was a small piece of a whole; it gave me a feeling of integrity.

Volunteering is a responsibility, but at the same time it is fun. Now, already back to my country, I feel that I have left a piece from my heart in Austria which was just another European country for me before I did my EVS there. I wish it was possible to do another EVS/ESC again:) Of course, I don’t want to say that everything was smooth, without any problems. I have encountered some challenges but I was able to overcome them because I never felt lonely there, I was always surrounded with kind people, people from my hosting, receiving, sending organizations and NA, who were always next to me, ready to support. I would like to express my special gratitude to all these organizations and people involved in them who made my life so beautiful during these ten long months.

Although being in a pre-designed project which is supposed to go smoothly, it is a part of real life, where you have certain roles and you have to make decisions for yourself, perhaps for the first time in your life. And that is challenging and at the same time so wonderful.

I want other volunteers to put their doubts aside and apply for EVS without fears, being open to changes. You can do that! Don’t be afraid to do EVS, EVS is for everybody, EVS is for you!

 

Circular economy and the employability of disadvantaged youth

On 2-10 July, Lilit Kharatyan, Kristine Hovhannisyan and Knarik Husikyan, volunteers of Armenian Progressive Youth NGO took part in a seminar organized by our partner AMSED NGO in Strasbourg, France. The topic of the seminar was “Circular economy and the employability of disadvantaged youth”. The program of the seminar included many interactive methods of non-formal education such as conferences and round tables, simulation activities, open space workshops and visits to local associations.

Speaking about the training sessions, our volunteer Lilit Kharatyan mentioned, “I went to Strasbourg with a basic knowledge about circular economy, however, nine days of active working paid itself off. Experts from all over the world shared their knowledge on the subject and gave comprehensive information which I can utilize later on. Additionally, we were introduced to good practices from different countries, success stories and paths leading towards them. Non-formal education methods on their turn made the sessions more interesting and entertaining. Upon completion of the seminar, our efforts, performances and achievements were evaluated and recorded in the Youthpass.

The participants were delighted with the road they passed during the seminar. Reflecting on her individual growth, Knarik Husikyan says the following: “The project itself was a great experience. Overall, the project assisted my personal and professional development and my active participation in the society. It gave me such a good opportunity to encounter with people from different backgrounds. Also, I have gained knowledge about concepts and ideas regarding democracy, citizenship and civil rights. Thanks to the project, I learnt to appreciate the importance of creative expression of ideas, experiences and emotions, as well as, how to deal with ambiguity and how to get involved in new cultural experiences.”

Since the seminar hosted participants from 14 different countries, along with giving the participants an exceptional opportunity to get acquainted with the modern tendencies in circular economy, it ensured the intercultural exchange between representative of different countries. Sharing her experience regarding intercultural communication, Kristine Hovhannisyan tells: ” I am very sociable person by nature and for me, it was such a great opportunity to get acquainted with different people. It gave me a chance to have a better intercultural competence which involves understanding different cultures, languages, customs, religions, as well as, social, ethnic and educational backgrounds. Also, thanks to the project, I have made many lifelong friends and I am really excited for that.”

“Everyone Matters” Fellowship Program in Berlin, Germany


1 year and 4 months ago, Armenian Progressive Youth NGO launched the long-term project “Everyone Matters! Development of Inclusive and Participatory Youth Work Practices in Eastern Partnership countries”. As a part of the project, four of APY staff members, Henrik Sahakyan, Anna Tovmasyan, Nelly Paytyan and Artashes Papyan took part in a Fellowship Program in Berlin, Germany. This phase of the project was designed to provide a chance for civic organizations operating in Eastern Partnership countries including Armenia, Georgia, Belarus and Ukraine to have a week-long Fellowship in EU-based Civil Society Organizations operating in Germany, Belgium and Sweden for knowledge and cultural exchange. Prior to the fellowship program, APY organized training courses for youth workers in Armenia, as well as, a huge conference which took place in Tbilisi, Georgia.

As a part of Fellowship Program, few members of APY spent a week in social impact startup named TeachSurfing. Henrik presents the organization with the following words, “Basically, the organization itself is a platform which connects Trainers (the TeachSurfers) willing to transfer their knowledge and skills and Organizations such as schools and NGOs who are in need of trainers. The whole activities of the organization including the workshops and training courses are organized on a voluntary basis”.

Henrik also said, “Surprisingly, there are currently 57 host organizations in Armenia registered to TeachSurfing. Although I was familiar with TeachSurfing before due to our partnership, I got a chance to take a closer look at the organization, participate in its daily activities and make a better connection with its members. In general, I felt quite impressed with the idea, mission and the activities of the organization.”

He further elaborates his experience that he had in this one week, “During the program, I worked on the analysis of their social media channels of TeachSurfing in parallel with my role in APY. I have reached out their social media platforms, made a SWOT analysis and presented my findings. Since common and frequent usage of social media channels, social media management is one of the key components that is essential for the success of any kind of business today, whether for profit or non-profit. Promoting the organization and reaching a broader audience is more achievable through social media and resultantly, strong social media presence is quite significant for international organizations such as APY and TeachSurfing.”


 
Since APY is on the edge of strategic and missionary changes, Henrik believes he can make significant contributions to the organization with the assistance of his recent experience: “In the upcoming weeks, we will have teamwork rate meeting to evaluate our past and current activities. Additionally, in October, 2019, we will celebrate the 10th anniversary of our organization and we are planning to develop a new organizational strategy and widen our target audience. I believe I can transfer the knowledge that I gained during this fellowship programme in our meetings and initiate to adapt work practices that I have encountered to enhance our organization.”

Anna Tovmasyan, the Project Manager of APY, also participated in a week-long Fellowship Program. She describes her experience within the program as following, “During the project, I tried to provide a link between organizations in Armenia, which could establish partnership with TeachSurfing by sending official emails. During the research, I found out that there are 57 organizations operating in Armenia, and my main goal was to spread the info on the platform among Armenian partners.”

She describes her most important intakes and her future plans for the organization: “The most impressive thing that I encountered during this program was the appreciation of volunteerism in European Union countries. In EU countries, volunteers are willingly devoting their time and efforts for self-fulfillment and for the sake of helping others. In comparison, the notion of volunteerism is not quite developed in Armenia yet for both organizations and volunteers, however, we would like to change that and bring a new attitude toward volunteerism. In addition, we are planning to strengthen our partnerships with organizations who would be willing to host TeachSurfers and organize a workshop related with project management in the future.”

 

Tools for promoting youth entrepreneurship

AISI Youth Alliance has successfully implemented the Training Course “Tools for promoting youth entrepreneurship”. The training reunited 30 youth workers coming from Armenia, Georgia, Italy, Moldova, Spain and Ukraine. The event took place between 18 of February and 3 of March in Telavi, Georgia.

The main objectives of the training were to develop participants competences for facilitating individual and group learning processes and skills needed to design training programs based on the principles of non-formal education and to create methodologies for workshops that provide youngsters with entrepreneurial competences.

The training was an intense and transformational experience for everyone involved: participants, trainers, organisers.

The training was facilitated by experienced trainers in youth work and experts in the field of entrepreneurship. The main themes approached during the sessions of the training are:  Designing educational programs for youth; Creative problem solving; Business simulation games; Developing non-formal educational methods in the field of youth entrepreneurship; Development of skills for successful interaction and teamwork; Development of skills for effective communication in learning environments; Development of skills to use non-formal learning and interactive teaching methods as tools for training.

During the first part of the training, participants have developed their skills as trainers in the field of non-formal education. The training started by building a common ground on what is non-formal education and the features under which this type of education takes place. Next, participants have discovered group dynamics principles and how the learning experience takes place. Participants had the chance to explore the different learning theories and learning styles.

Furthermore, participants have discovered a variety of non-formal educational methods that can be used when organising learning activities for youth. Each participant practiced their ability to deliver a speech trough a creative session where they had to prepare speeches on a given topic. It was a nice surprise to see the amazing public speaking skills that participants have and the emotions they were able to transmit to the audience. The participants discovered as well how to improve their creative thinking skills and different techniques meant to unleash ideas, as well as techniques used to generate new ideas for businesses.

In the next part, participants have developed their competences in the field of entrepreneurship. They have acquired new knowledge on what it means to be entrepreneur, basic knowledge of finances, business models and other specific knowledge in the area of business and entrepreneurship.

The third part of the training challenged participants to put in practice their new acquired competences and to create non-formal education methods that aim to provide entrepreneurial competences to youngsters. In the next months, participants will be trainers at local level in their countries and they will deliver workshops for young people based on the methods they created.

During the training, participants also met with the representatives of Telavi and Kvareli municipalities from Kakheti region of Georgia. During the official meeting, participants asked questions to the officials to find out what are the plans of the local authorities to support entrepreneurship at local level.  Participants shared the situation concerning youth entrepreneurship in their communities and shared the common challenge present in their communities: the brain drain. The current project aims to brings solutions to this problem on a long term by enhancing young people entrepreneurial potential and enabling them with the skills needed to develop a business that uses the local potential.

Apart from the educational part of the training related to the topic, the participants discovered Georgia and its culture. Participants learned how to cook “Khincali” and “Churchkhela” two of the most known Georgian traditional foods and sweets. They also attended a “Supra” – Georgian traditional dinner where they tasted amazing foods and felt the local spirit and hospitality. Participants created new friendships among them and enjoyed a good atmosphere.

Day by day participants have changed and improved themselves as trainers and as persons. At the end of the two weeks everyone there was a better person, with new ideas and inspiration to continue improving at personal and professional level. The power of non-formal education and on this type of trainings lays in the holistic transformational experience offered.

The training course “Tools for promoting youth entrepreneurship” is one of the main activities of the KA2 project “Young Entrepreneurs for Community growth” coordinated by AISI Youth Alliance and implemented in partnership with youth organisations from five other countries: Poruch from Ukraine, Cilento Youth Union from Italy, Creatorii from Moldova, ADEFIS Juventud International from Spain and Armenian Progressive Youth from Armenia.

Young Entrepreneurs for Community Growth represents a Capacity Building in the Field of Youth project, Eastern Partnership Youth Window projects co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission.