Vacancy: PR and Communications Manager

May 30, 2023
We are looking for an enthusiastic person to join us as a PR and Communications Manager. Under the position, the
Read More

Բազմազանության այգի Ալտերնատիվ երիտասարդական կենտրոնում

April 30, 2023
Նախորդ մի քանի շաբաթները շատ հետաքրքիր և արդյունավետ էին Ալտերնատիվ երիտասարդական կենտրոնում։ Մի խումբ երիտասարդներ շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ
Read More

Հետազոտական աշխատանքի հնարավորություն

April 7, 2023
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 10 ժամ Տևողությունը` 5 (հինգ) ամիս՝ երկարաձգման հնարավորությամբ Աշխատանքի սկիզբը` մայիսի 1, 2023 Աշխատանքի ավարտը՝ սեպտեմբերի 1, 2023 Աշխատանքի նկարագրություն Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ն
Read More

Երիտասարդների մասնակցությունը քաղաքականությունների մշակմանն ու որոշումների կայացմանը

February 3, 2023
Լույս է տեսել «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ կողմից իրականացված «Երիտասարդների մասնակցությունը քաղաքականությունների մշակմանն ու որոշումների կայացմանը» հետազոտությունը։ Հետազոտության նպատակն էր
Read More

Զբաղվածություն և ձեռնարկատիրություն: Դասընթացավարի ձեռնարկ

November 24, 2022
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ ընթացող և «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող Քովիդ-19 Համերաշխության ծրագրի ենթադրամաշնորհային
Read More

Learning to counter online hate speech through UP!

November 22, 2022
Over the past week, 40 youth workers, educators, and youth trainers from 14 countries have gathered in Dilijan to address
Read More
Partner up with APY

Partner up with APY

APY has more than 6 years of experience partnering with organizations of every size, in diverse sectors, and from all parts of the globe. If you share our vision of an educated, progressive and welfare society where young people play an active role, don’t hesitate to contact us for possible partnership. Together we can ensure that through partnership we can reach our strategic goals.

Send Donation

Send Donation

Your donation will help APY to ensure that some of the most vulnerable young people in Armenia are able to realize a brighter future. With our experience and knowledge, you can be confident when making your donation. Donors like you enable us to reach and help more young people in Armenia. Together we’ll see greater results in APY’s 3 priority areas: empowering economically vulnerable young people with knowledge and mobility opportunities, helping young people to solve the most challenging problems in their communities and training youth workers and trainers to support youth more effectively. For a Donation please send a message to [email protected]

Click to play