Call for a trainer to train-the-trainers (TTT)

TERMS OF REFERENCE 

Service description: 

Within the “Fostering Entrepreneurial Potential of Young People in Armenia” project, Armenian Progressive Youth NGO is seeking experienced trainers to design and implement a 4-day Train-the-trainers (TTT) programme to train 4 trainers in the field of entrepreneurship and 2 project coordinators on various skills and topics related to facilitation and coaching in entrepreneurship, training design and delivery, needs assessment, idea generation and business development principles.

The Train-the-Trainers program stands as a pivotal segment within the broader framework of APY’s overarching initiative, strategically aligned to enhance and nurture the entrepreneurial potential of young individuals situated across diverse regions of Armenia. The objective is to empower trainers and coordinators with advanced competencies, enabling them to effectively cascade this expertise to aspiring young entrepreneurs within their respective communities.

This initiative is a proactive step by APY to foster a sustainable and impactful ecosystem for entrepreneurship education, aiming to uplift and equip young individuals with the necessary skills, knowledge, and tools vital for their entrepreneurial endeavors. Through strategic capacity building, the program aspires to catalyze positive transformations and contribute to the growth and prosperity of Armenia’s youth in the entrepreneurial landscape.

Objectives of the TTT program:

 • To provide trainers with the necessary skills in facilitation and presentation, coaching in the field of entrepreneurship, adult learning principles, training design and delivery, needs assessment, and related areas.
 • To develop a comprehensive agenda covering necessary knowledge, skills, and tools for the trainers and coordinators.
 • To compile and prepare necessary resource materials for the TTT program.
 • To facilitate interactive sessions and exercises that enhance the learning experience of trainers and coordinators.
 • To encourage and support trainers to independently design, organize, and conduct their own training sessions and workshops, enabling them to take ownership of their training initiatives and adapt them to the specific needs of their target audiences.

Scope of Work:

 • Delivering practical sessions on facilitation and presentation skills, entrepreneurship coaching, adult learning principles, training design and delivery, needs assessment, and related competencies.
 • Co-developing a comprehensive agenda encompassing the required knowledge, skills, and tools crucial for the trainers and coordinators’ effective performance.
 • Compiling, organizing, and preparing resource materials that aid in the delivery of the TTT program, ensuring they are relevant and adaptable to diverse learning environments.
 • Conducting interactive sessions, workshops, and exercises designed to optimize the learning experience for trainers and coordinators, fostering engagement and practical skill application.
 • Providing mentorship and ongoing support to the trainers, fostering their autonomy in designing and executing tailored training initiatives aligned with the specific needs of their target audiences.

Deliverables the TTT trainer will produce: 

 • Training modules and materials focused on facilitation, coaching in entrepreneurship, adult learning principles, training design, needs assessment, and related topics.
 • Resource materials collated and organized to support the delivery of the TTT program effectively.
 • An interactive and comprehensive agenda detailing the knowledge, skills, and tools for the trainers and coordinators.

Qualifications and Requirements that the Train-the-Trainers (TTT) trainer should ideally possess:

 • Professional Experience: 
 • Extensive background in entrepreneurship education, training, and facilitation, preferably with a focus on underserved communities.
 • Proven experience in conducting TTT programs or training initiatives in entrepreneurship development.
 • Demonstrated expertise in coaching, mentoring, and guiding trainers and coordinators in the field of entrepreneurship.
 • Certifications or specialized training in adult learning principles, training design, needs assessment, facilitation, and coaching.
 • Proficiency in using various instructional methods, techniques, and tools to enhance learning experiences.
 • Excellent communication, presentation, and interpersonal skills. Ability to collaborate effectively with the project coordinators and co-trainer to create content and structure for the TTT program.
 • Strong leadership qualities to guide and mentor trainers and coordinators throughout the TTT program and beyond.
 • Subject Matter Expertise: 
 • Comprehensive understanding of entrepreneurship principles, creative problem-solving, leadership skills, and business development approaches.

Duration: 

The 4-day TTT is planned to take place mid-January allowing ample time for hands-on training sessions, material preparation, collaborative agenda development, and mentorship activities.

Application Process

Interested professionals are invited to indicate their desire to be part of the TTT program development and execution by submitting the following application materials via email to [email protected]  by the deadline of December 12, 2023:

 • Curriculum Vitae (CV): A comprehensive CV detailing their relevant qualifications, experience, and educational background.
 • Price Offer: Along with their CV, experts are required to provide a price offer detailing their financial expectations for their involvement in the TTT programme.

Evaluation and Shortlisting

The selection committee, composed of representatives from the “Fostering Entrepreneurial Potential of Young People in Armenia” project will evaluate the submitted applications. Shortlisted candidates may be invited for an interview and additional assessments to further evaluate their suitability for the program.

Contract Negotiation

Upon successful evaluation and selection, Armenian Progressive Youth NGO will enter into contract negotiations with the chosen experts, including discussions regarding remuneration and contractual terms.

***

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Աշխատանքի հնարավորություն։ Զբաղվածության մասնագետ

Զբաղվածության մասնագետի ծառայության նկարագրություն

Պաշտոն՝ Զբաղվածության մասնագետ

Ծառայություն՝ Աջակցություն շահառուներին աշխատաշուկայի ինտեգրման գործընթացում

Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր

Ժամանակացույց՝ նոյեմբերի 17 – փետրվարի 17, 2023

Աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն՝ շաբաթական 5 օր, օրական 5 ժամ, APY-ի գրասենյակից

Գրասենյակային ժամեր՝ 5 ժամ 09:00-19:00 (պետք է ամրագրվի պայմանագրում)

Վճարման կարգ՝ 205․000 դրամ ամսական (ներառյալ բոլոր հարկերը)

 

Աշխատանքի նկարագրություն

Փորձագետը կաջակցի շահառուներին հմտություններ ձեռք բերելու և աշխատանքի հնարավորություններ գտնելու հարցում՝ խթանելու տնտեսական անկախությունը և նվազեցնելու հումանիտար օգնությունից կախվածությունը:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

 • Աջակցել շահառուներին աշխատաշուկան ուսումնասիրելու և համապատասխան հաստիքների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու գործընթացում:
 • Հաստատել կապեր գործատուների հետ և ուղորդել շահառուներին պոտենցիալ ընկերություններ/կազմակերպություններ:
 • Մասնակիցների տվյալների բազայի կազմում և վարում։
 • ՀԱԵ-ին ներկայացնել միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ։
 • Տրամադրել զբաղվածության հետ կապված խորհրդատվություն Արցախից բռնի տեղահանված անձանց։
 • Անհատական և պմբային դասընթացներ կազմակերպել հետևյալ թեմաներով. CV և ռեզյումե կազմելու հմտություններ, աշխատանք փնտրելու գործընթացը, հիմնական կայքեր և գործընթացներ, հաղորդակցության հիմունքներ և հետադարձ կապ, աշխատանքային իրավունք, պայմանագրերի տեսակները, առաջնորդություն և այլն:
 • Շահառուներին աջակցել մրցակցային CV կազմելու հարցում։
 • Աջակցել շահառուներին վերհանելու իրենց ուժեղ կողմերն ու հմտությունները։
 • Կապ պահել գործատուների հետ և աշխատանքային հնարավորություններ գտնել շահառուների համար, կազմակերպել աշխատանքային հարցազրույցներ և շահառուներին պատրաստել մասնակցելու այդ հարցազրույցներին։
 • Հաշվետվություն ներկայացնել կազմակերպությանը՝ աշխատանք գտած անձանց քանակի, աշխատավայրերի և աշխատանքային ոլորտների մասին։

Ակնկալվող արդյունքներ՝

 • Տեղահանված անձինք ձեռք են բերում արժեքավոր հմտություններ և աջակցություն ստանում աշխատանքի հնարավորություններ գտնելու հարցում:
 • Բարելավված տնտեսական անկախությունը, նվազեցնելով կախվածությունը մարդասիրական օգնությունից:
 • Հզորացում՝ աշխատունակության բարձրացման միջոցով, ինչը կհանգեցնի ավելի մեծ ֆինանսական կայունության:

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

Պահանջվող որակավորումներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն հոգեբանության, զբաղվածության ոլորտի, տնտեսագիտության, բիզնեսի կառավարման, սոցիալական աշխատանքի, սոցիոլոգիայի և հարակից ոլորտներում:
 • Դասընթացներ անցկացնելու և անհատական աջակցություն ցուցաբերելու փորձ։
 • Գործատուների հետ կապեր հաստատելու փորձ:
 • Անձնական և հուզական զարգացմանը աջակցելու փորձ։
 • Սոցիալական ներառման նախագծերում աշխատելու փորձ։
 • Վերլուծական և հաշվետվություններ կազմելու ունակություններ։
 • Կազմակերպչական և պլանավորման հմտություններ։
 • Ճկուն, մոտիվացված և նպատակասլաց անհատականություն։
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը և ուղեկցող նամակը։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ նոյեմբերի 12-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Զբաղվածության մասնագետ»։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել  [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ

Պաշտոն՝ Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ
Ծառայություն՝ Կազմակերպության 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանի և գործողությունների ծրագրի մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Կազմակերպության 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանի և գործողությունների ծրագրի վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է ռազմավարական պլանավորման փորձագետի, ով կմշակի կազմակերպության 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանը և գործողությունների ծրագրը։ ՀԿ-ի 5-ամյա ռազմավարական պլանը և դրան ուղեկցող գործողությունների ծրագիրը պետք է ապահովեն կազմակերպության արդյունավետությունը, կայունությունը և համապատասխանությունը իր առաքելությանը և նպատակներին՝ ուրվագծելով կազմակերպության 2024-2028 թվականների ռազմավարական ուղղությունները և սահմանելով կազմակերպության երկարաժամկետ և միջնաժամկետ նպատակներն ու խնդիրները։ Ռազմավարական պլանին կից գործողությունների ծրագիրը պետք է ներկայացնի կազմակերպության կոնկրետ խնդիրները, պարտականությունները, ժամանակացույցը և ակնկալվող կատարողական ցուցանիշները:

Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Սերտորեն համագործակցելով «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ թիմի և աշխատակազմի անդամների հետ՝ համաձայնեցնել ռազմավարական պլանավորման մանրամասն նախագիծը։
● Վերլուծել կազմակերպության առաքելությունը, նպատակները և ընթացիկ ծրագրերը։
● Կատարել կազմակերպության կարիքների գնահատում և վերլուծություն՝ բացահայտելու կազմակերպության ներկայիս կարգավիճակը, մարտահրավերները, հնարավորությունները և շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքները:
● Համագործակցել կազմակերպության ղեկավարության և շահագրգիռ կողմերի հետ՝ հստակեցնելու կամ վերահաստատելու կազմակերպության առաքելությունը, տեսլականը և հիմնական արժեքները:
● Սահմանել կազմակերպության հստակ երկարաժամկետ և միջնաժամկետ նպատակները՝ յուրաքանչյուր նպատակի համար մշակելով SMART նպատակներ։
● Աշխատել կազմակերպության հետ՝ բացահայտելու նոր ծրագրեր, նախագծեր կամ նախաձեռնություններ, որոնք համապատասխանում են ռազմավարական նպատակներին և լուծում կազմակերպության առաջ դրված խնդիրները:
● Գնահատել ռազմավարական պլանի արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսները:
● Պլանավորման գործընթացում ներգրավել հիմնական շահագրգիռ կողմերին, ներառյալ կազմակերպության անձնակազմին, խորհրդի անդամներին, կամավորներին, շահառուներին, դոնորներին և գործընկերներին։
● Մշակել գործողությունների մանրամասն ծրագիր, որը բաժանում է ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները կոնկրետ խնդիրների, պարտականությունների, ժամանակացույցերի և կատարողականի ցուցանիշների: Սահմանել հիմնական կատարողականի ցուցիչները (KPI)՝ առաջընթացը և հաջողությունը չափելու համար:
● Իրականացնել խորքային հարցազրույցներ կազմակերպության աշխատակիցների, կամավորների և շահառուների հետ։
● Վերլուծել և ամփոփել ստացված տվյալները և արդեն իսկ գոյություն ունեցող քաղաքականությունները և ռազմավարությունները։
● Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացման ու հանրահռչակման միջոցառումներին։
● Մշակել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանի և գործողությունների ծրագրի վերջնական տարբերակը հայերեն լեզվով։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն պետական կառավարման, հանրային քաղաքականության, սոցիոլոգիայի, քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերությունների կամ հարակից գիտությունների ոլորտում։
● Հետազոտություններ իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ։
● Կանոնակարգերի և քաղաքականությունների վերաբերյալ հետազոտություն, վերլուծություն կամ ակադեմիական հոդվածներ հեղինակելու փորձ։
● Հասարարակական կազմակերպությունների կառուցվածքի, կառավարման և առաջնահերթությունների սահմանման վերաբերյալ գիտելիք և փորձառություն։
● Ռազմավարական պլան և գործողությունների ծրագիր մշակելու ապացուցված փորձ։
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը  ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Գնումների և հակակոռուպցիոն քաղաքականության փորձագետ

Պաշտոն՝ Գնումների քաղաքականության վերանայման և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման փորձագետ
Ծառայություն՝ Կազմակերպության գնումների քաղաքականության վերանայում և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Գնումների քաղաքականություն վերանայված և հակակոռուպցիոն քաղաքականության վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է գնումների քաղաքականության վերանայման և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման փորձագետ՝ իր գնումների քաղաքականությունը բարելավելու և կազմակերպությունում կոռուպցիայի կանխարգելման մեխանիզմներ մշակելու համար:

Կազմակերպության գնումների քաղաքականության և հակակոռուպցիոն քաղաքականության նպատակն է սահմանել կազմակերպության աշխատակիցների էթիկական վարքագծի կանոնները, կանխարգելել ֆինանսական չարաշահումները, նվազեցնել հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը, ներդնել գնումների իրականացման էթիկական պրակտիկա, նպաստել կազմակերպության ռեսուրսների արդյունավետ բաշխմանը, կառավարել հնարավոր շահերի բախումը և բարձրացնել կազմակերպության ներսում հաշվետվողականության մակարդակը։
Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Իրականացնել կազմակերպության գնումների քաղաքականության համապարփակ վերլուծություն՝ բացահայտելու ուժեղ, թույլ և բարելավման ենթակա կողմերը:
● Մշակել ամուր հակակոռուպցիոն մեխանիզմներ, որոնք անխափան կերպով կինտեգրվեն կազմակերպության գնումների քաղաքականության մեջ՝ ապահովելով համապատասխանությունը հակակոռուպցիոն միջազգային չափանիշներին:
● Մշակել թափանցիկության խթանիչ գործիքներ որոշումների կայացման գործընթացներում և ֆինանսական գործարքներում:
● Ստեղծել հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որոնք արգելում են ոչ էթիկական վարքագիծը, կոռուպցիոն պրակտիկաները և սահմանում են շահերի բախումն ու դրանից խուսափելու մեխանիզմները:
● Ձևակերպել ֆինանսական վերահսկողության մեխանիզմներ, ֆինանսական խախտումները և չարաշահումները կանխելու նպատակով:
● Առաջարկել մեխանիզմներ ռիսկերի կանոնավոր գնահատումներ իրականացնելու համար՝ կոռուպցիայի նկատմամբ խոցելիությունը բացահայտելու և դրանց վերացման ուղղությամբ ակտիվ քայլեր ձեռնարկելու նպատակով:
● Մշակել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել գնումների քաղաքականության վերանայված տարբերակը և հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն բիզնեսի կառավարման, հանրային կառավարման, ֆինանսների, իրավագիտության կամ հարակից ոլորտում։
● Ապացուցված փորձ գնումների քաղաքականության մշակման և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման ոլորտներում:
● Ուժեղ հետազոտական և վերլուծական հմտություններ:
● Գնումների, հակակոռուպցիոն պրակտիկաների և միջազգային ստանդարտների իմացություն:
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Արտաքին հաղորդակցության մշակման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Արտաքին հաղորդակցության, հանրային կապերի և մարքեթինգի փորձագետ

Պաշտոն՝ Արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության մշակման փորձագետ
Ծառայություն՝ Կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության մշակման փորձագետի, ով կմշակի կազմակերպության ռազմավարությունը։ Կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության նպատակն է աջակցել կազմակերպությանն իր առաքելությանը և նպատակներին համապատասխան իր շահառուների, անդամների և առավել լայն հանրության հետ հաղորդակցության արդյունավետության բարձրացմանը, կազմակերպության տեսանելիության և գործունեության մասին իրազեկվածության բարձրացմանը, սոցիալական մեդիայի արդյունավետ օգտագործմանը։

Ուղեցույցն ու ռազմավարությունը պետք է սահմանեն կազմակերպության թիրախային լսարանը, առաջարկեն թիրախային լսարանին հասնելու արդյունավետ մեխանիզմներ և գործողություններ, ձևակերպեն կազմակերպության թվային ինքնությունը, բովանդակության ռազմավարությունը, կարգավորեն լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունները, սահմանեն սոցիալական մեդիայի կառավարումը և կազմակերպության սոցիալական մեդիայի առաջխաղացումը, առաջարկեն ռազմավարության իրականացման համար բյուջեի և ռեսուրսների հաշվարկ և այլն։

Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Իրականացնել կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության, հանրային կապերի և մարքեթինգի ուժեղ և թույլ կողմերի վերլուծություն՝ առաջարկելով ժամանակակից միտումներին և միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան ռազմավարություն:
● Հարցազրույցներ իրականացնել կազմակերպության աշխատակիցների և շահառուների հետ և վերլուծել և սինթեզավորել հավաքաված տվյալները՝ դրանք ուղեցույցի և ռազմավարության մշակման մեջ օգտագործելու նպատակով։
● Համագործակցել կազմակերպության հանրային կապերի և հաղորդակցության պատասխանատուի հետ՝ մշակելու արշավներ և հաղորդագրություններ, որոնք համահունչ են կազմակերպության նպատակներին և առաքելությանը:
● Հետևել և գնահատել հաղորդակցման նախաձեռնությունների արդյունավետությունը և կատարել տվյալների վրա հիմնված առաջարկություններ, որոնք միտված կլինեն ընթացակարգերի բարելավմանը:
● Մշակել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցը և մարքեթինգային ռազմավարությունը։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն հանրային կապերի, մարքեթինգի կամ հարակից ոլորտում:
● Ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ռազմավարությունների մշակման և իրականացման ապացուցված փորձ:
● Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման ուժեղ հմտություններ:
● Սոցիալական մեդիայի կառավարման և վերլուծական գործիքների իմացություն:
● «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ի արժեքների և առաքելության ըմբռնում:
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Արտաքին հաղորդակցության մշակման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Աշխատանքի հնարավորություն: Անվտանգության քաղաքականության մշակման փորձագետ

Պաշտոն՝ Անվտանգության քաղաքականության մշակման փորձագետ
Ծառայություն՝ Անվտանգության քաղաքականության (կիբեռանվտանգություն, գրասենյակի անվտանգություն, տեղեկատվական և անձնական տվյալների անվտանգության ընթացակարգեր) մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Քաղաքականության վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է անվտանգության քաղաքականության մշակման փորձագետի, ով կմշակի կազմակերպության անվտանգության քաղաքականությունը, որի նպատակն է ապահովել կազմակերպության գործունեության անվտանգությունը և շարունակականությունը, ինչպես նաև պաշտպանել կազմակերպության անձնակազմի, կամավորների և շահառուների անվտանգությունը:

Կազմակերպության անվտանգության քաղաքականության նպատակն է կարգավորել անձնական տվյալների պաշտպանությունը, կազմակերպության տեղեկատվական անվտանգությունը, զգայուն տեղեկատվության գաղտնիությունը, կիբերանվտանգությունը, աշխատակիցների, կամավորների և շահառուների ֆիզիկական անվտանգությունը, աշխատակիցների ուսուցումը և իրազեկումը անվտանգության վերաբերյալ, միջադեպերին արձագանքելու ընթացակարգերը, ռիսկերի կառավարումը և այլն։

Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Իրականացնել կազմակերպության կիբերանվտանգության, գրասենյակային անվտանգության և ընթացակարգային անվտանգության ոլորտներում առկա սպառնալիքների և խոցելիության ուսումնասիրություն:
● Համագործակցել կազմակերպության աշխատակազմի հետ՝ գնահատելու անվտանգության հետ կապված բացերը և բարելավման ենթակա ոլորտները:
● Մշակել կազմակերպության անվտանգության համապարփակ քաղաքականությունը և ընթացակարգերը, որոնք համահունչ են միջազգային ստանդարտներին և պահանջներին:
● Առաջարկել կազմակերպության առջև ծառացած կամ հնարավոր ռիսկերի նվազեցման համար անվտանգության միջոցներ և մեխանիզմներ:
● Ուսուցման միջոցով աջակցել կազմակերպության աշխատակազմի անդամներին անվտանգության քաղաքականության և ընթացակարգերի ներդրման, իրականացման և գնահատման հարցում:
● Ամփոփել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել հայերեն լեզվով մշակված Անվտանգության քաղաքականությունը։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն կիբրանվտանգության, տեղեկատվական անվտանգության կամ հարակից բնագավառներում:
● Հետազոտությունների, ռիսկերի գնահատման և անվտանգության քաղաքականության մշակման ապացուցված փորձ:
● Կիբերանվտանգության սկզբունքների, գրասենյակային անվտանգության լավագույն փորձի և անվտանգության ընթացակարգերի լավ իմացություն:
● Կարգավորող պահանջների և համապատասխանության ստանդարտների իմացություն (օրինակ՝ GDPR, ISO 27001, NIST):
● Վերլուծական և խնդիրներ լուծելու հմտություններ:
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Անվտանգության քաղաքականության մշակման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։
Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Հետազոտական աշխատանքի հնարավորություն

Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 10 ժամ
Տևողությունը` 5 (հինգ) ամիս՝ երկարաձգման հնարավորությամբ
Աշխատանքի սկիզբը` մայիսի 1, 2023
Աշխատանքի ավարտը՝ սեպտեմբերի 1, 2023

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ն փնտրում է հետազոտող(ներ)ի՝ երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում առնականության վերաբերյալ ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով։

Ուսումնասիրության նպատակն է`

 • բացահայտել երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում առնականության և դրա հետ կապակցված կարծրատիպերի ձևավորման առանձնահատկությունները, առնականության կայացման վրա ազդող գործոններն ու դերակատարները։

Ուսումնասիրությունը պետք է իրականացվի մայիս-օգոստոս ամիսներին։ Թիրախային խմբի, ուսումնասիրության հարցադրումների, ինչպես նաև մեթոդաբանության հստակեցումը կիրականացվի ՀԱԵ-ի աշխատակազմի և ընտրված հետազտող(ներ)ի հետ միասին։

Հիմնական պարտականությունները․

 • Ներգրավվել թիրախային խմբի, հարցադրումների հստակեցման աշխատանքներին, ինչպես նաև մեթոդաբանության մշակմանը։
 • Իրականացնել խորքային հարցազրույցներ երիտասարդ տղամարդկանց հետ։
 • Իրականացնել խորքային հարցազրույցներ փորձագետների հետ։
 • Վերլուծել և ամփոփել ստացված տվյալները։
 • Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացման ու հանրահռչակման միջոցառումներին։

Հետաքրքրված անձինք կարող են ներգրավվել ուսումնասիրության իրականացման գործընթացում ինչպես ամբողջությամբ, այդպես էլ մասնակի։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

 • Մագիստոսի կամ ավելի բարձր կոչում սոցիոլոգիայի, մարդու իրավունքների կամ հարակից գիտությունների ոլորտում։
 • Հետազոտություններ իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ։
 • Առնականության վերաբերյալ հետազոտություն, վերլուծություն կամ ակադեմիական հոդվածներ հեղինակելու փորձ (բացակայության դեպքում գենդերային հիմնահարցերի վերաբերյալ նույնատիպ փորձ)։
 • Գենդերային հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ, գենդերային զգայունություն։
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտում առկա փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք, ինչպես նաև հետաքրքրվածության նամակ (առավելագույնը կես էջ)։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև ապրիլի 16-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Ուսումնասիրություն․ առնականություն»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի նաև գնառաջարկ՝ ուսումնասիրությունն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարման գումար կամ գումարային սանդղակ։

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 041129004 մինչև ապրիլի 12-ը կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Call for Handbook Author/Team of Authors

Position: Handbook Author/Team of Authors
Service: Development of the “Handbook for youth workers with exercises and information on how to promote inclusion of marginalized young people and youth at risk through youth work”
Location: Yerevan
Type of Contract: Service Contract
Work Plan: The work plan will be made together with APY.
Fees: The total amount for the contract to be negotiated based on the proposition and experience of the service provider.
Payment: A final payment will be made upon the approval of the submitted deliverables.

Working Conditions
● Based in Yerevan;
● Deliverable-based contract starting from 01.03.2022;
● Contract according to Armenian Labour Code.

About the Position
APY NGO is looking for inclusion experts (trainer, youth worker, youth program manager, etc.) for the development of a “Handbook for youth workers with exercises and information on how to promote the inclusion of marginalized groups and youth at risk through youth work”.

Deliverables
● Collecting and analyzing tools and best practices from partner organizations and other stakeholders;
● Drafting sections and chapters of the publication from the material collected (the tentative chapter division is available below):

 1. Introductory remarks
 2. About the partner organizations
 3. Concepts and approaches concerning inclusion and diversity
 4. The foundations and principles of inclusive youth work
 5. International best practices of inclusive youth work
 6. Case studies on social inclusion of the youth
 7. Tools and methods for assessing the capacities and impact of the organization in the field of inclusion and diversity in youthwork
 8. Recommendations for promoting inclusive youth work
 9. Concluding remarks
 10. Further reading

● Editing the final draft (e.g. making cross references within the publication and to external sources, making the text flow, coherent style and structure throughout the publication);
● Submitting the publication draft (minimum 150 pages (Arial, Font size: 11, Line spacing: 1.15)) in English language for discussion in accordance with an established timetable.

The best practices descriptions, case studies and recommendations should cover, but not be limited to the following themes:
○ Inclusion
○ Equality and equity
○ Social cohesion
○ Social justice
○ Nonviolence
○ Youth empowerment
○ Youth participation in social, cultural, political and economic domains

Required Qualifications
● Excellent communication skills
● Excellent command of written and spoken Armenian and English
● Proven ability to design and implement youth capacity building activities
● Experience in youth work and youth policy design
● Demonstrated writing ability and competence with Microsoft Word
● A demonstrated interest in issues of inclusion and social cohesion

Application Process
Interested applicants should send their application package to APY email address: [email protected] with the subject line “INVENT Handbook”.

The application deadline is 28 February 2022.
The task should be completed by 30 May 2022.

Please kindly note that only short-listed candidates will be contacted for an interview. No additional information will be given in the office or by telephone.

Application Package
The Application package should include the following documents:
1. Application Form (Annex I)
2. Price Offer Form (Annex II)
3. CVs of the author or the team of authors
4. Copies of at least 2 publication developed or co-developed (in English)
5. Copy of the State Registration Certificate (for companies only)

Note: The application files remain the property of APY. By sending information requested under the present job announcement, candidates provide their consent on personal data collection. Also, if not requested otherwise, candidates give their consent to storing information in the APY database.

About INVENT
INVENT is a multilateral Strategic Partnership (among Armenia, the Netherlands, and Sweden) that seeks to develop, test, and promote inclusive and innovative approaches in youth work, with a focus on marginalized and vulnerable young people. The project aims to mainstream innovative and inclusive youth work practices, training modules, and support materials, which will improve the quality of youth work delivered by organizations involved in this project and beyond.

About APY
Armenian Progressive Youth (APY) NGO has been working with young people since 2009. Our mission is to promote active citizenship and active political and economic participation of young people in civic life, to economically empower marginalized youth and promote youth entrepreneurship, to increase the activism of young people, and contribute to the development of civil society in Armenia. APY aims to bring positive changes into Armenia through the active engagement of young people in society. APY has implemented around 300 local, national and transnational projects involving 35000 young people from Armenia.

Call for a Researcher/Team of Researchers to compile a Needs assessment Report on Situation of young people in Yerevan

Position: Researcher/Team of Researchers
Service: Compilation of a “Needs assessment Report on the situation of young people in Yerevan with recommendations for adoption in policy and practice regarding inclusive youth work” in English
Location: Yerevan
Type of Contract: Service Contract
Work Plan: The work plan will be made together with APY.
Fees: The total amount for the contract to be negotiated based on the proposition and experience of the service provider.
Payment: A final payment will be made in AMD upon the approval of the submitted deliverables.

Working Conditions
● Based in Yerevan;
● Daily contract starting from 01.03.2022;
● Contract according to Armenian Labour Code.

Expected Outputs
Desk research: “Context analysis with a specific focus on Yerevan”. The desk research will focus on the following aspects:

● Media: media freedom.
● Political conditions: political stability, governance system, the capacity of the state for service delivery, and legitimacy of the state.
● Participation: youth political participation on a national and local level and youth participation in civil society.
● Economic conditions: youth working conditions, inequality among youth individuals/groups, poverty, and social mobility.
● Social-cultural conditions: general living conditions, education, religions, ethnic groups, minorities, and gender aspects.
● Security conditions: security situation related to youth, police, and crime.

Stakeholder’s analysis: the analysis will map actors working with issues related to youth in Yerevan. The mapping will answer questions related to:
● Who they are: tasks, target groups, role in the local community and resource capacity;
● Agenda: the actors mandate, mission, and values;
● Where they act: in what areas are they active and source of legitimation;
● Cooperation: Who are they cooperating with and what are their relationships;
● Problem analysis: identification of challenges, needs and windows of opportunities.

Deliverables
The Researcher or the Research group will be responsible for:
● Working closely with the Armenian Progressive Youth NGO project team to agree on the final version of research design and detailed plan of the study;
● Conducting a desk review with a specific focus on Yerevan;
● Analyzing the results of the desk-research and drafting a comprehensive assessment report, including findings and general recommendations to Armenian Progressive Youth NGO on relevant best practices in the EU, the potential of their transferability to the Armenian context and how to adapt them taking into consideration the legal grounds available;
● Creating a stakeholders’ map and analysis of stakeholders’ activities and their impact related to youth;
● Finalizing and submitting the report in English to Armenian Progressive Youth NGO.

Required Qualifications
● Excellent communication skills
● Excellent command of written and spoken Armenian and English
● Relevant research experience in academic and/or professional settings
● Strong understanding of and interest in public policy and public sector interventions in general and thematic specialization
● Excellent analytical skills and ability to apply them creatively
● Demonstrated writing ability and competence with Microsoft Word
● Good organizational skills
● A demonstrated interest in issues of inclusion and social cohesion

Application Process
Interested applicants should send their application package to APY email address: [email protected] with the subject line “INVENT Research”.

The application deadline is 28 February 2022.
The task should be completed by 30 April 2022.

Please kindly note that only short-listed candidates will be contacted for an interview. No additional information will be given in the office or by telephone.

Application Package
The Application package should include the following documents:
1. Application Form (Annex I)
2. Price Offer Form (Annex II)
3. CVs of researcher or the team of the researchers
4. Copies of at least 2 researches conducted (in English)
5. Copy of the State Registration Certificate (for companies only)

Note: The application files remain the property of APY. By sending information requested under the present job announcement, candidates provide their consent on personal data collection. Also, if not requested otherwise, candidates give their consent to storing information in the APY database.

About INVENT

INVENT is a multilateral Strategic Partnership (among Armenia, the Netherlands, and Sweden) that seeks to develop, test, and promote inclusive and innovative approaches in youth work, with a focus on marginalized and vulnerable young people. The project aims to mainstream innovative and inclusive youth work practices, training modules, and support materials, which will improve the quality of youth work delivered by organizations involved in this project and beyond.

About APY

Armenian Progressive Youth (APY) NGO has been working with young people since 2009. Our mission is to promote active citizenship and active political and economic participation of young people in civic life, to economically empower marginalized youth and promote youth entrepreneurship, to increase the activism of young people, and contribute to the development of civil society in Armenia. APY aims to bring positive changes into Armenia through the active engagement of young people in society. APY has implemented around 300 local, national and transnational projects involving 35000 young people from Armenia.

PR and Communications Intern

Job Title: PR and Communications Intern
Location: Yerevan
Reporting To: Executive Director
Starting Date: 20 July, 2021
Duration: 1 month

Important: In case 1-month paid internship program is successfully completed, the Intern will be offered a full-time position of the PR and Communications Manager of the Organization.

Job Description

Purpose of the Internship:
Armenian Progressive Youth, a non-governmental organization based in Yerevan, Armenia, is looking for an enthusiastic, young, progressive and proactive individual to become a member of its growing team. We are looking for a PR and Communications Intern who will assist the PR and Communications manager of the organization in coordinating and facilitating internal and external PR and communications activities of the organization, eventually replacing the Manager in the same position. The position aims to strengthen the outreach of the organization, the visibility of its projects, to measure the impact of the organization on the target groups as well to sustain the online and offline presence of the organization through planned publicity campaigns and PR activity.

Overview:
After successfully completing the 1-month paid Internship, the Intern will be offered to fill the full-time position of the PR and Communications Manager of the Organization. Under the position, the Specialist will be responsible for the public relations aspect within the organization. S/he will sustain the organizations’ reputation for quality and reliability through writing and delivering press releases, designing visual identities and handling all communication sent to the public and the beneficiaries.

Key Tasks and Responsibilities:

<strong>Press Relations and Communications</strong>
 • Providing the media with information about the organization and its projects, preparing news releases, researching, writing and distributing press releases to targeted media;
 • Organizing news conferences, communicating important announcements to the target group of the organization;
 • Dealing with inquiries from the media, liaising with, and answering inquiries from media, individuals and other organizations, often via telephone and email;
 • Writing and editing e-magazines, case studies, speeches, articles and annual reports;
 • Organizing events including press conferences, exhibitions, open days and press tours;
 • Maintaining and updating information on the organization’s website;
 • Managing and updating information and engaging with users on social media sites such as Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn;
 • Fostering community relations through events such as open days and through involvement in community initiatives;
 • Getting the organization featured on radio, TV and the Internet;
 • Translating articles and press releases in 2 languages (Armenian and English).
 • Preparing informational packages and presentations for field visits and meeting;

<strong>Publications</strong>
 • Writing marketing communications materials and planning content and writing for publications such as product brochures, leaflets, annual reports, newsletters and e-magazines;
 • Writing content for website pages and social media as well as scripts for presentations and videos;
 • Gathering information, updating the website and designing the logos, visuals and promotional materials of the organization working closely with the publishing house;
 • Preparing and supervising the production of publicity brochures, handouts, direct mail leaflets, promotional videos, photographs, films and multimedia programs;
 • Writing, reviewing and editing articles for the web-page of about the project;

<strong>Research</strong>
 • Planning communication programs and carry out research into the attitudes and perceptions of the target group and the beneficiaries;
 • Planning, developing and implementing PR strategies;
 • Commissioning surveys and contacting beneficiaries, volunteers and members of the organization to discuss their views and collect testimonies;

<strong>Monitoring and Reporting</strong>
 • Reviewing the online accounts and social media channels of the organization and preparing monthly reports to be submitted to the Executive Director;
 • Monitoring social media sites, assessing the attitudes about the organization and analyzing the statistics of the web-site, offline and online/social media;
 • Monitoring the publicity and conducting research to find out the concerns and expectations of the target group and beneficiaries as well as reporting and explaining the findings;

Salary and Workload:
The PR and Communications Intern will work 20 fixed hours weekly. A compensation of 68.000 AMD will be provided during the 1-month internship. In case of successful completion of the program, the Organization will offer a full-time job, with a starting salary of 200.000 AMD monthly (taxes and social security expenses are included in the mentioned salary and are not covered by the organization separately).

Perks of the Position:
Armenian Progressive Youth is an organization that operates within the borders of Armenia and beyond. The staff members are often offered business trips to different countries across the world to represent the organization. The travel costs including the air tickets, the accommodation and related expenses are fully covered by the Organization. The organization also offers capacity building opportunities for professional growth of its staff members as well as offers networking opportunities.

Application Process:
If interested in this position, please: (1) write a motivation letter not exceeding the 500 words, (2) send the CV to [email protected] by mentioning the Job Title and Name/Surname in the Subject (example: PR and Communications Intern – Simon Simonyan).

Deadline: The motivation letter and the CV should be sent by 14th of July 2021 in one message. Any application presented after the deadline above will not be taken into consideration.

Shortlisted candidates may be contacted for a panel interview scheduled on 15-20 of July.