Գնանշման հարցում։ Աուդիտի իրականացման համար

ՀՐԱՎԵՐ

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ կարիքների համար՝ աուդիտի ծառայության ձեռքբերման նպատակով հայտարարված

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

 • Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունն իր կարիքների համար հայտարարում է աուդիտորական ընկերության ծառայությունների գնանշման հարցում՝ ՀԿ կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ֆինանսական հաշվետվության աուդիտն իրականացնելու նպատակով։ Ֆինանսական հաշվետվության աուդիտը պետք է իրականացվի IAASB-ի միջազգային աուդիտի ստանդարտներին (ISA), ինչպես նաև Հարակից ծառայությունների միջազգային ստանդարտի (ISRS) 4400 ստանդարտով։ Հաղթող է ճանաչվում ծառայության համար նվազագույն գինն առաջարկող կազմակերպությունը։

 1. Աուդիտի նպատակները և շրջանակը

Աուդիտորական ընկերությունը պետք է աուդիտի ենթարկի «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ իր գործընկեր «Forum CIV» կազմակերպությանը ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունը՝ 01/07/2023-ից 31/12/2023 ժամանակահատվածի համար։

Կիրառելով ISA համաձայն ISA800/ISA805 ստանդարտները՝ աուդիտորական ընկերությունը պետք է կարծիք հայտնի աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվության՝ «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ հաշվապահական հաշվառման և «Forum CIV»-ի ֆինանսական հաշվետվությունների պահանջներին, այդ թվում՝ «Ֆրիսյուսեթ հիմնադրամ»-ի և «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ միջև կնքված պայմանագրին և պայմանագրի հավելվածներին համապատասխանության մասին։

 1. Աուդիտի ենթարկվող ծրագրի ժամանակահատվածը և բյուջեն

Դրամաշնորհային ծրագրի աուդիտի ենթարկվող ֆինանսական հաշվետվության ժամանակահատվածը՝ 01/07/2023 – 31/12/2023

Նշված ժամանակահատվածի համար դրամաշնորհային ծրագրի փաստացի բյուջեն՝ 401,120 շվեդական կրոնին (SEK) համարժեք ՀՀ դրամ։

Ծրագրի իրականացման ընթացքում իրականացված ֆինանսական գործարքների նախատեսվող ընդհանուր թիվը՝ 100։

 1. Աուդիտի իրականացման ժամանակահատվածը 

Աուդիտը պետք է իրականացվի 2024 թվականի փետրվարի 06-ից մինչև փետրվարի 13-ն ընկած ժամանակահատվածում (6 աշխատանքային օր)։ Աուդիտորական հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի մինչև 2024 թվականի փետրվարի 16-ը։

 1. Աուդիտորական ընկերության հաշվետվությունը

Աուդիտորական հաշվետվության լեզուն անգլերենն է։ Հաշվետվությունը պետք է ստորագրվի պատասխանատու աուդիտորի (ոչ միայն աուդիտորական կազմակերպության) կողմից և պետք է ներառի պատասխանատու աուդիտորի անունը:

Աուդիտորական ընկերության հաշվետվությունում պետք է ներառվի հետևյալը՝

 • Աուդիտի իրականացման ժամանակահատվածը:
 • Դրամաշնորհային ծրագրի ID-ն։
 • Աուդիտի ենթարկված ընդհանուր ծախսերը։

Աուդիտորական հաշվետվությունը պետք է բաղկածաց լինի հետևյալ 3 մասերից՝

 • Մաս I: Անկախ աուդիտորական հաշվետվություն՝ համաձայն ISA 800/805 ստանդարտների։
 • Մաս II: «Համաձայնեցված ընթացակարգերի հաշվետվություն»՝ համաձայն ISRS 4400-ի:
 • Մաս III: Աուդիտի արդյունքում կազմված «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթուղթ։

Մաս I: Անկախ աուդիտորական հաշվետվություն՝ համաձայն ISA 800/805 ստանդարտների։

Աուդիտորական հաշվետվությունը պետք է ներառի անկախ աուդիտորի եզրակացությունը՝ համաձայն ISA 800/805 ստանդարտի ձևաչափի։ Աուդիտորի կարծիքը պետք է ներկայացվի հստակ և հասկանալի։ Աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունը պետք է կցվի վերջնական աուդիտորական հաշվետվությանը։

Մաս II: «Համաձայնեցված ընթացակարգերի հաշվետվություն»՝ համաձայն ISRS 4400-ի:

ISRS 4400 համաձայնեցված ընթացակարգերի համաձայն լրացուցիչ հանձնարարությունը պետք է առանձին զեկուցվի «Համաձայնեցված ընթացակարգերի հաշվետվությունում»: Կատարված ընթացակարգերը պետք է նկարագրվեն և արված բացահայտումները պետք է զեկուցվեն ISRS 4400-ի պահանջներին համապատասխան: Եթե կիրառելի է, ընտրանքի չափը պետք է նշվի հաշվետվության մեջ:

Պարտադիր ընթացակարգերը, որոնք պետք է ներառվեն՝

Կառուցվածք և բովանդակություն

 1. Ստուգել, թե արդյոք ֆինանսական հաշվետվությունը կազմված է այնպես, որ հնարավոր լինի այն համեմատել ծրագրի վերջին հաստատված բյուջեի հետ:
 2. Ստուգել, թե արդյոք ֆինանսական հաշվետվությունը տեղեկատվություն է տրամադրում հետևյալի վերաբերյալ.

ա) Ֆինանսական արդյունք յուրաքանչյուր բյուջեի տողի համար (և՛ եկամուտներ, և՛ ծախսեր) հաշվետու ժամանակաշրջանի համար և ընթացիկ համաձայնագրով նախատեսված ավելի վաղ ժամանակաշրջանների վերաբերյալ կուտակային տեղեկատվության սյունակներում:

բ) Եթե կիրառելի է, համեմատել, արդյոք հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվի սկզբնական մնացորդը համընկնում է նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջնական մնացորդի հետ:

գ) Եթե կիրառելի է, ստուգել և հաստատել, թե արդյոք հաշվետվությունը ներառում է ծրագրի ընթացքում արժույթի փոխանակման ամբողջ շղթան՝ սկսած MÄN-ի վճարումից մինչև փոխարկումը ՀՀ դրամի։ Ստուգել, թե արդյոք արժույթի փոխանակումների համար կիրառվող սկզբունքը որպես նշում ներառված է ֆինանսական հաշվետվության մեջ:

դ) Բացատրական նշումներ (ինչպես, օրինակ, հաշվապահական հաշվառման սկզբունքները, որոնք կիրառվում են ֆինանսական հաշվետվության համար):

 • Աշխատակազմ և աշխատավարձեր

ա) Ստուգել և հաստատել, թե հաշվետու ժամանակաշրջանում աշխատավարձի ծախսերը ինչ հաճախականությամբ են դեբետագրվում ծրագրին: Ընտրել երեք անհատների նմուշ երեք տարբեր ամիսների համար։

բ) Ստուգել և հաստատել, թե արդյոք կան օժանդակ փաստաթղթեր գանձված աշխատավարձի ծախսերի համար:

գ) Ստուգել և հաստատել, թե արդյոք աշխատած իրական ժամանակը փաստաթղթավորված և ստուգված է կազմակերպության ղեկավարի կողմից:

դ) Ստուգել՝ արդյոք «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը համապատասխանում է կիրառելի հարկային օրենսդրությանը անձնական եկամտահարկի (PAYE – Pay As You Earn) և սոցիալական ապահովության վճարների հետ կապված:

 • Բացման և փակման հաշվեկշիռը

ա) Ստուգել և հաստատել, որ ֆինանսական տարվա վերջում չծախսված ֆինանսավորման մնացորդը (ըստ ֆինանսական հաշվետվության) համապատասխանում է հաշվապահական հաշվառման համակարգում և/կամ բանկային հաշվում ներկայացված տեղեկատվությանը:

 1. Ստուգել և հաստատել, թե արդյոք միջոցները պահվում են կազմակերպության անվամբ պահվող բանկային հաշվի վրա, որը ստորագրված է առնվազն երկու անձի կողմից համատեղ:
 • Գնումներ

ա) Ստուգել և հաստատել, թե արդյոք «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը գնել է ծառայություններ կամ ապրանքներ, որոնք գերազանցում են գնումների ուղեցույցները, որոնք կցված են կամ նշված են պայմանագրում: Ձեռք բերել բոլոր գնված ծառայությունների և ապրանքների ցանկը հաշվետու ժամանակահատվածի համար և հայտնաբերել բոլոր գործարքները, որոնք գերազանցում են համաձայնեցված շեմը:

բ) ընտրել 50.000 շվեդական կրոնին (SEK) համարժեք ՀՀ դրամի շեմից բարձր հայտնաբերված գործարքներից երկուսը և որոշել, թե արդյոք դրանք ենթակա են մրցութային ընթացակարգերի և արդյոք համապատասխանել են գնումների պահանջներին:

Մաս III: Աուդիտի արդյունքում կազմված «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթուղթ։

Աուդիտորական հաշվետվությունը պետք է ներառի նաև «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթուղթը, որը ներկայացնում է աուդիտի բոլոր բացահայտումները, ինչպես նաև աուդիտի գործընթացի ընթացքում հայտնաբերված թույլ կողմերը: Աուդիտորական ընկերությունը պետք է առաջարկություններ ներկայացնի հայտնաբերված թույլ կողմերն ուժեղացնելու համար: Առաջարկությունները պետք է ներկայացվեն առաջնահերթության կարգով և ռիսկերի դասակարգմամբ:

Եթե կիրառելի է, ապա նախորդ աուդիտներում հայտնաբերված թույլ կողմերը վերացնելու կազմակերպության կողմից ձեռնարկված միջոցները պետք է ներկայացվեն «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթղթում։ Եթե նախորդ աուդիտը չի արձանագրել որևէ թերություն կամ թույլ կողմ, ապա դա նույնպես պետք է ներկայացվի հաշվետվության մեջ:

Եթե աուդիտորը գնահատում է, որ աուդիտի ընթացքում չեն հայտնաբերվել որևէ թերացումներ կամ թույլ կողմեր, որոնք պետք է տեղ գտնեն «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթղթում, ապա այս մասին նույնպես պետք է նշվի աուդիտորական հաշվետվությունում:

 1. Գնանշման հարցման մրցույթին մասնակցելու վերջնամկետը՝  25.12.2023թ:
 • Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված կազմակերպությունները [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն  կնքված և ստորագրված գնային առաջարկը՝ ըստ Հավելված 1-ի։

 1. Հետադարձ կապ

Հայկ Խաչատրյան (hեռ. 091 205620)

Հավելված 1

գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպության՝ դրամաշնորհային ծրագրի աուդիտի ծառայության ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման հրավերը՝

 

_______________________________  -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

 

ծառայությունն իրականացնել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

 

Ծառայության համարը Ծառայության անվանումը Արժեքը (ՀՀ դրամ) ԱԱՀ* Ընդհանուր գինը (ՀՀ դրամ)
1 2 3 4 5=3+4
1 Դրամաշնորհային ծրագրի աուդիտի իրականացում

 

__________________________________________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

________________

ստորագրությունը

Կ. Տ.


Ծրագիրն իրականացնում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը, Fryshuset շվեդական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ՝ Շվեդական միջազգային զարգացման համագործակցության գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ՝ Ֆորում CIV-ի միջոցով:

 

Գնանշման հարցում։ Աուդիտի իրականացման համար

ՀՐԱՎԵՐ

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ կարիքների համար՝ աուդիտի ծառայության ձեռքբերման նպատակով հայտարարված

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

 • Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունն իր կարիքների համար հայտարարում է աուդիտորական ընկերության ծառայությունների գնանշման հարցում՝ ՀԿ կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ֆինանսական հաշվետվության աուդիտն իրականացնելու նպատակով։ Ֆինանսական հաշվետվության աուդիտը պետք է իրականացվի IAASB-ի միջազգային աուդիտի ստանդարտներին (ISA), ինչպես նաև Հարակից ծառայությունների միջազգային ստանդարտի (ISRS) 4400 ստանդարտով։ Հաղթող է ճանաչվում ծառայության համար նվազագույն գինն առաջարկող կազմակերպությունը։

 1. Աուդիտի նպատակները և շրջանակը

Աուդիտորական ընկերությունը պետք է աուդիտի ենթարկի «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ իր գործընկեր MÄN (Män för jämställdhet) շվեդական կազմակերպությանը ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունը՝ 01/02/2023-ից 31/12/2023 ժամանակահատվածի համար։

Կիրառելով ISA համաձայն ISA800/ISA805 ստանդարտները՝ աուդիտորական ընկերությունը պետք է կարծիք հայտնի աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվության՝ «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ հաշվապահական հաշվառման և MÄN-ի ֆինանսական հաշվետվությունների պահանջներին, այդ թվում՝ MÄN-ի և «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ միջև կնքված պայմանագրին և պայմանագրի հավելվածներին համապատասխանության մասին։

 1. Աուդիտի ենթարկվող ծրագրի ժամանակահատվածը և բյուջեն

Դրամաշնորհային ծրագրի աուդիտի ենթարկվող ֆինանսական հաշվետվության ժամանակահատվածը՝ 01/02/2023 – 31/12/2023

Նշված ժամանակահատվածի համար դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեն՝ 493,100.00 շվեդական կրոնին (SEK) համարժեք ՀՀ դրամ։

Ծրագրի իրականացման ընթացքում իրականացված ֆինանսական գործարքների նախատեսվող ընդհանուր թիվը՝ 130։

 1. Աուդիտի իրականացման ժամանակահատվածը 

Աուդիտը պետք է իրականացվի հունվարի 23-ից փետրվարի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում (9 աշխատանքային օր)։ Աուդիտորական հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի մինչև 2024 թվականի փետրվարի 6-ը։

 1. Աուդիտորական ընկերության հաշվետվությունը

Աուդիտորական հաշվետվության լեզուն անգլերենն է։ Հաշվետվությունը պետք է ստորագրվի պատասխանատու աուդիտորի (ոչ միայն աուդիտորական կազմակերպության) կողմից և պետք է ներառի պատասխանատու աուդիտորի անունը:

Աուդիտորական ընկերության հաշվետվությունում պետք է ներառվի հետևյալը՝

 • Աուդիտի իրականացման ժամանակահատվածը:
 • Դրամաշնորհային ծրագրի ID-ն։
 • Աուդիտի ենթարկված ընդհանուր ծախսերը։

Աուդիտորական հաշվետվությունը պետք է բաղկածաց լինի հետևյալ 3 մասերից՝

 • Մաս I: Անկախ աուդիտորական հաշվետվություն՝ համաձայն ISA 800/805 ստանդարտների։
 • Մաս II: «Համաձայնեցված ընթացակարգերի հաշվետվություն»՝ համաձայն ISRS 4400-ի:
 • Մաս III: Աուդիտի արդյունքում կազմված «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթուղթ։

Մաս I: Անկախ աուդիտորական հաշվետվություն՝ համաձայն ISA 800/805 ստանդարտների։

Աուդիտորական հաշվետվությունը պետք է ներառի անկախ աուդիտորի եզրակացությունը՝ համաձայն ISA 800/805 ստանդարտի ձևաչափի։ Աուդիտորի կարծիքը պետք է ներկայացվի հստակ և հասկանալի։ Աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունը պետք է կցվի վերջնական աուդիտորական հաշվետվությանը։

Մաս II: «Համաձայնեցված ընթացակարգերի հաշվետվություն»՝ համաձայն ISRS 4400-ի:

ISRS 4400 համաձայնեցված ընթացակարգերի համաձայն լրացուցիչ հանձնարարությունը պետք է առանձին զեկուցվի «Համաձայնեցված ընթացակարգերի հաշվետվությունում»: Կատարված ընթացակարգերը պետք է նկարագրվեն և արված բացահայտումները պետք է զեկուցվեն ISRS 4400-ի պահանջներին համապատասխան: Եթե կիրառելի է, ընտրանքի չափը պետք է նշվի հաշվետվության մեջ:

Պարտադիր ընթացակարգերը, որոնք պետք է ներառվեն՝

Կառուցվածք և բովանդակություն

 1. Ստուգել, թե արդյոք ֆինանսական հաշվետվությունը կազմված է այնպես, որ հնարավոր լինի այն համեմատել ծրագրի վերջին հաստատված բյուջեի հետ:
 2. Ստուգել, թե արդյոք ֆինանսական հաշվետվությունը տեղեկատվություն է տրամադրում հետևյալի վերաբերյալ.

ա) Ֆինանսական արդյունք յուրաքանչյուր բյուջեի տողի համար (և՛ եկամուտներ, և՛ ծախսեր) հաշվետու ժամանակաշրջանի համար և ընթացիկ համաձայնագրով նախատեսված ավելի վաղ ժամանակաշրջանների վերաբերյալ կուտակային տեղեկատվության սյունակներում:

բ) Եթե կիրառելի է, համեմատել, արդյոք հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվի սկզբնական մնացորդը համընկնում է նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջնական մնացորդի հետ:

գ) Եթե կիրառելի է, ստուգել և հաստատել, թե արդյոք հաշվետվությունը ներառում է ծրագրի ընթացքում արժույթի փոխանակման ամբողջ շղթան՝ սկսած MÄN-ի վճարումից մինչև փոխարկումը ՀՀ դրամի։ Ստուգել, թե արդյոք արժույթի փոխանակումների համար կիրառվող սկզբունքը որպես նշում ներառված է ֆինանսական հաշվետվության մեջ:

դ) Բացատրական նշումներ (ինչպես, օրինակ, հաշվապահական հաշվառման սկզբունքները, որոնք կիրառվում են ֆինանսական հաշվետվության համար):

 • Աշխատակազմ և աշխատավարձեր

ա) Ստուգել և հաստատել, թե հաշվետու ժամանակաշրջանում աշխատավարձի ծախսերը ինչ հաճախականությամբ են դեբետագրվում ծրագրին: Ընտրել երեք անհատների նմուշ երեք տարբեր ամիսների համար։

բ) Ստուգել և հաստատել, թե արդյոք կան օժանդակ փաստաթղթեր գանձված աշխատավարձի ծախսերի համար:

գ) Ստուգել և հաստատել, թե արդյոք աշխատած իրական ժամանակը փաստաթղթավորված և ստուգված է կազմակերպության ղեկավարի կողմից:

դ) Ստուգել՝ արդյոք «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը համապատասխանում է կիրառելի հարկային օրենսդրությանը անձնական եկամտահարկի (PAYE – Pay As You Earn) և սոցիալական ապահովության վճարների հետ կապված:

 • Բացման և փակման հաշվեկշիռը

ա) Ստուգել և հաստատել, որ ֆինանսական տարվա վերջում չծախսված ֆինանսավորման մնացորդը (ըստ ֆինանսական հաշվետվության) համապատասխանում է հաշվապահական հաշվառման համակարգում և/կամ բանկային հաշվում ներկայացված տեղեկատվությանը:

 1. Ստուգել և հաստատել, թե արդյոք միջոցները պահվում են կազմակերպության անվամբ պահվող բանկային հաշվի վրա, որը ստորագրված է առնվազն երկու անձի կողմից համատեղ:
 • Գնումներ

ա) Ստուգել և հաստատել, թե արդյոք «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը գնել է ծառայություններ կամ ապրանքներ, որոնք գերազանցում են գնումների ուղեցույցները, որոնք կցված են կամ նշված են պայմանագրում: Ձեռք բերել բոլոր գնված ծառայությունների և ապրանքների ցանկը հաշվետու ժամանակահատվածի համար և հայտնաբերել բոլոր գործարքները, որոնք գերազանցում են համաձայնեցված շեմը:

բ) ընտրել 50.000 շվեդական կրոնին (SEK) համարժեք ՀՀ դրամի շեմից բարձր հայտնաբերված գործարքներից երկուսը և որոշել, թե արդյոք դրանք ենթակա են մրցութային ընթացակարգերի և արդյոք համապատասխանել են գնումների պահանջներին:

Մաս III: Աուդիտի արդյունքում կազմված «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթուղթ։

Աուդիտորական հաշվետվությունը պետք է ներառի նաև «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթուղթը, որը ներկայացնում է աուդիտի բոլոր բացահայտումները, ինչպես նաև աուդիտի գործընթացի ընթացքում հայտնաբերված թույլ կողմերը: Աուդիտորական ընկերությունը պետք է առաջարկություններ ներկայացնի հայտնաբերված թույլ կողմերն ուժեղացնելու համար: Առաջարկությունները պետք է ներկայացվեն առաջնահերթության կարգով և ռիսկերի դասակարգմամբ:

Եթե կիրառելի է, ապա նախորդ աուդիտներում հայտնաբերված թույլ կողմերը վերացնելու կազմակերպության կողմից ձեռնարկված միջոցները պետք է ներկայացվեն «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթղթում։ Եթե նախորդ աուդիտը չի արձանագրել որևէ թերություն կամ թույլ կողմ, ապա դա նույնպես պետք է ներկայացվի հաշվետվության մեջ:

Եթե աուդիտորը գնահատում է, որ աուդիտի ընթացքում չեն հայտնաբերվել որևէ թերացումներ կամ թույլ կողմեր, որոնք պետք է տեղ գտնեն «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթղթում, ապա այս մասին նույնպես պետք է նշվի աուդիտորական հաշվետվությունում:

 1. Գնանշման հարցման մրցույթին մասնակցելու վերջնամկետը

14.12.2023թ:

 • Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված կազմակերպությունները [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն  կնքված և ստորագրված գնային առաջարկը՝ ըստ Հավելված 1-ի։

 1. Հետադարձ կապ

Հայկ Խաչատրյան (hեռ. 091 205620)

Հավելված 1

գնանշման հարցման հրավերի

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպության՝ դրամաշնորհային ծրագրի աուդիտի ծառայության ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման հրավերը՝

_____________ -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ծառայությունն իրականացնել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

Ծառայության համարը Ծառայության անվանումը Արժեքը (ՀՀ դրամ) ԱԱՀ* Ընդհանուր գինը (ՀՀ դրամ)
1 2 3 4 5=3+4
1 Դրամաշնորհային ծրագրի աուդիտի իրականացում

 

___________________________________________                       _____________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                  ստորագրությունը

Կ. Տ.

Գնանշման հարցում սննդի և հիգիենայի պարագաների ձեռքբերման համար

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Սննդի եւ հիգիենայի պարագաների ձեռքբերման

1. Ներածություն
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունը «COVID-19.
քաղաքացիական հասարակության ճկունություն եւ կայունություն» ծրագիրի շրջանակներում
պարենային եւ առաջնային անհրաժեշտության աջակցություն է ցուցաբերում Երեւանում եւ Արարատի,
Արագածոտնի, Արմավիրի եւ Կոտայքի մարզերում բնակություն հաստատած ԼՂ-ից բռնի տեղահանված
400 ընտանիքների՝ տրամադրելով 7-10 օրվա համար նախատեսված պարեն։

1. Ծրագրի ժամկետներ
Ծրագիրը իրականացվում է 01/11/2023թ-ից 31/12/2023թ. ժամանակահատվածում։

3. Ծառայության նկարագրություն
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է
սննդի եւ հիգիենայի ձեռքբերման համար գնանշման հարցում համաձայն հավելված 1-ի։

4. Դիմելու գործընթացը
Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ. փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման
առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված եւ հաստատված գնային առաջարկը համաձայն
հավելված 1-ի:

Հաղթող է ճանաչվելու յուրաքանչյուր ապրանքի համար ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 16/11/2023-ը:

Հետադարձ կապ՝

Կարեն Դավթյան
Հեռ. +374 55 777 229

Ծրագրի մասին՝
«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն եւ կայունություն» ծրագիրը
ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից եւ իրականացվում է ERIM-ի եւ Մարդու
իրավունքների տուն Երեւանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական
հասարակության կայունությունը Արեւելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն
տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական եւ երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Աշխատանքի հնարավորություն։ Զբաղվածության մասնագետ

Զբաղվածության մասնագետի ծառայության նկարագրություն

Պաշտոն՝ Զբաղվածության մասնագետ

Ծառայություն՝ Աջակցություն շահառուներին աշխատաշուկայի ինտեգրման գործընթացում

Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր

Ժամանակացույց՝ նոյեմբերի 17 – փետրվարի 17, 2023

Աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն՝ շաբաթական 5 օր, օրական 5 ժամ, APY-ի գրասենյակից

Գրասենյակային ժամեր՝ 5 ժամ 09:00-19:00 (պետք է ամրագրվի պայմանագրում)

Վճարման կարգ՝ 205․000 դրամ ամսական (ներառյալ բոլոր հարկերը)

 

Աշխատանքի նկարագրություն

Փորձագետը կաջակցի շահառուներին հմտություններ ձեռք բերելու և աշխատանքի հնարավորություններ գտնելու հարցում՝ խթանելու տնտեսական անկախությունը և նվազեցնելու հումանիտար օգնությունից կախվածությունը:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

 • Աջակցել շահառուներին աշխատաշուկան ուսումնասիրելու և համապատասխան հաստիքների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու գործընթացում:
 • Հաստատել կապեր գործատուների հետ և ուղորդել շահառուներին պոտենցիալ ընկերություններ/կազմակերպություններ:
 • Մասնակիցների տվյալների բազայի կազմում և վարում։
 • ՀԱԵ-ին ներկայացնել միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ։
 • Տրամադրել զբաղվածության հետ կապված խորհրդատվություն Արցախից բռնի տեղահանված անձանց։
 • Անհատական և պմբային դասընթացներ կազմակերպել հետևյալ թեմաներով. CV և ռեզյումե կազմելու հմտություններ, աշխատանք փնտրելու գործընթացը, հիմնական կայքեր և գործընթացներ, հաղորդակցության հիմունքներ և հետադարձ կապ, աշխատանքային իրավունք, պայմանագրերի տեսակները, առաջնորդություն և այլն:
 • Շահառուներին աջակցել մրցակցային CV կազմելու հարցում։
 • Աջակցել շահառուներին վերհանելու իրենց ուժեղ կողմերն ու հմտությունները։
 • Կապ պահել գործատուների հետ և աշխատանքային հնարավորություններ գտնել շահառուների համար, կազմակերպել աշխատանքային հարցազրույցներ և շահառուներին պատրաստել մասնակցելու այդ հարցազրույցներին։
 • Հաշվետվություն ներկայացնել կազմակերպությանը՝ աշխատանք գտած անձանց քանակի, աշխատավայրերի և աշխատանքային ոլորտների մասին։

Ակնկալվող արդյունքներ՝

 • Տեղահանված անձինք ձեռք են բերում արժեքավոր հմտություններ և աջակցություն ստանում աշխատանքի հնարավորություններ գտնելու հարցում:
 • Բարելավված տնտեսական անկախությունը, նվազեցնելով կախվածությունը մարդասիրական օգնությունից:
 • Հզորացում՝ աշխատունակության բարձրացման միջոցով, ինչը կհանգեցնի ավելի մեծ ֆինանսական կայունության:

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

Պահանջվող որակավորումներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն հոգեբանության, զբաղվածության ոլորտի, տնտեսագիտության, բիզնեսի կառավարման, սոցիալական աշխատանքի, սոցիոլոգիայի և հարակից ոլորտներում:
 • Դասընթացներ անցկացնելու և անհատական աջակցություն ցուցաբերելու փորձ։
 • Գործատուների հետ կապեր հաստատելու փորձ:
 • Անձնական և հուզական զարգացմանը աջակցելու փորձ։
 • Սոցիալական ներառման նախագծերում աշխատելու փորձ։
 • Վերլուծական և հաշվետվություններ կազմելու ունակություններ։
 • Կազմակերպչական և պլանավորման հմտություններ։
 • Ճկուն, մոտիվացված և նպատակասլաց անհատականություն։
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը և ուղեկցող նամակը։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ նոյեմբերի 12-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Զբաղվածության մասնագետ»։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել  [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Գնանշման հարցում հագուստի և անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Տաք հագուստի, անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար

1Ներածություն

«Հայ       առաջադեմ        երիտասարդություն»          hասարակական        կազմակերպությունը               CARE                 International կազմակերպության  հետ   համագործակցությամբ  իրականացնում  է   «Արձագանք  ԼՂ-ից  բռնի  տեղահանման հետևանքով  առաջացած  մարդասիրական  ճգնաժաﬕն»  ծրագիրը,  որի  նպատակն  է  արձագանքել  Լեռնային Ղարաբաղից   տեղահանված   և   Հայաստանում   բնակություն  հաստատած   անձանց   առավել   հրատապ կարիքներին՝   տրամադրելով   տաք  հագուստ և անկողնային պարագաներ։

2․ Ծրագրի ժամկետներ

Ծրագիրը իրականացվում է 01/11/2023թ-ից 31/12/2023թ․ ժամանակահատվածում։

3․ Ծառայության նկարագրություն

«Հայ   առաջադեմ   երիտասարդություն»   hասարակական   կազմակերպությունն   իրականացնում   է   տաք հագուստի և անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար գնանշման հարցում համաձայն հավելված 1– ի։

4․ Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված   անձինք   [email protected]   էլ․    փոստի   հասցեին   պետք   է   ուղարկեն   գնման առարկայի  համար  իրենց  կողﬕց  լրացված,  կնքված  և  հաստատված  գնային  առաջարկը  համաձայն հավելված 1-ի:

Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը և որակը: Հաղթող է ճանաչվելու ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 16/11/2023-ը:

Հետադարձ կապ՝

Կարեն Դավթյան

Հեռ. +374 55 777 229

 

Գնանշման հարցում սննդի ձեռքբերման համար

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Սննդի ձեռքբերման համար

1Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունը CARE International կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացնում է «Արձագանք ԼՂ-ից բռնի տեղահանման հետևանքով առաջացած մարդասիրական ճգնաժաﬕն» ծրագիրը, որի նպատակն է արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված և Հայաստանում բնակություն հաստատած անձանց առավել հրատապ կարիքներին՝ տրամադրելով 7-10 օրվա համար նախատեսված պարեն։

2․Ծրագրի ժամկետներ

Ծրագիրը իրականացվում է 01/11/2023թ-ից 31/12/2023թ․ ժամանակահատվածում։

3․ Ծառայության նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է սննդի ձեռքբերման համար գնանշման հարցում համաձայն հավելված 1-ի։

4․ Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված և հաստատված գնային առաջարկը համաձայն հավելված 1-ի:

Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը և որակը: Հաղթող է ճանաչվելու ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 16/11/2023-ը:

Հետադարձ կապ՝

Կարեն Դավթյան

Հեռ. +374 55 777 229

Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ

Պաշտոն՝ Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ
Ծառայություն՝ Կազմակերպության 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանի և գործողությունների ծրագրի մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Կազմակերպության 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանի և գործողությունների ծրագրի վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է ռազմավարական պլանավորման փորձագետի, ով կմշակի կազմակերպության 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանը և գործողությունների ծրագրը։ ՀԿ-ի 5-ամյա ռազմավարական պլանը և դրան ուղեկցող գործողությունների ծրագիրը պետք է ապահովեն կազմակերպության արդյունավետությունը, կայունությունը և համապատասխանությունը իր առաքելությանը և նպատակներին՝ ուրվագծելով կազմակերպության 2024-2028 թվականների ռազմավարական ուղղությունները և սահմանելով կազմակերպության երկարաժամկետ և միջնաժամկետ նպատակներն ու խնդիրները։ Ռազմավարական պլանին կից գործողությունների ծրագիրը պետք է ներկայացնի կազմակերպության կոնկրետ խնդիրները, պարտականությունները, ժամանակացույցը և ակնկալվող կատարողական ցուցանիշները:

Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Սերտորեն համագործակցելով «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ թիմի և աշխատակազմի անդամների հետ՝ համաձայնեցնել ռազմավարական պլանավորման մանրամասն նախագիծը։
● Վերլուծել կազմակերպության առաքելությունը, նպատակները և ընթացիկ ծրագրերը։
● Կատարել կազմակերպության կարիքների գնահատում և վերլուծություն՝ բացահայտելու կազմակերպության ներկայիս կարգավիճակը, մարտահրավերները, հնարավորությունները և շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքները:
● Համագործակցել կազմակերպության ղեկավարության և շահագրգիռ կողմերի հետ՝ հստակեցնելու կամ վերահաստատելու կազմակերպության առաքելությունը, տեսլականը և հիմնական արժեքները:
● Սահմանել կազմակերպության հստակ երկարաժամկետ և միջնաժամկետ նպատակները՝ յուրաքանչյուր նպատակի համար մշակելով SMART նպատակներ։
● Աշխատել կազմակերպության հետ՝ բացահայտելու նոր ծրագրեր, նախագծեր կամ նախաձեռնություններ, որոնք համապատասխանում են ռազմավարական նպատակներին և լուծում կազմակերպության առաջ դրված խնդիրները:
● Գնահատել ռազմավարական պլանի արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսները:
● Պլանավորման գործընթացում ներգրավել հիմնական շահագրգիռ կողմերին, ներառյալ կազմակերպության անձնակազմին, խորհրդի անդամներին, կամավորներին, շահառուներին, դոնորներին և գործընկերներին։
● Մշակել գործողությունների մանրամասն ծրագիր, որը բաժանում է ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները կոնկրետ խնդիրների, պարտականությունների, ժամանակացույցերի և կատարողականի ցուցանիշների: Սահմանել հիմնական կատարողականի ցուցիչները (KPI)՝ առաջընթացը և հաջողությունը չափելու համար:
● Իրականացնել խորքային հարցազրույցներ կազմակերպության աշխատակիցների, կամավորների և շահառուների հետ։
● Վերլուծել և ամփոփել ստացված տվյալները և արդեն իսկ գոյություն ունեցող քաղաքականությունները և ռազմավարությունները։
● Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացման ու հանրահռչակման միջոցառումներին։
● Մշակել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանի և գործողությունների ծրագրի վերջնական տարբերակը հայերեն լեզվով։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն պետական կառավարման, հանրային քաղաքականության, սոցիոլոգիայի, քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերությունների կամ հարակից գիտությունների ոլորտում։
● Հետազոտություններ իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ։
● Կանոնակարգերի և քաղաքականությունների վերաբերյալ հետազոտություն, վերլուծություն կամ ակադեմիական հոդվածներ հեղինակելու փորձ։
● Հասարարակական կազմակերպությունների կառուցվածքի, կառավարման և առաջնահերթությունների սահմանման վերաբերյալ գիտելիք և փորձառություն։
● Ռազմավարական պլան և գործողությունների ծրագիր մշակելու ապացուցված փորձ։
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը  ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Գնումների և հակակոռուպցիոն քաղաքականության փորձագետ

Պաշտոն՝ Գնումների քաղաքականության վերանայման և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման փորձագետ
Ծառայություն՝ Կազմակերպության գնումների քաղաքականության վերանայում և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Գնումների քաղաքականություն վերանայված և հակակոռուպցիոն քաղաքականության վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է գնումների քաղաքականության վերանայման և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման փորձագետ՝ իր գնումների քաղաքականությունը բարելավելու և կազմակերպությունում կոռուպցիայի կանխարգելման մեխանիզմներ մշակելու համար:

Կազմակերպության գնումների քաղաքականության և հակակոռուպցիոն քաղաքականության նպատակն է սահմանել կազմակերպության աշխատակիցների էթիկական վարքագծի կանոնները, կանխարգելել ֆինանսական չարաշահումները, նվազեցնել հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը, ներդնել գնումների իրականացման էթիկական պրակտիկա, նպաստել կազմակերպության ռեսուրսների արդյունավետ բաշխմանը, կառավարել հնարավոր շահերի բախումը և բարձրացնել կազմակերպության ներսում հաշվետվողականության մակարդակը։
Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Իրականացնել կազմակերպության գնումների քաղաքականության համապարփակ վերլուծություն՝ բացահայտելու ուժեղ, թույլ և բարելավման ենթակա կողմերը:
● Մշակել ամուր հակակոռուպցիոն մեխանիզմներ, որոնք անխափան կերպով կինտեգրվեն կազմակերպության գնումների քաղաքականության մեջ՝ ապահովելով համապատասխանությունը հակակոռուպցիոն միջազգային չափանիշներին:
● Մշակել թափանցիկության խթանիչ գործիքներ որոշումների կայացման գործընթացներում և ֆինանսական գործարքներում:
● Ստեղծել հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որոնք արգելում են ոչ էթիկական վարքագիծը, կոռուպցիոն պրակտիկաները և սահմանում են շահերի բախումն ու դրանից խուսափելու մեխանիզմները:
● Ձևակերպել ֆինանսական վերահսկողության մեխանիզմներ, ֆինանսական խախտումները և չարաշահումները կանխելու նպատակով:
● Առաջարկել մեխանիզմներ ռիսկերի կանոնավոր գնահատումներ իրականացնելու համար՝ կոռուպցիայի նկատմամբ խոցելիությունը բացահայտելու և դրանց վերացման ուղղությամբ ակտիվ քայլեր ձեռնարկելու նպատակով:
● Մշակել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել գնումների քաղաքականության վերանայված տարբերակը և հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն բիզնեսի կառավարման, հանրային կառավարման, ֆինանսների, իրավագիտության կամ հարակից ոլորտում։
● Ապացուցված փորձ գնումների քաղաքականության մշակման և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման ոլորտներում:
● Ուժեղ հետազոտական և վերլուծական հմտություններ:
● Գնումների, հակակոռուպցիոն պրակտիկաների և միջազգային ստանդարտների իմացություն:
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Արտաքին հաղորդակցության մշակման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Արտաքին հաղորդակցության, հանրային կապերի և մարքեթինգի փորձագետ

Պաշտոն՝ Արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության մշակման փորձագետ
Ծառայություն՝ Կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության մշակման փորձագետի, ով կմշակի կազմակերպության ռազմավարությունը։ Կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության նպատակն է աջակցել կազմակերպությանն իր առաքելությանը և նպատակներին համապատասխան իր շահառուների, անդամների և առավել լայն հանրության հետ հաղորդակցության արդյունավետության բարձրացմանը, կազմակերպության տեսանելիության և գործունեության մասին իրազեկվածության բարձրացմանը, սոցիալական մեդիայի արդյունավետ օգտագործմանը։

Ուղեցույցն ու ռազմավարությունը պետք է սահմանեն կազմակերպության թիրախային լսարանը, առաջարկեն թիրախային լսարանին հասնելու արդյունավետ մեխանիզմներ և գործողություններ, ձևակերպեն կազմակերպության թվային ինքնությունը, բովանդակության ռազմավարությունը, կարգավորեն լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունները, սահմանեն սոցիալական մեդիայի կառավարումը և կազմակերպության սոցիալական մեդիայի առաջխաղացումը, առաջարկեն ռազմավարության իրականացման համար բյուջեի և ռեսուրսների հաշվարկ և այլն։

Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Իրականացնել կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության, հանրային կապերի և մարքեթինգի ուժեղ և թույլ կողմերի վերլուծություն՝ առաջարկելով ժամանակակից միտումներին և միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան ռազմավարություն:
● Հարցազրույցներ իրականացնել կազմակերպության աշխատակիցների և շահառուների հետ և վերլուծել և սինթեզավորել հավաքաված տվյալները՝ դրանք ուղեցույցի և ռազմավարության մշակման մեջ օգտագործելու նպատակով։
● Համագործակցել կազմակերպության հանրային կապերի և հաղորդակցության պատասխանատուի հետ՝ մշակելու արշավներ և հաղորդագրություններ, որոնք համահունչ են կազմակերպության նպատակներին և առաքելությանը:
● Հետևել և գնահատել հաղորդակցման նախաձեռնությունների արդյունավետությունը և կատարել տվյալների վրա հիմնված առաջարկություններ, որոնք միտված կլինեն ընթացակարգերի բարելավմանը:
● Մշակել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցը և մարքեթինգային ռազմավարությունը։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն հանրային կապերի, մարքեթինգի կամ հարակից ոլորտում:
● Ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ռազմավարությունների մշակման և իրականացման ապացուցված փորձ:
● Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման ուժեղ հմտություններ:
● Սոցիալական մեդիայի կառավարման և վերլուծական գործիքների իմացություն:
● «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ի արժեքների և առաքելության ըմբռնում:
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Արտաքին հաղորդակցության մշակման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Հետազոտական աշխատանքի հնարավորություն

Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 10 ժամ
Տևողությունը` 5 (հինգ) ամիս՝ երկարաձգման հնարավորությամբ
Աշխատանքի սկիզբը` մայիսի 1, 2023
Աշխատանքի ավարտը՝ սեպտեմբերի 1, 2023

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ն փնտրում է հետազոտող(ներ)ի՝ երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում առնականության վերաբերյալ ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով։

Ուսումնասիրության նպատակն է`

 • բացահայտել երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում առնականության և դրա հետ կապակցված կարծրատիպերի ձևավորման առանձնահատկությունները, առնականության կայացման վրա ազդող գործոններն ու դերակատարները։

Ուսումնասիրությունը պետք է իրականացվի մայիս-օգոստոս ամիսներին։ Թիրախային խմբի, ուսումնասիրության հարցադրումների, ինչպես նաև մեթոդաբանության հստակեցումը կիրականացվի ՀԱԵ-ի աշխատակազմի և ընտրված հետազտող(ներ)ի հետ միասին։

Հիմնական պարտականությունները․

 • Ներգրավվել թիրախային խմբի, հարցադրումների հստակեցման աշխատանքներին, ինչպես նաև մեթոդաբանության մշակմանը։
 • Իրականացնել խորքային հարցազրույցներ երիտասարդ տղամարդկանց հետ։
 • Իրականացնել խորքային հարցազրույցներ փորձագետների հետ։
 • Վերլուծել և ամփոփել ստացված տվյալները։
 • Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացման ու հանրահռչակման միջոցառումներին։

Հետաքրքրված անձինք կարող են ներգրավվել ուսումնասիրության իրականացման գործընթացում ինչպես ամբողջությամբ, այդպես էլ մասնակի։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

 • Մագիստոսի կամ ավելի բարձր կոչում սոցիոլոգիայի, մարդու իրավունքների կամ հարակից գիտությունների ոլորտում։
 • Հետազոտություններ իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ։
 • Առնականության վերաբերյալ հետազոտություն, վերլուծություն կամ ակադեմիական հոդվածներ հեղինակելու փորձ (բացակայության դեպքում գենդերային հիմնահարցերի վերաբերյալ նույնատիպ փորձ)։
 • Գենդերային հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ, գենդերային զգայունություն։
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտում առկա փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք, ինչպես նաև հետաքրքրվածության նամակ (առավելագույնը կես էջ)։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև ապրիլի 16-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Ուսումնասիրություն․ առնականություն»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի նաև գնառաջարկ՝ ուսումնասիրությունն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարման գումար կամ գումարային սանդղակ։

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 041129004 մինչև ապրիլի 12-ը կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։