Vacancy Announcement – Assistant to the Executive Director

Job Title: Assistant to the Executive Director
Location: Yerevan
Reporting To: Executive Director
Opening Date: 23 January, 2021
Application Deadline: 29 January 2021
Starts: from 01 February 2021
Workload per week: 40 hours (100%)
Contract: fixed term (paid probation period of 2 months)

Purpose of the Job:

APY, a non-governmental organization based in Yerevan, Armenia, is looking for an enthusiastic, young, progressive and proactive individual to become a member of its growing team. We are looking for an Assistant to our Executive Director. The Assistant will serve as the primary point of contact for the Executive Director and provide administrative support with the day-to-day business.

Job Overview

In this full-time position, the Assistant to the Executive Director will be responsible for a wide range of activities supporting the Executive Director with scheduling meetings and maintaining director’s calendar, preparing correspondence, coordinating travel, other related functions. The Executive Assistant will work closely with the Executive Director by assisting with the communication coming into and going out of the Executive Office.

Candidates must have experience as a personal or executive assistant. Previous work with a non-profit organization is an asset. This individual should exhibit a high level of professionalism, be a self-starter and extremely organized as well as have a keen eye for details. Excellent written and verbal communication in Armenian and English languages is required.

Key Tasks and Responsibilities
 • Assist Executive Director with planning, organization and administration of daily tasks.
 • Manage and protect Executive Director’s day-to-day calendar.
 • Execute on tasks large and small, including but not limited to booking travel, planning events, and executing on other tasks.
 • Draft correspondence on behalf of the Executive Director; prepare briefs for critical meetings, press releases, speeches and draft slides or other materials.
 • Assist with all tasks managing related to various projects of the organization.
 • Assist with the management of external and internal relationships.
 • Assist in the design of power point presentations, forms, and other materials for Executive Office projects.
 • Develop and maintain contact databases; organize meetings and events.
 • Help with paper work and reporting.
 • Schedule appointments and meetings.
 • Book rooms and conference facilities in cooperation with Project Managers.
 • Accept other duties as assigned.

We’re looking for Someone Who:
 • Has experience as a personal or executive Assistant.
 • Is super organized with meticulous attention to details.
 • Is positive, passionate, and energized.
 • Is resourceful and can independently prioritize conflicting needs and juggle multiple high-importance, high-urgency matters.
 • Is an excellent communicator in written and verbal Armenian and English.

Required Qualifications, Knowledge & Skills
 • Excellent communication and writing skills in Armenian and English.
 • Excellent note taking skills.
 • Ability to implement and learn new skills and concepts quickly.
 • Problem solving skills and deductive reasoning abilities.
 • Excellent organization skills & time management skills.
 • Ability to manage multiple tasks.
 • Proficiency with Microsoft Suite including Outlook, Word, Excel, Publisher, and PowerPoint.
 • Strong attention to detail.
 • Being able to work in a multicultural team and work as a part of a team, meeting the deadlines;
 • High computer literacy, with good knowledge of social media tools;
 • Self-starter with ability to work with minimum supervision;
 • Willingness to work irregular hours, travel to the regions, with overnight paid and fully covered stay-over.
 • Sensitive language, diversity-orientation and human rights based attitude.

Salary and Workload

The Executive assistant will work full-time and will be based in the office. The GROSS salary envisaged for this position is 200.000 AMD monthly. Interested applicants should submit a brief cover letter and CV to [email protected]

In the subject line of your e-mail message please indicate the position you are applying for, e.g. Name-Surname, Assistant to the Executive Director.

Application deadline is January 29th, 2021.

For more information on APY, please refer to the organization’s website at www.apy.am or contact our HR Manager at [email protected]

Please note that only short-listed candidates will be contacted for an interview.

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատաժամանակ՝ ամսեկան 10-15 օր (ամսեկան 80-ից 120 ժամ)
Աշխատանքի սկիզբը` Հունվարի 20, 2021
Պայմանագրի տևողությունը՝ 2 ամիս
Վայրը` Երևան և Կոտայքի մարզ
Անմիջական ղեկավար՝ ծրագրի ղեկավար

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ը փնտրում է սոցիալական աշխատողի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ իրականացնելու անմիջական աշխատանք տեղահանված անձանց հետ, Կոտայքի մարզում կազմակերպելու տեղահանված անձանց կարիքների գնահատում, տնայցեր, անհատական խորհրդատվություններ, խմբային աշխատանքներ և այլն։

Աշխատանքային պարտականություններն են՝
 • Անմիջական աշխատանք իրականացնել տեղահանված անձանց հետ՝ ծրագրի ղեկավարի վերահսկողության ներքո։
 • Համագործակցել և մշտական կապ պահել կազմակերպության շահառու հանդիսացող տեղահանված անձանց և այլ շահառուների հետ՝ ստանալու տեղեկություններ նրանց իրավիճակի վերաբերյալ։
 • Համագործակցելով այն հաստատությունների հետ, որոնք կապ ունեն տեղահանված անձանց հետ, կազմակերպել նրանց կենսագործունեության, մասնակցության և միջավայրային գործոնների առաջնային գնահատումը, աշխատանքային պլաններ կազմել։
 • Կազմակերպել տեղահանված անձանց համար անհատական խորհրդատվություններ, խմբային աշխատանքներ և վարել հանդիպումներ։
 • Կատարել տնայցեր՝ գնահատելու տեղահանված անձանց սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և բարոյահոգեբանական մթնոլորտը։
 • Պատրաստակամ լինել զարգացնելու մասնագիտական կարողությունները՝ մասնակցելով մասնագիտական առաջընթացը խթանող հանդիպումներին և/կամ դասընթացներին:

<strong>Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝</strong>
 • Սոցիալական աշխատանքի մասին տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն:
 • Համբերատարություն և մարդակենտրոն մոտեցումների տիրապետում:
 • Գերազանց հաղորդակցություն և միջանձնային հարաբերություններ տեղահանված երեխաների և նրանց ծնողների հետ արդյունավետ աշխատանքի համար:
 • Բազմամասնագիտական թիմի և մասնագետների հետ համագործակցության կարողություն:
 • Ներառական տեսանկյունից խնամքի և կրթական համակարգի մասին պատկերացում:
 • Խստորեն հետևել ընդունված և պրակտիկայում կիրառվող էթիկական նորմերին:
 • Խնդիրների լուծման և որոշումների կայացման հմտությունների կիրառում:
 • Խնդրահարույց իրավիճակներում ճիշտ և արդյունավետ լուծումների կայացման կարողություն:
 • Տեղեհանության և մարդասիրական ուղղվածության ծրագրերի հետ աշխատանքի փորձ (ցանկալի է)։։

<strong>Պահանջվող որակավորումներ`</strong>
 • Բարձրագույն կրթության առկայություն՝ Սոցիալական աշխատողի որակավորմամբ։
 • Սոցիալական աշխատանքի՝ նվազագույնը 1 տարվա աշխատանքային փորձ։
 • Հայերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)։
 • Համակարգչային հմտություններ (ցանկալի է) ։
 • Որևէ օտար լեզվի բավարար իմացությունը (ցանկալի է):

<strong>Աշխատանքային պայմաններ`</strong>
 • Որևէ օտար լեզվի բավարար իմացությունը (ցանկալի է):
 • (Հայ առաջադեմ երիտասադրության ՀԿ, 45 Մարշալ Բաղրամյան փողոց, Երևան), տնայցեր Երևան քաղաքում և Կոտայքի մարզում (տրանսպորտը կազմակերպում է ՀԱԵ-ՀԿ-ն)։
 • 1 ամսում 10-15 աշխատանքային օր, (ամսեկան 80-ից 120 ժամ)
 • Աշխատավարձը` 1 օրը – 10.000 դրամ (ներառյալ հարկերը և այլ պարտադիր վճարները)։

Ինչպես դիմել

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական (CV) [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Սոցիալական աշխատող:

Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. Հունվարի 15-ը ներառյալ:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ելնելով Հայաստանում ստեղծված հումանիտար և առողջապահական ճգնաժամից, կազմակերպությունը հրատապ մարդասիրական օգնություն է ցուցաբերերում Արցախից Հայաստան ժամանած անձնանց՝ մեկամսյա սննդի և հիգիենայի պարագաների փաթեթների և այլ անհրաժեշտ իրերի տեսքով։

Translator Announcement

Job Title: Translator
Aim of the Position: Translation of texts from English into Russian
Reporting to: Project Coordinator
Starts: 06 December 2020
Allowance: to be agreed with the translator based on price quotation
Contract: Service Contract

The Purpose of the Translation:

The translator will translate a “Training module on Youth Inclusion in the Eastern Partnership countries” for youth workers and youth educators from English into Russian. The module includes 12 training sessions which guides the participants through introduction to general overview of equity, diversity and inclusion, helping them to recognize, understand and develop ways to make their work more inclusive. The Training Module aims at developing the competencies of youth workers, youth educators and youth trainers in the Eastern Partnership countries on equity, diversity and inclusion while providing strategies and recommendations to help young professionals to create more inclusive and diverse environment in their organizations and in their work with young people. Tailor Made Module provides solutions and suggestions on how to advocate and begin action planning to promote inclusion in their communities.

Roles and Responsibilities:
 • translate the Training Module from English language into Russian language (approximately 30 pages);
 • provide satisfactory translation of documents;
 • gather relevant information and documents.

<strong>APY is looking for a person who:</strong>
 • has excellent oral and written fluency in English and Russian languages;
 • has good knowledge of the youth work and youth sector;
 • masters the terminology on equity, diversity and inclusion;
 • has good communication skills;
 • is willing to work flexibly.

Please send your CV and price quotation (price per page) to [email protected]

Application deadline: 05.12.2020:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատաժամանակ՝ ամսեկան 10-15 օր (ամսեկան 80-ից 120 ժամ)
Աշխատանքի սկիզբը` Հունվարի 20, 2021
Պայմանագրի տևողությունը՝ 2 ամիս
Վայրը` Երևան և Կոտայքի մարզ
Անմիջական ղեկավար՝ ծրագրի ղեկավար

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ը փնտրում է սոցիալական աշխատողի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ իրականացնելու անմիջական աշխատանք տեղահանված անձանց հետ, Կոտայքի մարզում կազմակերպելու տեղահանված անձանց կարիքների գնահատում, տնայցեր, անհատական խորհրդատվություններ, խմբային աշխատանքներ և այլն։

Աշխատանքային պարտականություններն են՝
 • Անմիջական աշխատանք իրականացնել տեղահանված անձանց հետ՝ ծրագրի ղեկավարի վերահսկողության ներքո։
 • Համագործակցել և մշտական կապ պահել կազմակերպության շահառու հանդիսացող տեղահանված անձանց և այլ շահառուների հետ՝ ստանալու տեղեկություններ նրանց իրավիճակի վերաբերյալ։
 • Համագործակցելով այն հաստատությունների հետ, որոնք կապ ունեն տեղահանված անձանց հետ, կազմակերպել նրանց կենսագործունեության, մասնակցության և միջավայրային գործոնների առաջնային գնահատումը, աշխատանքային պլաններ կազմել։
 • Կազմակերպել տեղահանված անձանց համար անհատական խորհրդատվություններ, խմբային աշխատանքներ և վարել հանդիպումներ։
 • Կատարել տնայցեր՝ գնահատելու տեղահանված անձանց սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և բարոյահոգեբանական մթնոլորտը։
 • Պատրաստակամ լինել զարգացնելու մասնագիտական կարողությունները՝ մասնակցելով մասնագիտական առաջընթացը խթանող հանդիպումներին և/կամ դասընթացներին:

<strong>Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝</strong>
 • Սոցիալական աշխատանքի մասին տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն:
 • Համբերատարություն և մարդակենտրոն մոտեցումների տիրապետում:
 • Գերազանց հաղորդակցություն և միջանձնային հարաբերություններ տեղահանված երեխաների և նրանց ծնողների հետ արդյունավետ աշխատանքի համար:
 • Բազմամասնագիտական թիմի և մասնագետների հետ համագործակցության կարողություն:
 • Ներառական տեսանկյունից խնամքի և կրթական համակարգի մասին պատկերացում:
 • Խստորեն հետևել ընդունված և պրակտիկայում կիրառվող էթիկական նորմերին:
 • Խնդիրների լուծման և որոշումների կայացման հմտությունների կիրառում:
 • Խնդրահարույց իրավիճակներում ճիշտ և արդյունավետ լուծումների կայացման կարողություն:
 • Տեղեհանության և մարդասիրական ուղղվածության ծրագրերի հետ աշխատանքի փորձ (ցանկալի է)։։

<strong>Պահանջվող որակավորումներ`</strong>
 • Բարձրագույն կրթության առկայություն՝ Սոցիալական աշխատողի որակավորմամբ։
 • Սոցիալական աշխատանքի՝ նվազագույնը 1 տարվա աշխատանքային փորձ։
 • Հայերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)։
 • Համակարգչային հմտություններ (ցանկալի է) ։
 • Որևէ օտար լեզվի բավարար իմացությունը (ցանկալի է):

<strong>Աշխատանքային պայմաններ`</strong>
 • Որևէ օտար լեզվի բավարար իմացությունը (ցանկալի է):
 • (Հայ առաջադեմ երիտասադրության ՀԿ, 45 Մարշալ Բաղրամյան փողոց, Երևան), տնայցեր Երևան քաղաքում և Կոտայքի մարզում (տրանսպորտը կազմակերպում է ՀԱԵ-ՀԿ-ն)։
 • 1 ամսում 10-15 աշխատանքային օր, (ամսեկան 80-ից 120 ժամ)
 • Աշխատավարձը` 1 օրը – 10.000 դրամ (ներառյալ հարկերը և այլ պարտադիր վճարները)։

Ինչպես դիմել

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական (CV) [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Սոցիալական աշխատող:

Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. Հունվարի 15-ը ներառյալ:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ելնելով Հայաստանում ստեղծված հումանիտար և առողջապահական ճգնաժամից, կազմակերպությունը հրատապ մարդասիրական օգնություն է ցուցաբերերում Արցախից Հայաստան ժամանած անձնանց՝ մեկամսյա սննդի և հիգիենայի պարագաների փաթեթների և այլ անհրաժեշտ իրերի տեսքով։

ՊԱՀԵՍՏԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` Պահեստապետ
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 40 ժամ
Աշխատանքի ժամերը՝ 10:00-19:00 (1 ժամ ընդմիջում)
Աշխատանքի սկիզբը` դեկտեմբեր 2020
Պայմանագրի տևողությունը՝ 3 ամիս (երկարաձգման հեռանկարով)
Վայրը` Երևան
Անմիջական ղեկավար՝ ծրագրի ղեկավար

Աշխատանքի նկարագրություն

ՀՀայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ը փնտրում է պահեստապետի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ օգնելու իրականացնել մարդասիրական աջակցության փաթեթների տրամադրման ծրագիրը:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝
 • Կառավարել ապրանքների ընդունման, պահեստավորման և բացթողնման աշխատանքները։
 • Excel և այլ ծրագրեի միջոցով վարել պահեստի մուտքի/ելքի գրանցամատյանները և կազմել հաշվետվություններ։
 • Կազմակերպել պահեստում բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքների իրականացումը։
 • Կազմակերպել և իրականացնել գույքագրում և ապահովել պահեստի աշխատանքերի արդյունավետության բարձր մակարդակ։
 • Համագործակցել մատակարարների և առաքիչների հետ առաքումների հետ կապված խնդիրներով։
 • Հետևել պահեստի մաքրությանը և ապրանքների պահպանման պայմաններին։

<strong>Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝</strong>
 • MS Word և Excel ծրագրերի գերազանց իմացություն։
 • Ռուսերենի/կամ անգլերենի իմացությունը ցանկալի է։
 • Շփման և բանակցություններ վարելու հմտություններ։
 • Կազմակերպչական և թիմային աշխատանքի հմտություններ։
 • Սթրեսային պայմաններում արագ կողմնորոշվելու և արդյունավետ որոշումներ կայացնելու ունակություններ,
 • Նվիրվածություն աշխատանքին և ուշադրություն մանրուքներին,
 • Պատասխանատվություն, ճշտապահություն և նվիրվածություն աշխատանքին։

<strong>Պահանջվող որակավորումներ`</strong>
 • Բարձրագույն կրթության առկայություն՝ նախընտրելի է բնագիտական թեքումով։
 • Հայերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)։
 • Համակարգչային հմտություններ։
 • Որևէ օտար լեզվի բավարար իմացությունը ցանկալի է:
 • Պահեստի կառավարման, գնումների և/կամ մատակարարման ոլորտում աշխատանքային փորձ։

<strong>Աշխատանքային պայմաններ`</strong>
 • Աշխատանք գրասենյակի տարածքից (Հայ առաջադեմ երիտասադրության ՀԿ, 45 Մարշալ Բաղրամյան փողոց, Երևան) և պահեստից,
 • Շաբաթական 40 ժամ ներգրավածություն աշխատանքներում:
 • Աշխատավարձը` 350,000-400,000 դրամ (ներառյալ հարկերը և այլ պարտադիր վճարները) կախված թեկնածուի փորձից և գիտելիքներից։

Ինչպես դիմել

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական (CV) [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Պահեստապետ: Խնդրում ենք ուղեկցող նամակում նշել ակնկալվող աշխատավարձը։

Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. նոյեմբերի 25-ը ներառյալ։:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ելնելով Հայաստանում ստեղծված հումանիտար և առողջապահական ճգնաժամից, կազմակերպությունը հրատապ մարդասիրական օգնություն է ցուցաբերերում Արցախից Հայաստան ժամանած անձնանց՝ մեկամսյա սննդի և հիգիենայի պարագաների փաթեթների և այլ անհրաժեշտ իրերի տեսքով։

ԲԱՆՎՈՐԻ/ԲԱՆՎՈՐՈՒՀՈՒ ՀԱՍՏԻՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` Բանվոր/բանվորուհի
Աշխատաժամանակ՝ 8 ժամյա աշխատանքային օր
Աշխատանքի ժամերը` 10:00-19:00 (1 ժամ ընդմիջում)
Աշխատանքի սկիզբը` դեկտեմբեր 2020
Պայմանագրի տևողությունը՝ 3 ամիս (երկարաձգման հեռանկարով)
Անմիջական ղեկավար՝ պահեստապետ

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ը փնտրում է բանվորի/բանվորուհու սննդի պահեստում աշխատելու համար:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝
 • Մեքենաների բեռնում և դատարկում
 • Արկղերի և պարկերի տեղափոխում։
 • Արկղերի կշռում և փաթեթավորում։

<strong>Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝</strong>
 • 20-30 կգ ծանրությամբ արկղերն ինքնուրույն տեղափոխել։
 • Թիմում աշխատելու հմտություն։

<strong>Աշխատանքային պայմաններ`</strong>
 • Աշխատանք պահեստի տարածքից (ք․ Երևանում),
 • Օրավճար` 10,000 դրամ (ներառյալ հարկերը և այլ պարտադիր վճարները):

Ինչպես դիմել

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները մինչև ս.թ. նոյեմբերի 25-ը պետք է նախապես գրանցվեն՝ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելով թեկնածուի անունը, ազգանունը և հեռախոսահամարը:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ելնելով Հայաստանում ստեղծված հումանիտար և առողջապահական ճգնաժամից, կազմակերպությունը հրատապ մարդասիրական օգնություն է ցուցաբերերում Արցախից Հայաստան ժամանած անձնանց՝ մեկամսյա սննդի և հիգիենայի պարագաների փաթեթների և այլ անհրաժեշտ իրերի տեսքով։

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` Արարատի մարզում ծրագրի համակարգող
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 20 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը` դեկտեմբեր 2020
Պայմանագրի տևողությունը՝ 3 ամիս (երկարաձգման հեռանկարով)
Վայրը` Երևան, Բաղրամյան 45
Անմիջական ղեկավար՝ ծրագրի ղեկավար

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ն փնտրում է ծրագրի համակարգողի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ համակարգելու տեղահանված ընտանիքներին մարդասիրական աջակցության տրամադրման ծրագրի գործողությունները Արարատի մարզում։

Նախընտրելի թեկնածուն պետք է ունենա բարձրագույն կրթության առկայություն և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններում ծրագրի համակարգման աշխատանքի նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ։ Թեկնածուն պետք է օժտված լինի հաղորդակցման բանավոր և գրավոր գերազանց հմտություններով և աչքի ընկնի կազմակերպչական և թիմի հետ համագործակցության հմտություններով։

Աշխատանքային պարտականություններն են՝
 • Կազմակերպել և համակարգել ամենօրյա աշխատանքի ժամանակին և անխափան իրականացումը։
 • Կազմակերպել հանդիպումները ծրագրի շահակիր կողմերի և գործընկերներ հետ։
 • Կապ պահել և համակարգել համատեղ իրականացվելիք գործողությունները Արարատի մարզի մարզպետարանի և համայնքապետարանների հետ։
 • Սերտորեն համագործակցել ծրագրի անձնակազմի հետ և կազմակերպել ու վերահսկել Արատատի մարզում մարդասիրական աջացության փաթեթների տրամադրման գործընթացը՝ ներառյալ փաթեթների կազմում, տրանսպորտային կազմակերպության աշխատանքի համակարգում փաթեթների տրամադրման համար և այլն։
 • Կազմակերպել Արարատի մարզում աջակցություն ստացող ընտանիքների կարիքների գնահատման գործընթացը սացիալական աշխատողների միջոցով։
 • Մշակել և ծրագրի ղեկավարին ուղարկվել զեկույցներ և հաշվետվություններ՝ անգլերեն լեզվով։

<strong>Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝</strong>
 • Ծրագրերի համակարգման գործնական հմտությունների առկայություն և առնվազն երկու տարվա վարչական աշխատանքի փորձ:
 • Գերազանց հաղորդակցություն և միջանձնային հարաբերություններ արդյունավետ աշխատանքի համար:
 • Բազմամասնագիտական թիմի և մասնագետների հետ համագործակցության կարողություն:
 • Խնդիրների լուծման և որոշումների կայացման հմտությունների կիրառում:
 • Խնդրահարույց իրավիճակներում ճիշտ և արդյունավետ լուծումների կայացման հմտություն։
 • Ժամանակի պլանավորման և վերջաժամկետների պահպանման ունակություն։
 • Տեղեհանաության և մարդասիրական ուղղվածության ծրագրերի հետ աշխատանքի փորձ (ցանկալի է)։
 • Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության փորձ (ցանկալի է)։

<strong>Պահանջվող որակավորումներ`</strong>
 • Բարձրագույն կրթության առկայություն։
 • Ծրագրերի համակարգման ոլորտում նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ։
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)։
 • Համակարգչային հմտություններ։

<strong>Աշխատանքային պայմաններ`</strong>
 • Աշխատանք գրասենյակի տարածքից (Հայ առաջադեմ երիտասադրության ՀԿ, 45 Մարշալ Բաղրամյան փողոց, Երևան) և այցեր Արարատի մարզի համայնքապետարաններ (տրանսպորտը կապահովվի ՀԱԵ ՀԿ-ի կողմից):
 • Շաբաթական 20 ժամ ներգրավածություն աշխատանքներում:
 • Աշխատավարձը` 280,000-340,000 դրամ (ներառյալ հարկերը և այլ պարտադիր վճարները) կախված թեկնածուի փորձից և գիտելիքներից։

Ինչպես դիմել

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական (CV) [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Արարատի մարզում ծրագրի համակարգող: Խնդրում ենք ուղեկցող նամակում նշել ակնկալվող աշխատավարձը։

Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. նոյեմբերի 25-ը ներառյալ։:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ելնելով Հայաստանում ստեղծված հումանիտար և առողջապահական ճգնաժամից, կազմակերպությունը հրատապ մարդասիրական օգնություն է ցուցաբերերում Արցախից Հայաստան ժամանած անձնանց՝ մեկամսյա սննդի և հիգիենայի պարագաների փաթեթների և այլ անհրաժեշտ իրերի տեսքով։

ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` Երևանում ծրագրի համակարգող
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 30 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը` դեկտեմբեր 2020
Պայմանագրի տևողությունը՝ 3 ամիս (երկարաձգման հեռանկարով)
Վայրը` Երևան, Բաղրամյան 45
Անմիջական ղեկավար՝ ծրագրի ղեկավար

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ն փնտրում է ծրագրի համակարգողի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ համակարգելու տեղահանված ընտանիքներին մարդասիրական աջակցության տրամադրման ծրագրի գործողությունները Երևան քաղաքում։

Նախընտրելի թեկնածուն պետք է ունենա բարձրագույն կրթության առկայություն և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններում ծրագրի համակարգման աշխատանքի նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ։ Թեկնածուն պետք է օժտված լինի հաղորդակցման բանավոր և գրավոր գերազանց հմտություններով և աչքի ընկնի կազմակերպչական և թիմի հետ համագործակցության հմտություններով։

Աշխատանքային պարտականություններն են՝
 • Կազմակերպել և համակարգել ամենօրյա աշխատանքի ժամանակին և անխափան իրականացումը։
 • Կազմակերպել հանդիպումները ծրագրի շահակիր կողմերի և գործընկերներ հետ։
 • Կապ պահել և համակարգել համատեղ իրականացվելիք գործողությունները Երևանի քաղաքապետարանի և Վարչական Շրջանների գրասենյակների հետ։
 • Սերտորեն համագործակցել ծրագրի անձնակազմի հետ և կազմակերպել ու վերահսկել Երևան քաղաքում մարդասիրական աջացության փաթեթների տրամադրման գործընթացը՝ ներառյալ փաթեթների կազմում, տրանսպորտային կազմակերպության աշխատանքի համակարգում փաթեթների տրամադրման համար և այլն։
 • Կազմակերպել Երևան քաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջաններում աջակցություն ստացող ընտանիքների կարիքների գնահատման գործընթացը սացիալական աշխատողների միջոցով։
 • Մշակել և ծրագրի ղեկավարին ուղարկվել զեկույցներ և հաշվետվություններ՝ անգլերեն լեզվով։

<strong>Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝</strong>
 • Ծրագրերի համակարգման գործնական հմտությունների առկայություն և առնվազն երկու տարվա վարչական աշխատանքի փորձ:
 • Գերազանց հաղորդակցություն և միջանձնային հարաբերություններ արդյունավետ աշխատանքի համար:
 • Բազմամասնագիտական թիմի և մասնագետների հետ համագործակցության կարողություն:
 • Խնդիրների լուծման և որոշումների կայացման հմտությունների կիրառում:
 • Խնդրահարույց իրավիճակներում ճիշտ և արդյունավետ լուծումների կայացման հմտություն։
 • Ժամանակի պլանավորման և վերջաժամկետների պահպանման ունակություն։
 • Տեղեհանաության և մարդասիրական ուղղվածության ծրագրերի հետ աշխատանքի փորձ (ցանկալի է)։
 • Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության փորձ (ցանկալի է)։

<strong>Պահանջվող որակավորումներ`</strong>
 • Բարձրագույն կրթության առկայություն։
 • Ծրագրերի համակարգման ոլորտում նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ։
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)։
 • Համակարգչային հմտություններ։

<strong>Աշխատանքային պայմաններ`</strong>
 • Աշխատանք գրասենյակի տարածքից (Հայ առաջադեմ երիտասադրության ՀԿ, 45 Մարշալ Բաղրամյան փողոց, Երևան):
 • Շաբաթական 30 ժամ ներգրավածություն աշխատանքներում:
 • Աշխատավարձը` 400,000-460,000 դրամ (ներառյալ հարկերը և այլ պարտադիր վճարները) կախված թեկնածուի փորձից և գիտելիքներից։

Ինչպես դիմել

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական (CV) [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Երևանում ծրագրի համակարգող: Խնդրում ենք ուղեկցող նամակում նշել ակնկալվող աշխատավարձը։

Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. նոյեմբերի 25-ը ներառյալ։:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:
Ելնելով Հայաստանում ստեղծված հումանիտար և առողջապահական ճգնաժամից, կազմակերպությունը հրատապ մարդասիրական օգնություն է ցուցաբերերում Արցախից Հայաստան ժամանած անձնանց՝ մեկամսյա սննդի և հիգիենայի պարագաների փաթեթների և այլ անհրաժեշտ իրերի տեսքով։

ՀՈԳԵԲԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` Հոգեբան
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 25 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը` նոյեմբերի 15, 2020
Պայմանագրի տևողությունը՝ 11 ամիս
Վայրը` Երևան, Բաղրամյան 45
Անմիջական ղեկավար՝ գործադիր տնօրեն

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ը փնտրում է հոգեբանի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ հոգեբանական ծառայություններ մատուցելու կազմակերպության շահառու հանդիսացող տեղահանված կանանց և երեխաներին և կազմակերպությունում ներդնելու հոգեբանական աջակցման ծրագրեր։

Նախընտրելի թեկնածուն պետք է ունենա հոգեբանի բարձրագույն կրթություն, օժտված լինի հաղորդակցման բանավոր և գրավոր գերազանց հմտություններով և աչքի ընկնի կազմակերպչական և թիմի հետ համագործակցության հմտություններով։

Աշխատանքային պարտականություններն են՝
 • կատարել անհատական և խմբակային հոգեբանական աշխատանքներ տեղահանված կանանց և երեխաների հետ,
 • վարել շահառուների անձնական գործերը,
 • պարբերաբար կապի մեջ լինել շահառուների հետ՝ տրամադրելով տեղեկություն նրանց վիճակի մասին,
 • ներդնել հոգեբանական աջակցման ծրագրեր,
 • աշխատել APY-ի թիմի հետ իրենց մատուցվող ծառայությունների և աջակցության բարելավման համար,
 • պարբերաբար ներկայացնել հաշվետվություններ:

<strong>Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝</strong>
 • հոգեբանի բարձրագույն կրթություն,
 • առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ հոգեբանության ոլորտում,
 • բժշկական գիտելիքների իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • հայերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր),
 • համակարգչային հմտություններ (ցանկալի է),
 • որևէ օտար լեզվի բավարար իմացությունը (ցանկալի է)։

<strong>Աշխատանքային պայմաններ`</strong>
 • Աշխատանք գրասենյակի տարածքից (Հայ Առաջադեմ Երիտասադրության ՀԿ, 45 Մարշալ Բաղրամյան փողոց, Երևան)
 • Շաբաթական 25 ժամ ներգրավածություն աշխատանքներում
 • Տնայցերի իրականացում անհրաժեշտության դեպքում
 • Աշխատավարձը` 240000 դրամ (ներառյալ հարկերը և այլ պարտադիր վճարները)

Ինչպես դիմել
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական (CV) [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Հոգեբան: Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. նոյեմբերի 8-ը, ժամը 23։00-ն:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:

Կազմակերպության հիմնական նպատակն է ներգրավել երիտասարդներին հասարակական, քաղաքական, քաղաքացիական և տնտեսական կյանքում, ակտիվացնել երիտասարդներին քաղաքացիական հասարակության կայացման գործում և նպաստել Հայաստանում ոչ ֆորմալ կրթության և կամավորության մշակույթի զարգացմանը: Իր տեղական և միջազգային կրթական ծրագրերի միջոցով կազմակերպությունը հարյուրավոր երիտասարդների համար ստեղծում է ինքնազարգացման և կատարելագործման հնարավորություններ:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` Սոցիալական աշխատող
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 25 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը` նոյեմբերի 15, 2020
Պայմանագրի տևողությունը՝ 11 ամիս
Վայրը` Երևան, Բաղրամյան 45
Անմիջական ղեկավար՝ ծրագրի ղեկավար

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ը փնտրում է սոցիալական աշխատողի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ իրականացնելու անմիջական աշխատանք տեղահանված կանանց և երեխաների հետ, կազմակերպելու տեղահանված կանանց, երեխաների և կազմակերպության այլ շահառուների համար անհատական խորհրդատվություններ, խմբային աշխատանքներ և դասընթացներ։

Նախընտրելի թեկնածուն պետք է ունենա բարձրագույն կրթության առկայություն սոցիալական աշխատողի որակավորմամբ և սոցիալական աշխատանքի նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ։ Թեկնածուն պետք է օժտված լինի հաղորդակցման բանավոր և գրավոր գերազանց հմտություններով և աչքի ընկնի կազմակերպչական և թիմի հետ համագործակցության հմտություններով։

Աշխատանքային պարտականություններն են՝
 • Անմիջական աշխատանք իրականացնել տեղահանված կանանց և երեխաների հետ՝ ծրագրի ղեկավարի վերահսկողության ներքո։
 • Համագործակցել և մշտական կապ կազմակերպության շահառու հանդիսացող տեղահանված կանանց, երեխաների և այլ շահառուների հետ՝ ստանալու տեղեկություններ նրանց իրավիճակի վերաբերյալ։
 • Համագործակցելով այն հաստատությունների հետ, որոնք կապ ունեն տեղահանված կանանց և երեխաների հետ, կազմակերպել նրանց կենսագործունեության, մասնակցության և միջավայրային գործոնների առաջնային գնահատումը, աշխատանքային պլանների կազմել։
 • Կազմակերպել տեղահանված կանանց և երեխաների համար անհատական խորհրդատվություններ, խմբային աշխատանքներ, վարել հանդիպումներ և դասընթացներ։
 • Կատարել տնայցեր՝ գնահատելու տեղահանված կանանց և երեխաների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և բարոյահոգեբանական մթնոլորտը,
 • Մասնակցել ծրագրային նյութերի մշակման աշխատանքներին` նպաստելով հասարակությունում ներառական մոտեցման ընկալմանը։
 • Պատրաստակամ լինել զարգացնելու մասնագիտական կարողությունները՝ մասնակցելով մասնագիտական առաջընթացը խթանող հանդիպումներին և/կամ դասընթացներին:

<strong>Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝</strong>
 • Սոցիալական աշխատանքի մասին տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն:
 • Համբերատարություն և մարդակենտրոն մոտեցումների տիրապետում:
 • Գերազանց հաղորդակցություն և միջանձնային հարաբերություններ տեղահանված երեխաների և նրանց ծնողների հետ արդյունավետ աշխատանքի համար:
 • Բազմամասնագիտական թիմի և մասնագետների հետ համագործակցության կարողություն:
 • Ներառական տեսանկյունից խնամքի և կրթական համակարգի մասին պատկերացում:
 • Խստորեն հետևել ընդունված և պրակտիկայում կիրառվող էթիկական նորմերին:
 • Խնդիրների լուծման և որոշումների կայացման հմտությունների կիրառում:
 • Խնդրահարույց իրավիճակներում ճիշտ և արդյունավետ լուծումների կայացման, երեխաների վստահությունն ու սերը նվաճելու կարողություն, բարձր հուզակամայնություն:

<strong>Պահանջվող որակավորումներ՝</strong>
 • Բարձրագույն կրթության առկայություն՝ Սոցիալական աշխատողի որակավորմամբ։
 • Սոցիալական աշխատանքի՝ նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ։
 • Հայերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)։
 • Համակարգչային հմտություններ (ցանկալի է),
 • Որևէ օտար լեզվի բավարար իմացությունը (ցանկալի է):

<strong>Աշխատանքային պայմաններ`</strong>
 • Աշխատանք գրասենյակի տարածքից (Հայ Առաջադեմ Երիտասադրության ՀԿ, 45 Մարշալ Բաղրամյան փողոց, Երևան)
 • Շաբաթական 25 ժամ ներգրավածություն աշխատանքներում
 • Տնայցերի իրականացում անհրաժեշտության դեպքում
 • Աշխատավարձը` 240000 դրամ (ներառյալ հարկերը և այլ պարտադիր վճարները)

Ինչպես դիմել
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական (CV) [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Սոցիալական աշխատող: Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. նոյեմբերի 8-ը, ժամը 23։00-ն:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:

Կազմակերպության հիմնական նպատակն է ներգրավել երիտասարդներին հասարակական, քաղաքական, քաղաքացիական և տնտեսական կյանքում, ակտիվացնել երիտասարդներին քաղաքացիական հասարակության կայացման գործում և նպաստել Հայաստանում ոչ ֆորմալ կրթության և կամավորության մշակույթի զարգացմանը: Իր տեղական և միջազգային կրթական ծրագրերի միջոցով կազմակերպությունը հարյուրավոր երիտասարդների համար ստեղծում է ինքնազարգացման և կատարելագործման հնարավորություններ: