Call for a trainer to train-the-trainers (TTT)

TERMS OF REFERENCE 

Service description: 

Within the “Fostering Entrepreneurial Potential of Young People in Armenia” project, Armenian Progressive Youth NGO is seeking experienced trainers to design and implement a 4-day Train-the-trainers (TTT) programme to train 4 trainers in the field of entrepreneurship and 2 project coordinators on various skills and topics related to facilitation and coaching in entrepreneurship, training design and delivery, needs assessment, idea generation and business development principles.

The Train-the-Trainers program stands as a pivotal segment within the broader framework of APY’s overarching initiative, strategically aligned to enhance and nurture the entrepreneurial potential of young individuals situated across diverse regions of Armenia. The objective is to empower trainers and coordinators with advanced competencies, enabling them to effectively cascade this expertise to aspiring young entrepreneurs within their respective communities.

This initiative is a proactive step by APY to foster a sustainable and impactful ecosystem for entrepreneurship education, aiming to uplift and equip young individuals with the necessary skills, knowledge, and tools vital for their entrepreneurial endeavors. Through strategic capacity building, the program aspires to catalyze positive transformations and contribute to the growth and prosperity of Armenia’s youth in the entrepreneurial landscape.

Objectives of the TTT program:

 • To provide trainers with the necessary skills in facilitation and presentation, coaching in the field of entrepreneurship, adult learning principles, training design and delivery, needs assessment, and related areas.
 • To develop a comprehensive agenda covering necessary knowledge, skills, and tools for the trainers and coordinators.
 • To compile and prepare necessary resource materials for the TTT program.
 • To facilitate interactive sessions and exercises that enhance the learning experience of trainers and coordinators.
 • To encourage and support trainers to independently design, organize, and conduct their own training sessions and workshops, enabling them to take ownership of their training initiatives and adapt them to the specific needs of their target audiences.

Scope of Work:

 • Delivering practical sessions on facilitation and presentation skills, entrepreneurship coaching, adult learning principles, training design and delivery, needs assessment, and related competencies.
 • Co-developing a comprehensive agenda encompassing the required knowledge, skills, and tools crucial for the trainers and coordinators’ effective performance.
 • Compiling, organizing, and preparing resource materials that aid in the delivery of the TTT program, ensuring they are relevant and adaptable to diverse learning environments.
 • Conducting interactive sessions, workshops, and exercises designed to optimize the learning experience for trainers and coordinators, fostering engagement and practical skill application.
 • Providing mentorship and ongoing support to the trainers, fostering their autonomy in designing and executing tailored training initiatives aligned with the specific needs of their target audiences.

Deliverables the TTT trainer will produce: 

 • Training modules and materials focused on facilitation, coaching in entrepreneurship, adult learning principles, training design, needs assessment, and related topics.
 • Resource materials collated and organized to support the delivery of the TTT program effectively.
 • An interactive and comprehensive agenda detailing the knowledge, skills, and tools for the trainers and coordinators.

Qualifications and Requirements that the Train-the-Trainers (TTT) trainer should ideally possess:

 • Professional Experience: 
 • Extensive background in entrepreneurship education, training, and facilitation, preferably with a focus on underserved communities.
 • Proven experience in conducting TTT programs or training initiatives in entrepreneurship development.
 • Demonstrated expertise in coaching, mentoring, and guiding trainers and coordinators in the field of entrepreneurship.
 • Certifications or specialized training in adult learning principles, training design, needs assessment, facilitation, and coaching.
 • Proficiency in using various instructional methods, techniques, and tools to enhance learning experiences.
 • Excellent communication, presentation, and interpersonal skills. Ability to collaborate effectively with the project coordinators and co-trainer to create content and structure for the TTT program.
 • Strong leadership qualities to guide and mentor trainers and coordinators throughout the TTT program and beyond.
 • Subject Matter Expertise: 
 • Comprehensive understanding of entrepreneurship principles, creative problem-solving, leadership skills, and business development approaches.

Duration: 

The 4-day TTT is planned to take place mid-January allowing ample time for hands-on training sessions, material preparation, collaborative agenda development, and mentorship activities.

Application Process

Interested professionals are invited to indicate their desire to be part of the TTT program development and execution by submitting the following application materials via email to [email protected]  by the deadline of December 12, 2023:

 • Curriculum Vitae (CV): A comprehensive CV detailing their relevant qualifications, experience, and educational background.
 • Price Offer: Along with their CV, experts are required to provide a price offer detailing their financial expectations for their involvement in the TTT programme.

Evaluation and Shortlisting

The selection committee, composed of representatives from the “Fostering Entrepreneurial Potential of Young People in Armenia” project will evaluate the submitted applications. Shortlisted candidates may be invited for an interview and additional assessments to further evaluate their suitability for the program.

Contract Negotiation

Upon successful evaluation and selection, Armenian Progressive Youth NGO will enter into contract negotiations with the chosen experts, including discussions regarding remuneration and contractual terms.

***

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Աշխատանքի հնարավորություն։ Զբաղվածության մասնագետ

Զբաղվածության մասնագետի ծառայության նկարագրություն

Պաշտոն՝ Զբաղվածության մասնագետ

Ծառայություն՝ Աջակցություն շահառուներին աշխատաշուկայի ինտեգրման գործընթացում

Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր

Ժամանակացույց՝ նոյեմբերի 17 – փետրվարի 17, 2023

Աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն՝ շաբաթական 5 օր, օրական 5 ժամ, APY-ի գրասենյակից

Գրասենյակային ժամեր՝ 5 ժամ 09:00-19:00 (պետք է ամրագրվի պայմանագրում)

Վճարման կարգ՝ 205․000 դրամ ամսական (ներառյալ բոլոր հարկերը)

 

Աշխատանքի նկարագրություն

Փորձագետը կաջակցի շահառուներին հմտություններ ձեռք բերելու և աշխատանքի հնարավորություններ գտնելու հարցում՝ խթանելու տնտեսական անկախությունը և նվազեցնելու հումանիտար օգնությունից կախվածությունը:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

 • Աջակցել շահառուներին աշխատաշուկան ուսումնասիրելու և համապատասխան հաստիքների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու գործընթացում:
 • Հաստատել կապեր գործատուների հետ և ուղորդել շահառուներին պոտենցիալ ընկերություններ/կազմակերպություններ:
 • Մասնակիցների տվյալների բազայի կազմում և վարում։
 • ՀԱԵ-ին ներկայացնել միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ։
 • Տրամադրել զբաղվածության հետ կապված խորհրդատվություն Արցախից բռնի տեղահանված անձանց։
 • Անհատական և պմբային դասընթացներ կազմակերպել հետևյալ թեմաներով. CV և ռեզյումե կազմելու հմտություններ, աշխատանք փնտրելու գործընթացը, հիմնական կայքեր և գործընթացներ, հաղորդակցության հիմունքներ և հետադարձ կապ, աշխատանքային իրավունք, պայմանագրերի տեսակները, առաջնորդություն և այլն:
 • Շահառուներին աջակցել մրցակցային CV կազմելու հարցում։
 • Աջակցել շահառուներին վերհանելու իրենց ուժեղ կողմերն ու հմտությունները։
 • Կապ պահել գործատուների հետ և աշխատանքային հնարավորություններ գտնել շահառուների համար, կազմակերպել աշխատանքային հարցազրույցներ և շահառուներին պատրաստել մասնակցելու այդ հարցազրույցներին։
 • Հաշվետվություն ներկայացնել կազմակերպությանը՝ աշխատանք գտած անձանց քանակի, աշխատավայրերի և աշխատանքային ոլորտների մասին։

Ակնկալվող արդյունքներ՝

 • Տեղահանված անձինք ձեռք են բերում արժեքավոր հմտություններ և աջակցություն ստանում աշխատանքի հնարավորություններ գտնելու հարցում:
 • Բարելավված տնտեսական անկախությունը, նվազեցնելով կախվածությունը մարդասիրական օգնությունից:
 • Հզորացում՝ աշխատունակության բարձրացման միջոցով, ինչը կհանգեցնի ավելի մեծ ֆինանսական կայունության:

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

Պահանջվող որակավորումներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն հոգեբանության, զբաղվածության ոլորտի, տնտեսագիտության, բիզնեսի կառավարման, սոցիալական աշխատանքի, սոցիոլոգիայի և հարակից ոլորտներում:
 • Դասընթացներ անցկացնելու և անհատական աջակցություն ցուցաբերելու փորձ։
 • Գործատուների հետ կապեր հաստատելու փորձ:
 • Անձնական և հուզական զարգացմանը աջակցելու փորձ։
 • Սոցիալական ներառման նախագծերում աշխատելու փորձ։
 • Վերլուծական և հաշվետվություններ կազմելու ունակություններ։
 • Կազմակերպչական և պլանավորման հմտություններ։
 • Ճկուն, մոտիվացված և նպատակասլաց անհատականություն։
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը և ուղեկցող նամակը։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ նոյեմբերի 12-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Զբաղվածության մասնագետ»։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել  [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ

Պաշտոն՝ Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ
Ծառայություն՝ Կազմակերպության 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանի և գործողությունների ծրագրի մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Կազմակերպության 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանի և գործողությունների ծրագրի վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է ռազմավարական պլանավորման փորձագետի, ով կմշակի կազմակերպության 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանը և գործողությունների ծրագրը։ ՀԿ-ի 5-ամյա ռազմավարական պլանը և դրան ուղեկցող գործողությունների ծրագիրը պետք է ապահովեն կազմակերպության արդյունավետությունը, կայունությունը և համապատասխանությունը իր առաքելությանը և նպատակներին՝ ուրվագծելով կազմակերպության 2024-2028 թվականների ռազմավարական ուղղությունները և սահմանելով կազմակերպության երկարաժամկետ և միջնաժամկետ նպատակներն ու խնդիրները։ Ռազմավարական պլանին կից գործողությունների ծրագիրը պետք է ներկայացնի կազմակերպության կոնկրետ խնդիրները, պարտականությունները, ժամանակացույցը և ակնկալվող կատարողական ցուցանիշները:

Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Սերտորեն համագործակցելով «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ թիմի և աշխատակազմի անդամների հետ՝ համաձայնեցնել ռազմավարական պլանավորման մանրամասն նախագիծը։
● Վերլուծել կազմակերպության առաքելությունը, նպատակները և ընթացիկ ծրագրերը։
● Կատարել կազմակերպության կարիքների գնահատում և վերլուծություն՝ բացահայտելու կազմակերպության ներկայիս կարգավիճակը, մարտահրավերները, հնարավորությունները և շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքները:
● Համագործակցել կազմակերպության ղեկավարության և շահագրգիռ կողմերի հետ՝ հստակեցնելու կամ վերահաստատելու կազմակերպության առաքելությունը, տեսլականը և հիմնական արժեքները:
● Սահմանել կազմակերպության հստակ երկարաժամկետ և միջնաժամկետ նպատակները՝ յուրաքանչյուր նպատակի համար մշակելով SMART նպատակներ։
● Աշխատել կազմակերպության հետ՝ բացահայտելու նոր ծրագրեր, նախագծեր կամ նախաձեռնություններ, որոնք համապատասխանում են ռազմավարական նպատակներին և լուծում կազմակերպության առաջ դրված խնդիրները:
● Գնահատել ռազմավարական պլանի արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսները:
● Պլանավորման գործընթացում ներգրավել հիմնական շահագրգիռ կողմերին, ներառյալ կազմակերպության անձնակազմին, խորհրդի անդամներին, կամավորներին, շահառուներին, դոնորներին և գործընկերներին։
● Մշակել գործողությունների մանրամասն ծրագիր, որը բաժանում է ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները կոնկրետ խնդիրների, պարտականությունների, ժամանակացույցերի և կատարողականի ցուցանիշների: Սահմանել հիմնական կատարողականի ցուցիչները (KPI)՝ առաջընթացը և հաջողությունը չափելու համար:
● Իրականացնել խորքային հարցազրույցներ կազմակերպության աշխատակիցների, կամավորների և շահառուների հետ։
● Վերլուծել և ամփոփել ստացված տվյալները և արդեն իսկ գոյություն ունեցող քաղաքականությունները և ռազմավարությունները։
● Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացման ու հանրահռչակման միջոցառումներին։
● Մշակել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանի և գործողությունների ծրագրի վերջնական տարբերակը հայերեն լեզվով։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն պետական կառավարման, հանրային քաղաքականության, սոցիոլոգիայի, քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերությունների կամ հարակից գիտությունների ոլորտում։
● Հետազոտություններ իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ։
● Կանոնակարգերի և քաղաքականությունների վերաբերյալ հետազոտություն, վերլուծություն կամ ակադեմիական հոդվածներ հեղինակելու փորձ։
● Հասարարակական կազմակերպությունների կառուցվածքի, կառավարման և առաջնահերթությունների սահմանման վերաբերյալ գիտելիք և փորձառություն։
● Ռազմավարական պլան և գործողությունների ծրագիր մշակելու ապացուցված փորձ։
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը  ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Գնումների և հակակոռուպցիոն քաղաքականության փորձագետ

Պաշտոն՝ Գնումների քաղաքականության վերանայման և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման փորձագետ
Ծառայություն՝ Կազմակերպության գնումների քաղաքականության վերանայում և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Գնումների քաղաքականություն վերանայված և հակակոռուպցիոն քաղաքականության վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է գնումների քաղաքականության վերանայման և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման փորձագետ՝ իր գնումների քաղաքականությունը բարելավելու և կազմակերպությունում կոռուպցիայի կանխարգելման մեխանիզմներ մշակելու համար:

Կազմակերպության գնումների քաղաքականության և հակակոռուպցիոն քաղաքականության նպատակն է սահմանել կազմակերպության աշխատակիցների էթիկական վարքագծի կանոնները, կանխարգելել ֆինանսական չարաշահումները, նվազեցնել հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը, ներդնել գնումների իրականացման էթիկական պրակտիկա, նպաստել կազմակերպության ռեսուրսների արդյունավետ բաշխմանը, կառավարել հնարավոր շահերի բախումը և բարձրացնել կազմակերպության ներսում հաշվետվողականության մակարդակը։
Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Իրականացնել կազմակերպության գնումների քաղաքականության համապարփակ վերլուծություն՝ բացահայտելու ուժեղ, թույլ և բարելավման ենթակա կողմերը:
● Մշակել ամուր հակակոռուպցիոն մեխանիզմներ, որոնք անխափան կերպով կինտեգրվեն կազմակերպության գնումների քաղաքականության մեջ՝ ապահովելով համապատասխանությունը հակակոռուպցիոն միջազգային չափանիշներին:
● Մշակել թափանցիկության խթանիչ գործիքներ որոշումների կայացման գործընթացներում և ֆինանսական գործարքներում:
● Ստեղծել հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որոնք արգելում են ոչ էթիկական վարքագիծը, կոռուպցիոն պրակտիկաները և սահմանում են շահերի բախումն ու դրանից խուսափելու մեխանիզմները:
● Ձևակերպել ֆինանսական վերահսկողության մեխանիզմներ, ֆինանսական խախտումները և չարաշահումները կանխելու նպատակով:
● Առաջարկել մեխանիզմներ ռիսկերի կանոնավոր գնահատումներ իրականացնելու համար՝ կոռուպցիայի նկատմամբ խոցելիությունը բացահայտելու և դրանց վերացման ուղղությամբ ակտիվ քայլեր ձեռնարկելու նպատակով:
● Մշակել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել գնումների քաղաքականության վերանայված տարբերակը և հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն բիզնեսի կառավարման, հանրային կառավարման, ֆինանսների, իրավագիտության կամ հարակից ոլորտում։
● Ապացուցված փորձ գնումների քաղաքականության մշակման և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման ոլորտներում:
● Ուժեղ հետազոտական և վերլուծական հմտություններ:
● Գնումների, հակակոռուպցիոն պրակտիկաների և միջազգային ստանդարտների իմացություն:
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Արտաքին հաղորդակցության մշակման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Արտաքին հաղորդակցության, հանրային կապերի և մարքեթինգի փորձագետ

Պաշտոն՝ Արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության մշակման փորձագետ
Ծառայություն՝ Կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության մշակման փորձագետի, ով կմշակի կազմակերպության ռազմավարությունը։ Կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության նպատակն է աջակցել կազմակերպությանն իր առաքելությանը և նպատակներին համապատասխան իր շահառուների, անդամների և առավել լայն հանրության հետ հաղորդակցության արդյունավետության բարձրացմանը, կազմակերպության տեսանելիության և գործունեության մասին իրազեկվածության բարձրացմանը, սոցիալական մեդիայի արդյունավետ օգտագործմանը։

Ուղեցույցն ու ռազմավարությունը պետք է սահմանեն կազմակերպության թիրախային լսարանը, առաջարկեն թիրախային լսարանին հասնելու արդյունավետ մեխանիզմներ և գործողություններ, ձևակերպեն կազմակերպության թվային ինքնությունը, բովանդակության ռազմավարությունը, կարգավորեն լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունները, սահմանեն սոցիալական մեդիայի կառավարումը և կազմակերպության սոցիալական մեդիայի առաջխաղացումը, առաջարկեն ռազմավարության իրականացման համար բյուջեի և ռեսուրսների հաշվարկ և այլն։

Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Իրականացնել կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության, հանրային կապերի և մարքեթինգի ուժեղ և թույլ կողմերի վերլուծություն՝ առաջարկելով ժամանակակից միտումներին և միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան ռազմավարություն:
● Հարցազրույցներ իրականացնել կազմակերպության աշխատակիցների և շահառուների հետ և վերլուծել և սինթեզավորել հավաքաված տվյալները՝ դրանք ուղեցույցի և ռազմավարության մշակման մեջ օգտագործելու նպատակով։
● Համագործակցել կազմակերպության հանրային կապերի և հաղորդակցության պատասխանատուի հետ՝ մշակելու արշավներ և հաղորդագրություններ, որոնք համահունչ են կազմակերպության նպատակներին և առաքելությանը:
● Հետևել և գնահատել հաղորդակցման նախաձեռնությունների արդյունավետությունը և կատարել տվյալների վրա հիմնված առաջարկություններ, որոնք միտված կլինեն ընթացակարգերի բարելավմանը:
● Մշակել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցը և մարքեթինգային ռազմավարությունը։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն հանրային կապերի, մարքեթինգի կամ հարակից ոլորտում:
● Ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ռազմավարությունների մշակման և իրականացման ապացուցված փորձ:
● Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման ուժեղ հմտություններ:
● Սոցիալական մեդիայի կառավարման և վերլուծական գործիքների իմացություն:
● «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ի արժեքների և առաքելության ըմբռնում:
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Արտաքին հաղորդակցության մշակման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Աշխատանքի հնարավորություն: Անվտանգության քաղաքականության մշակման փորձագետ

Պաշտոն՝ Անվտանգության քաղաքականության մշակման փորձագետ
Ծառայություն՝ Անվտանգության քաղաքականության (կիբեռանվտանգություն, գրասենյակի անվտանգություն, տեղեկատվական և անձնական տվյալների անվտանգության ընթացակարգեր) մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Քաղաքականության վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է անվտանգության քաղաքականության մշակման փորձագետի, ով կմշակի կազմակերպության անվտանգության քաղաքականությունը, որի նպատակն է ապահովել կազմակերպության գործունեության անվտանգությունը և շարունակականությունը, ինչպես նաև պաշտպանել կազմակերպության անձնակազմի, կամավորների և շահառուների անվտանգությունը:

Կազմակերպության անվտանգության քաղաքականության նպատակն է կարգավորել անձնական տվյալների պաշտպանությունը, կազմակերպության տեղեկատվական անվտանգությունը, զգայուն տեղեկատվության գաղտնիությունը, կիբերանվտանգությունը, աշխատակիցների, կամավորների և շահառուների ֆիզիկական անվտանգությունը, աշխատակիցների ուսուցումը և իրազեկումը անվտանգության վերաբերյալ, միջադեպերին արձագանքելու ընթացակարգերը, ռիսկերի կառավարումը և այլն։

Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Իրականացնել կազմակերպության կիբերանվտանգության, գրասենյակային անվտանգության և ընթացակարգային անվտանգության ոլորտներում առկա սպառնալիքների և խոցելիության ուսումնասիրություն:
● Համագործակցել կազմակերպության աշխատակազմի հետ՝ գնահատելու անվտանգության հետ կապված բացերը և բարելավման ենթակա ոլորտները:
● Մշակել կազմակերպության անվտանգության համապարփակ քաղաքականությունը և ընթացակարգերը, որոնք համահունչ են միջազգային ստանդարտներին և պահանջներին:
● Առաջարկել կազմակերպության առջև ծառացած կամ հնարավոր ռիսկերի նվազեցման համար անվտանգության միջոցներ և մեխանիզմներ:
● Ուսուցման միջոցով աջակցել կազմակերպության աշխատակազմի անդամներին անվտանգության քաղաքականության և ընթացակարգերի ներդրման, իրականացման և գնահատման հարցում:
● Ամփոփել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել հայերեն լեզվով մշակված Անվտանգության քաղաքականությունը։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն կիբրանվտանգության, տեղեկատվական անվտանգության կամ հարակից բնագավառներում:
● Հետազոտությունների, ռիսկերի գնահատման և անվտանգության քաղաքականության մշակման ապացուցված փորձ:
● Կիբերանվտանգության սկզբունքների, գրասենյակային անվտանգության լավագույն փորձի և անվտանգության ընթացակարգերի լավ իմացություն:
● Կարգավորող պահանջների և համապատասխանության ստանդարտների իմացություն (օրինակ՝ GDPR, ISO 27001, NIST):
● Վերլուծական և խնդիրներ լուծելու հմտություններ:
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Անվտանգության քաղաքականության մշակման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։
Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

PR and Communications Intern

Job Title: PR and Communications Intern
Location: Yerevan
Reporting To: Executive Director
Starting Date: 20 July, 2021
Duration: 1 month

Important: In case 1-month paid internship program is successfully completed, the Intern will be offered a full-time position of the PR and Communications Manager of the Organization.

Job Description

Purpose of the Internship:
Armenian Progressive Youth, a non-governmental organization based in Yerevan, Armenia, is looking for an enthusiastic, young, progressive and proactive individual to become a member of its growing team. We are looking for a PR and Communications Intern who will assist the PR and Communications manager of the organization in coordinating and facilitating internal and external PR and communications activities of the organization, eventually replacing the Manager in the same position. The position aims to strengthen the outreach of the organization, the visibility of its projects, to measure the impact of the organization on the target groups as well to sustain the online and offline presence of the organization through planned publicity campaigns and PR activity.

Overview:
After successfully completing the 1-month paid Internship, the Intern will be offered to fill the full-time position of the PR and Communications Manager of the Organization. Under the position, the Specialist will be responsible for the public relations aspect within the organization. S/he will sustain the organizations’ reputation for quality and reliability through writing and delivering press releases, designing visual identities and handling all communication sent to the public and the beneficiaries.

Key Tasks and Responsibilities:

<strong>Press Relations and Communications</strong>
 • Providing the media with information about the organization and its projects, preparing news releases, researching, writing and distributing press releases to targeted media;
 • Organizing news conferences, communicating important announcements to the target group of the organization;
 • Dealing with inquiries from the media, liaising with, and answering inquiries from media, individuals and other organizations, often via telephone and email;
 • Writing and editing e-magazines, case studies, speeches, articles and annual reports;
 • Organizing events including press conferences, exhibitions, open days and press tours;
 • Maintaining and updating information on the organization’s website;
 • Managing and updating information and engaging with users on social media sites such as Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn;
 • Fostering community relations through events such as open days and through involvement in community initiatives;
 • Getting the organization featured on radio, TV and the Internet;
 • Translating articles and press releases in 2 languages (Armenian and English).
 • Preparing informational packages and presentations for field visits and meeting;

<strong>Publications</strong>
 • Writing marketing communications materials and planning content and writing for publications such as product brochures, leaflets, annual reports, newsletters and e-magazines;
 • Writing content for website pages and social media as well as scripts for presentations and videos;
 • Gathering information, updating the website and designing the logos, visuals and promotional materials of the organization working closely with the publishing house;
 • Preparing and supervising the production of publicity brochures, handouts, direct mail leaflets, promotional videos, photographs, films and multimedia programs;
 • Writing, reviewing and editing articles for the web-page of about the project;

<strong>Research</strong>
 • Planning communication programs and carry out research into the attitudes and perceptions of the target group and the beneficiaries;
 • Planning, developing and implementing PR strategies;
 • Commissioning surveys and contacting beneficiaries, volunteers and members of the organization to discuss their views and collect testimonies;

<strong>Monitoring and Reporting</strong>
 • Reviewing the online accounts and social media channels of the organization and preparing monthly reports to be submitted to the Executive Director;
 • Monitoring social media sites, assessing the attitudes about the organization and analyzing the statistics of the web-site, offline and online/social media;
 • Monitoring the publicity and conducting research to find out the concerns and expectations of the target group and beneficiaries as well as reporting and explaining the findings;

Salary and Workload:
The PR and Communications Intern will work 20 fixed hours weekly. A compensation of 68.000 AMD will be provided during the 1-month internship. In case of successful completion of the program, the Organization will offer a full-time job, with a starting salary of 200.000 AMD monthly (taxes and social security expenses are included in the mentioned salary and are not covered by the organization separately).

Perks of the Position:
Armenian Progressive Youth is an organization that operates within the borders of Armenia and beyond. The staff members are often offered business trips to different countries across the world to represent the organization. The travel costs including the air tickets, the accommodation and related expenses are fully covered by the Organization. The organization also offers capacity building opportunities for professional growth of its staff members as well as offers networking opportunities.

Application Process:
If interested in this position, please: (1) write a motivation letter not exceeding the 500 words, (2) send the CV to [email protected] by mentioning the Job Title and Name/Surname in the Subject (example: PR and Communications Intern – Simon Simonyan).

Deadline: The motivation letter and the CV should be sent by 14th of July 2021 in one message. Any application presented after the deadline above will not be taken into consideration.

Shortlisted candidates may be contacted for a panel interview scheduled on 15-20 of July.

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` Երևան քաղաքում զբաղվածության դպրոցի դասընթացավար
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 20 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը՝ Հունիս 2021
Պայմանագրի տևողությունը՝ 6 ամիս (երկարաձգման հեռանկարով)
Վայրը` քաղաք Երևան
Անմիջական ղեկավար՝ Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի ծրագրերի ղեկավար

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ն փնտրում է զբաղվածության ոլորտի դասընթացավարի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ վարելու Երևան քաղաքում իրականացվելիք զբաղվածության դպրոցի դասերը։ Նախընտրելի թեկնածուն պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն, ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում որակավորում և դասընթացներ վարելու փորձ, ինչպես նաև տիրապետի զբաղվածության ոլորտի փորձագիտական գիտելիքների։ Թեկնածուն պետք է օժտված լինի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններով, տիրապետի խոցելիության հետ աշխատելու գործիքակազմին և ունենա նյութը մատչելի կերպով մատուցելու հմտություն:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

6-ամսյա ծառայությանների մատուցման պայմանագրի ընթացքում նախատեսվում է կատարել հետևյալ պարտականությունները՝

  <strong>Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝</strong>
  • Կազմակերպել անհատական և խմբակային դասընթացներ մասնակինցերի հետ՝ աջակցելու նրանց կարողությունների զարգացմանը։
  • Ապահովել սահմանված նպատակների իրագործումը։
  • Մասնակիցների տվյալների բազայի կազմում և վարում։
  • ՀԱԵ-ին ներկայացնել միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ։

<strong>Պահանջվող որակավորումներ`</strong>
 • Բարձրագույն կրթություն հոգեբանության, զբաղվածության ոլորտի, տնտեսագիտության, բիզնեսի կառավարման, սոցիալական աշխատանքի, սոցիոլոգիայի և հարակից ոլորտներում:
 • Դասընթացներ անցկացնելու և անհատական աջակցություն ցուցաբերելու փորձ։
 • Անձնական և հուզական զարգացմանը աջակցելու փորձ։
 • Գործազուրկների սոցիալական ներառման նախագծերում աշխատելու փորձ։
 • Գենդերային կամ երիտասարդական հարցերի ոլորտում աշխատանքի փորձ։
 • Վերլուծական և հաշվետվություններ կազմելու ունակություններ։
 • Ներկայացման և հաղորդակցման հմտություններ։
 • Կազմակերպչական և պլանավորման հմտություններ։
 • Ճկուն, մոտիվացված և նպատակասլաց անհատականություն։
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

<strong>Աշխատանքային պայմաններ`</strong>
 • Աշխատանք գրասենյակի տարածքից (քաղաք Երևան)։
 • Շաբաթական 20 ժամ ներգրավածություն աշխատանքներում:

Ինչպես դիմել

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական (CV) և շարժառիթային նամակ [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Երևանում Զբաղվածության ոլորտի դասընթացավար: :

Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. մայիսի 8-ը ներառյալ:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում։

Սույն ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի կողմից հայտարարված և ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ COVID-19 հետևանքների չեզոքացման աջակցության ծրագիր Արևելյան գործընկերության երկրների համար» ծրագրի շրջանակներում։

ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` Գորիս քաղաքում զբաղվածության դպրոցի դասընթացավար
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 20 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը՝ Հունիս 2021
Պայմանագրի տևողությունը՝ 6 ամիս (երկարաձգման հեռանկարով)
Վայրը` Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս
Անմիջական ղեկավար՝ Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի ծրագրերի ղեկավար

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ն փնտրում է զբաղվածության ոլորտի դասընթացավարի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ վարելու Սյունիքի մարզում իրականացվելիք զբաղվածության դպրոցի դասերը։ Նախընտրելի թեկնածուն պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն, ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում որակավորում և դասընթացներ վարելու փորձ, ինչպես նաև տիրապետի զբաղվածության ոլորտի փորձագիտական գիտելիքների։ Թեկնածուն պետք է օժտված լինի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններով, տիրապետի խոցելիության հետ աշխատելու գործիքակազմին և ունենա նյութը մատչելի կերպով մատուցելու հմտություն:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

6-ամսյա ծառայությանների մատուցման պայմանագրի ընթացքում նախատեսվում է կատարել հետևյալ պարտականությունները՝

 • Մասնակցել ՀԱԵ-ի և համագործակից կազմակերպության կողմից կազմակերպվող զբաղվածության նախապատրաստական դասընթացներին:
 • ՀԱԵ-ի անձնակազմի հետ միասին մշակել և պլանավորել դասընթացների իրականացման գործողությունների պլանը:
 • Կազմակերպել տեղեկատվական արշավներ շահակիր կողմերի և թիրախային համայնքներում բնակվող պոտենցիալ մասնակիցների համար։
 • Իրականացնել խմբային և անհատական դասընթացներ՝ օգտագործելով տրամադրված մեթոդաբանությունը։
 • Կազմել և պարբերաբար թարմացնել ծրագրի մասնակիցների տվյալների բազան և կատարել թարմացումներ նրանց առաջընթացի վերաբերյալ։
 • Համագործակցել կազմակերպությունների, ընկերությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ՝ մենթորինգի և հետագայում աշխատանքի տեղավորման գործընթացը սահուն կազմակերպելու համար:
 • ՀԱԵ-ին ներկայացնել միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ։
 • Աջակցել ծրագրի մեթոդական գործիքների և նյութերի մշակմանը և ծրագրի թիմի հետ կիսվել իրենց փորձով:
 • Նպաստել նորարարական գաղափարների և ծրագրի հետագա զարգացման նոր ուղղությունների ստեղծմանը:
 • Ըստ անհրաժեշտության աջակցել միջոցառումների և ֆորումների կազմակերպմական աշխատանքներին:
 • Ըստ անհրաժեշտության հանդես գալ որպես խոսնակ ծրագրերի ընթացքում:
 • Ըստ անհրաժեշտության համագործակցել ծրագրի համակարգման թիմի հետ և աջակցել այլ գործողություններում:

<strong>Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝</strong>
 • Կազմակերպել անհատական և խմբակային դասընթացներ մասնակինցերի հետ՝ աջակցելու նրանց կարողությունների զարգացմանը։
 • Ապահովել սահմանված նպատակների իրագործումը։
 • Մասնակիցների տվյալների բազայի կազմում և վարում։
 • ՀԱԵ-ին ներկայացնել միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ։

<strong>Պահանջվող որակավորումներ`</strong>
 • Բարձրագույն կրթություն հոգեբանության, զբաղվածության ոլորտի, տնտեսագիտության, բիզնեսի կառավարման, սոցիալական աշխատանքի, սոցիոլոգիայի և հարակից ոլորտներում:
 • Դասընթացներ անցկացնելու և անհատական աջակցություն ցուցաբերելու փորձ։
 • Անձնական և հուզական զարգացմանը աջակցելու փորձ։
 • Գործազուրկների սոցիալական ներառման նախագծերում աշխատելու փորձ։
 • Գենդերային կամ երիտասարդական հարցերի ոլորտում աշխատանքի փորձ։
 • Վերլուծական և հաշվետվություններ կազմելու ունակություններ։
 • Ներկայացման և հաղորդակցման հմտություններ։
 • Կազմակերպչական և պլանավորման հմտություններ։
 • Ճկուն, մոտիվացված և նպատակասլաց անհատականություն։
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն։

<strong>Աշխատանքային պայմաններ`</strong>
 • Աշխատանք գրասենյակի տարածքից (քաղաք Գորիս):
 • այցեր Սյունիքի մարզի համայնքապետարաններ և քաղաք Երևան (տրանսպորտը կապահովվի ՀԱԵ ՀԿ-ի կողմից):
 • Շաբաթական 20 ժամ ներգրավածություն աշխատանքներում:

Ինչպես դիմել

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական (CV) և շարժառիթային նամակ [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Սյունիքի մարզում Զբաղվածության ոլորտի դասընթացավար:

Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. մայիսի 8-ը ներառյալ:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում։

Սույն ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի կողմից հայտարարված և ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ COVID-19 հետևանքների չեզոքացման աջակցության ծրագիր Արևելյան գործընկերության երկրների համար» ծրագրի շրջանակներում։

ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` Գորիս քաղաքում գրասենյակի համակարգող
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 20 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը` Հունիս 2021
Պայմանագրի տևողությունը՝ 6 ամիս (երկարաձգման հեռանկարով)
Վայրը` Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս
Անմիջական ղեկավար՝ Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի նախագահ

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ն փնտրում է գրասենյակի աշխատանքները համակարգողի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ համակարգելու կազմակերպության ծրագրերը Սյունիքի մարզում։ Նախընտրելի թեկնածուն պետք է ունենա բարձրագույն կրթության և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններում ծրագրի համակարգման նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ։ Թեկնածուն պետք է օժտված լինի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններով և աչքի ընկնի կազմակերպչական և թիմի հետ համագործակցության հմտություններով:

<strong>Աշխատանքային պարտականություններն են․</strong>
 • Կազմակերպել և համակարգել նորաստեղծ գրասենյակի ամենօրյա աշխատանքի ժամանակին և անխափան իրականացումը։
 • Կազմակերպել հանդիպումները ծրագրի շահակիր կողմերի և գործընկերներ հետ։
 • Կապ պահել և համակարգել իրականացվելիք գործողությունները Սյունիքի մարզի մարզպետարանի, Գորիսի համայնքապետարանի և քաղաքացիական հասարակության համագործակից կառույցների հետ։
 • Սերտորեն համագործակցել ծրագրի անձնակազմի հետ և կազմակերպել ու վերահսկել Սյունիքի մարզում զբաղվածության դպրոցների իրականացումը։
 • Պահպանել սերտ կապ ՀԱԵ երևանյան գրասենյակի հետ։
 • Մշակել և ծրագրի ղեկավարին ուղարկվել զեկույցներ և հաշվետվություններ՝ անգլերեն լեզվով։

<strong>Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են․</strong>
 • Ծրագրերի համակարգման գործնական հմտությունների առկայություն և առնվազն երկու տարվա վարչական աշխատանքի փորձ:
 • Գերազանց հաղորդակցության և միջանձնային հարաբերություններ կառուցելու հմտություն արդյունավետ աշխատանքի համար:
 • Բազմամասնագիտական թիմի և մասնագետների հետ համագործակցության կարողություն: Խնդիրների լուծման և որոշումների կայացման հմտությունների կիրառում:
 • Խնդրահարույց իրավիճակներում ճիշտ և արդյունավետ որոշումների կայացման հմտություն։ Ժամանակի պլանավորման և վերջաժամկետների պահպանման ունակություն։ Տեղահանաության և կարողությունների զարգացման ծրագրերի հետ աշխատանքի փորձ (ցանկալի է)։
 • Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության փորձ (ցանկալի է)։

<strong>Պահանջվող որակավորումներ</strong>
 • Բարձրագույն կրթության առկայություն։
 • Ծրագրերի համակարգման ոլորտում նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ։
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)։
 • Համակարգչային հմտություններ։

<strong>Աշխատանքային պայմաններ`</strong>
 • Աշխատանք գրասենյակի տարածքից (քաղաք Գորիս)
 • Այցեր Սյունիքի մարզի համայնքապետարաններ և քաղաք Երևան (տրանսպորտը կապահովվի ՀԱԵ ՀԿ-ի կողմից):
 • Շաբաթական 20 ժամ ներգրավածություն աշխատանքներում:

Ինչպես դիմել

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ուղարկեն ինքնակենսագրական (CV) և շարժառիթային նամակ [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Սյունիքի մարզում գրասենյակի համակարգող:

Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. մայիսի 8-ը ներառյալ:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:

Սույն ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի կողմից հայտարարված և ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ COVID-19 հետևանքների չեզոքացման աջակցության ծրագիր Արևելյան գործընկերության երկրների համար» ծրագրի շրջանակներում։